Riktad mobilitetsinsats - Ditt första Eures-jobb

Riktad mobilitetsinsats - Ditt första Eures-jobb gör det lättare att flytta,arbeta och rekrytera i Europa.

Om projekten

Den riktade mobilitetsinsatsen/Targeted Mobility Scheme (TMS) och Ditt första Eures-jobb/Your first EURES job (YfEj) är EU-mobilitetsprojekt som ska matcha arbetsgivare som har svårt att hitta arbetskraft med kvalificerade arbetssökande i Europa. Målgruppen är arbetssökande 18 år eller äldre och arbetsgivare från ett EU-medlemsland, Norge eller Island. Det pågår fram till och med november 2021.

TMS/YfEJ hanterar främst jobb men också traineeplatser genom partnerorganisationerna: Allianssi Youth Exchanges, Better Business international (BBi), Företagsutveckling, Hesore Consulting, IFOA och Azorerna.

Arbetsförmedlingen driver TMS/YfEj tillsammans med flera europeiska partners. Det finns också andra TMS/YfEj som drivs av arbetsförmedlingar i Italien och Tyskland, se Europeiska kommissionen.

Stäng

Bli inspirerad!

Se hur du kan dra nytta av TMS/YfEj och hur det fungerar

Stäng

Goda exempel!

Hur TMS/YfEj kan stödja rekryteringar.

Kontakt och partners

Om du är bosatt i någon av dessa partnerländer så ska din ansökan hanteras och skickas in av Eures i det landet, se lista nedan.

Partners

Övriga organisationer som deltar

 • Luxemburgs arbetsförmedling, L’Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)
  E-post ADEM Luxembourg

 • Ministry of Economic Affairs and Employment (TEM), Finland

 • Flamländska arbetsförmedlingen, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, (VDAB), Belgien

 • EURES UK, part of the Department for Work & Pensions UK (DWP), Storbritannien
  E-post DWP Stortbritannien

 • Litauens arbetsförmedling, Užimtumo tarnyba under Ministry of Social Security and Labour, (LES), Litauen
  E-post LES Litauen

 • Naturvetarna, Sverige

Ledande organisation

Information för arbetssökande

Syftet med TMS/YfEj är att hjälpa arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare, stödja arbetsgivare med svårtillsatta lediga tjänster och ge mobilitetsservice och ekonomiska stöd.

Hitta jobb i Europa. Hur fungerar det?

Arbetssökande intresserade av att delta måste först kontakta en Eures-rådgivare/arbetsförmedlare för att få serviceinsatser gällande jobb i Europa. Dessa serviceinsatser kan innehålla:

 • information om bo och jobba i olika länder
 • hjälp med cv
 • hjälp med att hitta jobb
 • kontakt med europeiska arbetsgivare med rekryteringsbehov
 • förberedelser inför intervju och jobb utomlands

Det är obligatoriskt att ha fått serviceinsatser från Eures-rådgivare/ arbetsförmedlare för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd genom projektet.

På Arbetsförmedlingens sida om att jobba utomlands finns det tips på jobbmöjligheter och information om vad som är viktigt att tänka på inför utlandsjobbet. Och på Facebook Eures Sweden finns ytterligare tips om aktuella utlandsrekryteringar. Ta gärna kontakt med övriga partners som deltar i TMS/YfEj för mer information om möjligheter till jobb i dessa länder. Leta efter jobb bland utlandsjobben på Platsbanken och på Eures-portalen där även cv kan registreras och arbetsgivare söka efter kompetens.

TMS/YfEj främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. TMS/YfEj stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Åka på jobbintervju

Arbetssökande som har fått en intervjuinbjudan från en arbetsgivare kan ansöka om ekonomiskt stöd för att resa till jobbintervjun. Intervjun ska vara i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island eller i det egna landet, förutsatt att det gäller intervju för ett jobb i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island än där man är bosatt.

Intervjustödet bidrar till att täcka kostnader för resa och boende, mellan 100–350 euro beroende på avstånd, förutsatt att avståndet är minst 50 km. Ersättning med 50 euro för dagtraktamente kan också beviljas för att bidra till kostnader för mat, lokala transporter med mera. Om de faktiska resekostnaderna är väsentligt lägre än ovanstående belopp så kan ersättningen komma att reduceras.

Krav

 • 18 år eller äldre
 • medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • bosatt i ett EU-land Norge eller Island
 • måste ansöka senast en dag innan intervjuresan äger rum, det går inte att ansöka i efterhand
 • intervjun måste gälla ett jobb som varar i minst 6 månader
 • arbetstiden måste vara minst 50 procent av den normala veckoarbetstiden
 • att resa, boende, mat mm inte betalas av arbetsgivare, annat projekt eller myndighet.

