Ditt första Eures-jobb — riktad mobilitetsinsats

Ditt första Eures-jobb gör det lättare att flytta, att arbeta och att rekrytera unga i Europa.

Vad är Ditt första Eures-jobb?

Det är ett EU-mobilitetsprojekt som ska hjälpa unga arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare. Det går ut på att matcha arbetsgivare som har svårtillsatta lediga tjänster med kvalificerade arbetssökande i Europa. Målgruppen är arbetssökande 18-35 år och arbetsgivare från ett EU-medlemsland, Norge eller Island. Ditt första Eures-jobb hanterar främst jobb men genom projektpartnern Azorerna (IEFP) så förekommer även en mindre del traineeships. Notera att dessa traineeships endast kan vara placerade på Azorerna.

Arbetsförmedlingen driver EU-projektet Ditt första Eures-jobb – riktad mobilitetsinsats. Det finns även andra Ditt första Eures-jobb projekt som drivs av arbetsförmedlingar i Italien, Frankrike och Tyskland.

Se EU-kommissionens webbsida

Stäng

Om Ditt första Eures-jobb

Se filmen från Europeiska kommissionen som förklarar Ditt första Eures-jobb.

Stäng

Bli inspirerad!

Se hur Ditt första Eures-jobb kan gynna arbetssökande och arbetsgivare.

Kontakt och projektpartners

Projektpartners

Arbetsförmedlingen driver Ditt första Eures-jobb i form av ett konsortium med projektpartners:

 • Danmark (JKU)
 • Irland (DSP)
 • Portugal (IEFP)
 • Slovenien (ESS)
 • Azorerna (IEFP)
 • Spain (SEPE)
 • Estonia (EUIF)
 • Netherlands (UWV)
 • Romania (NAE)

Andra deltagande organisationer:

 • Finland (TEM)
 • Luxemburg (ADEM)
 • Belgien (VDAB)
 • Storbritannien (DWP)
 • Naturvetarna

Kontakta Ditt första Eures-jobb

Information för arbetssökande

Ditt första Eures–jobb hjälper unga arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare. Det går ut på att matcha kvalificerade arbetssökande med arbetsgivare som har svårtillsatta lediga tjänster i Europa.

Hitta jobb i Europa. Hur fungerar det?

Arbetssökande 18-35 år som är intresserade av att delta måste kontakta en Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen för att få serviceinsatser gällande jobb i Europa. Dessa serviceinsatser kan innehålla: matchning till lämpligt jobb, kontakt med europeiska arbetsgivare med rekryteringsbehov och förberedelser inför arbete utomlands. För att ta del av projektet är det obligatoriskt att få serviceinsatser från Eures/Arbetsförmedlingen.

På Arbetsförmedlingens sida om att Jobba utomlands finns det tips på jobbmöjligheter och information om vad som är viktigt att tänka på inför utlandsjobbet. Och på Facebook Eures Sweden finns ytterligare tips om aktuella utlandsrekryteringar. Ta gärna kontakt med de övriga länderna som deltar i projektet för ytterligare information om möjligheter till jobb i dessa länder. Leta efter jobb bland utlandsjobben på Platsbanken och på Eures-portalen där även cv kan läggas in och arbetsgivare kan söka efter kompetens.

Ditt första Eures-jobb främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Arbetssökande som deltar i projektet genom att ta del av serviceinsatser har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för: intervjuresa, stöd för flytt och bosättning i det nya arbetslandet, en språkkurs och för erkännande av kvalifikationer.

Åka på jobbintervju

Arbetssökande som har tagit del av serviceinsatser via Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, kan ansöka om ekonomiskt stöd för att resa till en jobbintervju. Intervjun kan vara i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island eller i det egna landet, förutsatt att det gäller intervju för ett jobb i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island. Stödet bidrar till att täcka kostnader för resa och boende, samt ökar beroende på avstånd mellan 100-350 euro, förutsatt att avståndet är över 50 km. Ersättning för dagtraktamente kan också beviljas för att bidra till kostnader för mat, lokala transporter mm. Men om de faktiska resekostnaderna är väsentligt lägre än ovanstående belopp så kan ersättningen komma att reduceras.

Ditt första Eures-jobb främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Krav

 • ålder 18-35 år
 • medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • bosatt i ett EU-land Norge eller Island
 • måste ansöka senast en dag innan intervjuresan äger rum, det går inte att ansöka i efterhand
 • intervjun måste gälla ett jobb som varar i minst 6 månader
 • arbetstiden måste vara minst 50 procent av den normala veckoarbetstiden
 • att resa, boende, mat mm inte betalas av arbetsgivare, annat projekt eller myndighet.

Tänk på att den arbetssökande blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om han/hon av någon anledning inte åker på intervjun utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste den arbetssökande kontakta oss snarast.

Ansökan

 • se detaljerad instruktion om hur ansökan går till, samt en checklista att bocka av, i ansökan nedan.
 • efter jobbintervjun måste intervjuintyg, Confirmation of Attendance, skickas in där arbetsgivaren bekräftar deltagande. Skickas in senast 4 veckor efter intervjun.

Det är obligatoriskt att ha fått serviceinsatser från en Eures-rådgivare/resurs eller arbetsförmedlare för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd genom projektet.

Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Application for travelling expenses for job interview

Confirmation of attendance job interview

Erbjudande om jobb - bosättningsstöd

Arbetssökande som har tagit del av serviceinsatser gällande jobb i Europa från Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen och blivit erbjudna jobb har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för bosättning i ett annat EU-medlemsland innan flytt och jobbstart.

Bosättningsstödet bidrar till att täcka reskostnader, försäkringar och tillfälligt boende under den första tiden i landet. Arbetssökande får inte ha beviljats stöd för samma sak från arbetsgivaren. Men det finns möjlighet att välja bort stöd från arbetsgivare för att i stället ansöka om stöd genom projektet. Stödet är ett engångsbelopp, olika stort beroende på arbetsland från 700-1400 euro.

Ditt första Eures-jobb främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Krav

 • ålder 18-35 år
 • medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • bosatt i ett EU-land Norge eller Island
 • ansökan måste skickas senast en dag före den arbetssökande lämnar bosättningslandet och före startdatum för det nya jobbet
 • ansökan kan inte skickas efter att den arbetssökande har flyttat till det nya landet, det går inte att söka i efterhand
 • jobbet måste vara i minst 6 månader och den arbetssökande förväntas stanna hela perioden
 • arbetstid ska vara minst 50 procent av den normal veckoarbetstid
 • lön och arbetsvillkor ska följa gällande arbetsmarknadslagar och praxis, exempelvis kollektivavtal och minimilön, i det EU-land, Norge eller Island
 • får inte ha beviljats stöd för samma sak såsom betald resa eller tillfälligt boende under den första tiden från arbetsgivare, annat projekt eller myndighet.
 • inte berättigad att söka om anställningen är i ett land men jobbet utförs i ett annat land, s.k. utsänd arbetstagare.

Tänk på att den arbetssökande blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om han/hon av någon anledning inte börjar på det nya jobbet eller lämnar jobbet före 6 månader, utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste den arbetssökande kontakta oss snarast.

Ansökan

 • se detaljerad instruktion om hur ansökan går till, samt checklista att bocka av, i ansökan nedan.

Det är obligatoriskt att ha fått serviceinsatser från en Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare för att kunna ta del av projektet.

Projektet kommer att be arbetsgivaren att skicka in en skriftlig bekräftelse av anställningen, Confirmation of employment, senast fyra veckor efter att anställningen har startat. Ekonomiskt stöd kan inte garanteras förrän vi har tagit emot bekräftelsen från arbetsgivaren.

Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Application for financial support for relocation expenses

Fler stöd

Arbetssökande kan ansöka om ytterligare ekonomiskt stöd för att klara utgifter i samband med att flytta och arbeta i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island enligt nedan. En förutsättning för att kunna få stöd är att arbetsgivare, annat projekt eller myndighet inte redan betalar för detta.

Erkännande av kvalifikationer

Om en arbetssökande erbjudits ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island och behöver få sina akademiska- och/eller yrkeskvalifikationer erkända, så kan han/hon ansöka om ett ekonomiskt stöd.

Kostnader som uppkommer under processen för erkännande av kvalifikationer kan vara: bestyrkta kopior och/eller översättningar, administrativa förfaranden, övervakad praktik och/eller lämplighetstest etc. Det ekonomiska stödet består av en maxsumma på 400 euro och kan sökas efter det att den arbetssökande har skickat sin begäran om erkännande till behörig organisation/myndighet.

I ansökningsformuläret nedan finns en detaljerad instruktion om hur ansökan går till, samt en checklista att bocka av.

Application for reimbursement of costs with recognition of academic and/or professional qualifications

Språkkurs

Om en arbetssökande erbjudits ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island och behöver en kortare språkkurs för att underlätta arbetet, så kan det finnas möjlighet till stöd för det. Tänk på att ansökan måste vara godkänd av projektet innan språkkursen startar.

Det ekonomiska stödet består av ersättning för utlagda kurskostnader och kan beviljas med max 2000 euro. Ersättning kan betalas ut efter godkänd och avslutad kurs och där dokumentation finns som styrker detta såsom kurscertifikat och kvitto. Det finns också möjlighet att i vissa fall få ersättning för 50% av kurskostnad vid kursstart, och därefter med ytterligare 50% efter avslutad kurs. Om språkkursen inte fullföljs så blir den arbetssökande återbetalningsskyldig för utbetalt belopp.