Tänk på att du blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om du av någon anledning inte åker på intervjun utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste du kontakta oss snarast.

Se instruktioner inklusive checklista att bocka av i ansökan nedan. Efter jobbintervjun måste intervjuintyg där arbetsgivaren bekräftar deltagande, Confirmation of Attendance, skickas in senast 4 veckor efter intervjun.

TMS/YfEj verifierar all information som anges i ansökan. Och som en del av handläggningsprocessen kontaktas också berörd arbetsgivare och Eures rådgivare.

Interview allowance application (pdf, 267 kB)

Confirmation of attendance job interview (pdf, 152 kB)

Erbjudande om jobb - bosättningsstöd

Arbetssökande som har tagit del av serviceinsatser gällande jobb i Europa från Eures-rådgivare/annan arbetsförmedlare och blivit erbjudna jobb har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för bosättning i ett annat EU-medlemsland. Ansökan måste skickas innan flytt och jobbstart.

Bosättningsstödet bidrar till att täcka reskostnader, försäkringar och tillfälligt boende under den första tiden i landet. Arbetssökande får inte ha beviljats stöd för samma sak från arbetsgivaren. Men det finns möjlighet att välja bort stöd från arbetsgivare för att i stället ansöka om stöd genom TMS/YfEj. Stödet är ett engångsbelopp, olika stort beroende på arbetsland från 700–1400 euro.

Familjestöd: Rekryterade kandidater kan också ansöka om stöd för medflyttande partner/maka/make och barn för bosättning i det nya arbetslandet.

Krav

 • 18 år eller äldre
 • medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • bosatt i ett EU-land Norge eller Island
 • ansökan måste skickas senast en dag före den arbetssökande lämnar bosättningslandet och före startdatum för det nya jobbet
 • ansökan kan inte skickas efter att den arbetssökande har flyttat till det nya landet, det går inte att söka i efterhand
 • jobbet måste vara i minst 6 månader och den arbetssökande förväntas stanna hela perioden
 • arbetstid ska vara minst 50 procent av den normal veckoarbetstid
 • lön och arbetsvillkor ska följa gällande arbetsmarknadslagar och praxis, exempelvis kollektivavtal och minimilön, i det EU-land, Norge eller Island
 • får inte ha beviljats stöd för samma sak såsom betald resa eller tillfälligt boende under den första tiden från arbetsgivare, annat projekt eller myndighet
 • inte berättigad att söka om anställningen är i ett land men jobbet utförs i ett annat land, så kallad utsänd arbetstagare

Tänk på att den arbetssökande blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om han/hon av någon anledning inte börjar på det nya jobbet eller lämnar jobbet före 6 månader, utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste den arbetssökande kontakta oss snarast.

TMS/YfEj verifierar all information som anges i ansökan. Och som en del av handläggningsprocessen kontaktas också berörd arbetsgivare och Eures rådgivare.

TMS/YfEj kommer att be arbetsgivaren att skicka in en skriftlig bekräftelse av anställningen, Confirmation of employment, senast fyra veckor efter att anställningen har startat. Ekonomiskt stöd kan inte garanteras förrän vi har tagit emot bekräftelse från arbetsgivaren.

Se instruktioner inklusive checklista att bocka av i ansökan.

Relocation allowance application (pdf, 263 kB)

Family allowance application (pdf, 266 kB)

Fler stöd

Arbetssökande kan ansöka om ytterligare ekonomiskt stöd för att klara utgifter i samband med att flytta och arbeta i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island enligt nedan. En förutsättning för att kunna få stöd är att arbetsgivare, annat projekt eller myndighet inte redan betalar för detta.

Erkännande av kvalifikationer

Om en arbetssökande erbjudits ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island och behöver få sina akademiska- och/eller yrkeskvalifikationer erkända, så kan han/hon ansöka om ett ekonomiskt stöd.

Kostnader som uppkommer under processen för erkännande av kvalifikationer kan vara: bestyrkta kopior och/eller översättningar, administrativa förfaranden, övervakad praktik och/eller lämplighetstest etc. Det ekonomiska stödet består av en maxsumma på 400 euro och kan sökas efter det att den arbetssökande har skickat sin begäran om erkännande till behörig organisation/myndighet.

Se instruktioner inklusive checklista att bocka av i ansökan.

Recognition allowance application (pdf, 331 kB)

Språkkurs

Om en arbetssökande erbjudits ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island och behöver en kortare språkkurs för att underlätta arbetet, så finns möjlighet till stöd för det. Tänk på att ansökan måste vara godkänd av TMS/YfEj innan språkkursen startar.

Det ekonomiska stödet består av ersättning för utlagda kurskostnader och kan beviljas med max 2000 euro. Ersättning kan betalas ut efter godkänd och avslutad kurs och där dokumentation finns som styrker detta såsom kurscertifikat och kvitto. Det finns också möjlighet att i vissa fall få ersättning för 50 procent av kurskostnad vid kursstart, och därefter med ytterligare 50 procent efter avslutad kurs. Om språkkursen inte fullföljs så blir den arbetssökande återbetalningsskyldig för utbetalt belopp.

Ansökan ska skickas i god tid, helst två veckor före kursstart.

Se instruktioner inklusive checklista att bocka av i ansökan nedan.

Language course allowance application (pdf, 315 kB)

Kompletterande stöd för intervju och bosättning

Om en arbetssökande har särskilda behov som innebär extra kostnader för en intervjuresa och/eller en bosättningsresa (relocation) så finns det en möjlighet att ansöka om ett kompletterande ekonomiskt stöd. Ersättning för faktiska kostnader kan ges med upp till 500 euro.

Arbetssökande som har ett funktionshinder och/eller kommer från en missgynnad social/ekonomisk/utbildningsbakgrund, eller står inför tillfälliga ekonomiska svårigheter kan ansöka. Stödet kan till exempel bidra till att täcka transport av en rullstol eller guidehund, resekostnad för stödperson eller andra väl motiverade behov. Det går även att ansöka om man reser från Europas yttre regioner/områden under förutsättning att det uppkommer extra kostnader i samband med resan.

I ansökningsformuläret nedan finns instruktion och checklista att bocka av.

Supplementary trip allowance application (pdf, 317 kB)

Information för arbetsgivare

Syftet med TMS/YfEj är att hjälpa arbetsgivare med svårtillsatta lediga platser att hitta kvalificerade kandidater i Europa.

Hur fungerar det?

Alla arbetsgivare med rekryteringsbehov kan delta i TMS/YfEj och få rekryteringsservice från Eures-rådgivare/annan arbetsförmedlare.

Rekryteringsservicen kan innehålla:

 • publicering av lediga platser på Eures-portalen och på jobbportaler i olika europeiska länder
 • hjälp med att hitta kompetent arbetskraft i Europa
 • information och rådgivning om vad som är viktigt att tänka på inför anställning av personer från andra länder

En förutsättning för att delta är att ett samarbete gällande rekrytering från Europa har etablerats mellan arbetsgivare och Eures-rådgivare/ Arbetsförmedlingen. Små- och medelstora arbetsgivare kan även ansöka om ekonomiskt stöd för att erbjuda integrationsprogram till nyanställda personer 18 år eller äldre, och som flyttar från ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island.

Stödet för integrationsprogrammet bidrar till att täcka kostnader för:

 • jobbintroduktion och utbildning
 • språkutbildning
 • administrativ hjälp för att underlätta för den nyanställde att komma till rätta på sin nya arbetsplats med mera

Programmet som kan vara antingen grundläggande eller utökat måste påbörjas inom de tre första anställningsveckorna. Det ekonomiska stödet består av ett maxbelopp /nyanställd person och varierar från 810–2 000 euro beroende på arbetsland och typ av integrationsprogram. För arbetsgivare i Sverige ligger beloppet på 1 390 respektive 1 740 euro per anställd.

TMS/YfEj främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. TMS/YfEj stödjer inte anställningar inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.

Krav

 • små och medelstora företag/organisationer med max 250 anställda
 • registrerade som företag/organisation i ett EU-land, Norge eller Island
 • anställa arbetssökande 18 år eller äldre som är medborgare och bosatta i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island annat än det land där de anställs
 • erbjuda anställning på minst 6 månader
 • erbjuda ett jobb som är minst 50 procent av en heltidsanställning enligt landets lagstiftning
 • inte erbjuda jobb i ett land och därefter skicka den anställde att jobba i ett annat land, så kallad utsändning

 • introduktionsprogram ska påbörjas inom de tre första veckorna av anställning.

Ansökan

Kontakta Arbetsförmedlingen eller någon av våra projektpartners för att få mer information om TMS/YfEj, ansökningsblanketter, information om hur man ansöker, etc.

Ansökan måste ha inkommit till TMS/YfEj senast dagen innan anställningsstart.

Det är obligatoriskt att ha ett etablerat samarbete med en Eures-rådgivare/annan arbetsförmedlare gällande utlandsrekrytering för att kunna ansöka om stöd.

TMS/YfEj verifierar all information som anges i ansökan.

I ansökningsformuläret nedan finns instruktioner och checklista att bocka av.

För mer information och exempel på innehåll, se Template for an integration programme.

Integration programme allowance application (pdf, 249 kB)

Template for an integration programme (pdf, 284 kB)

Logotyp för projektet
EU flag

With financial support from the European Union/2014-2020 EaSI programme