I ansökningsformuläret nedan finns en detaljerad instruktion om hur ansökan går till, samt en checklista att bocka av.

Ansökan ska skickas i god tid, helst två veckor före kursstart.

Application for attendance and reimbursement of a language course

Kompletterande stöd för intervju och flytt

Om en arbetssökande har särskilda behov som innebär extra kostnader för en intervjuresa och/eller en bosättningsresa, vilka inte redan täcks av dessa stöd, så finns det en möjlighet att ansöka om ett kompletterande ekonomiskt stöd. Arbetssökande som har ett funktionshinder och/eller kommer från en missgynnad social/ekonomisk/utbildnings- bakgrund, eller står inför tillfälliga ekonomiska svårigheter kan ansöka. Stödet kan till exempel bidra till att täcka transport av en rullstol eller guidehund, resekostnad för stödperson eller andra väl motiverade behov. Det går även att ansöka om man reser från Europas yttre regioner/områden under förutsättning att det uppkommer extra kostnader i samband med resan. Ersättning för faktiska kostnader kan ges med upp till 500 euro.

I ansökningsformuläret nedan finns en detaljerad instruktion om hur ansökan går till, samt en checklista att bocka av.

Application for supplementary trip allowance

Information för arbetsgivare

Syftet med Ditt första Eures-jobb är att matcha arbetsgivare med svårtillsatta lediga platser med kvalificerade kandidater i Europa.

Hur fungerar det?

Alla arbetsgivare med rekryteringsbehov kan delta i projektet och få rekryteringsservice från Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare. Rekryteringsservicen kan innehålla: publicering av lediga platser på Eures-portalen och på jobbportaler i olika europeiska länder, hjälp med att hitta kompetent arbetskraft i Europa samt information om vad som kan vara viktigt att tänka på inför anställning av personer från andra länder.

En förutsättning för att delta är att ett samarbete gällande rekrytering från Europa har etablerats mellan arbetsgivare och Eures-rådgivare/Arbetsförmedlingen. Små- och medelstora arbetsgivare kan även ansöka om ekonomiskt stöd för att erbjuda integrationsprogram till nyanställda personer 18-35 år, och som flyttar från ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island. Stödet för integrationsprogrammet bidrar till att täcka kostnader för: jobbintroduktion och utbildning, språkutbildning och administrativ hjälp för att underlätta för den nyanställde att komma till rätta på sin nya arbetsplats med mera. Programmet som kan vara antingen grundläggande eller utökat måste påbörjas inom de tre första anställningsveckorna. Det ekonomiska stödet består av ett max belopp /nyanställd person och varierar från 810-2 000 euro beroende på arbetsland och typ av integrationsprogram. För arbetsgivare i Sverige ligger beloppet på 1 390 respektive 1 740 euro per anställd.

Det är obligatoriskt att ha kontakt med en Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare gällande utlandsrekrytering för att kunna ansöka om stöd.

Kontakta Arbetsförmedlingen eller någon av våra projektpartners för att få mer information om projektet, ansökningsblanketter, information om hur man ansöker, etc.

Ditt första Eures-jobb främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Krav

 • små och medelstora företag/organisationer med max 250 anställda
 • registrerade som företag/organisation i ett EU-land, Norge eller Island
 • erbjuda anställning på minst 6 månader, till en arbetssökande 18-35 år som flyttar från ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island
 • erbjuda anställning i minst sex månader
 • erbjuda lön och villkor enligt nationell arbetsmarknadslagstiftning och praxis, exempelvis kollektivavtal eller minimilön.
 • erbjuda ett jobb som är minst 50 procent av en heltidsanställning enligt landets lagstiftning
 • att inte erbjuda jobb i ett land och därefter skicka den anställde att jobba i ett annat land, så kallad utsändning
 • introduktionsprogram ska påbörjas inom de tre första veckorna av anställning.

Ansökan

Kontakta Arbetsförmedlingen eller någon av våra projektpartners för att få mer information om projektet, ansökningsblanketter, information om hur man ansöker, etc. Det är obligatoriskt att ha ett etablerat samarbete med en Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare gällande utlandsrekrytering för att kunna ansöka om stöd.

I ansökningsformuläret nedan finns en detaljerad instruktion om hur ansökan går till, samt en checklista att bocka av.

Ansökan måste ha inkommit till Ditt första Eures-jobb senast dagen innan anställningsstart.

Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Application for financial support for integration programme

Template for an integration programme

Logotyp för projektet
EU flag

With financial support from the European Union/2014-2020 EaSI programme