Fortsatt svårt att hitta rätt kompetens

Publicerad: 2023-06-20

Arbetsgivare som behöver rekrytera får fortsatt svårt att hitta rätt kompetens. Men det är stora regionala skillnader med störst arbetskraftsbrist i norra Sverige. Trots det ekonomiska läget är arbetslösheten den lägsta sedan 2009 men nu väntas arbetslösheten vända uppåt, enligt Arbetsförmedlingens prognos.

För att säkra kompetensförsörjningen jobbar Arbetsförmedlingen för att fler arbetssökande ska ta del av utbildningsinsatser.

I takt med att arbetslösheten väntas öka under andra halvåret 2023, bedöms även antalet långtidsarbetslösa stiga på nytt med viss fördröjning.

− Arbetsmarknaden har varit överraskande stark men börjar nu ge vika. Vi bedömer att arbetslösheten kommer öka men uppgången blir inte lika stor som vid tidigare kriser. Men läget är svårbedömt och osäkerheten är stor, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Utbildningsinsatser viktigt

Trots att arbetslösheten väntas öka bedöms bristen på rätt kompetens kvarstå. Det beror på att många av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar.

För att undvika att fler hamnar i långa tider utan arbete och samtidigt säkra kompetensförsörjningen jobbar Arbetsförmedlingen för fler arbetslösa ska ta del av utbildningsinsatser.

– Det handlar i stor uträckning om att sätta in rätt insats i rätt tid. Därför är det viktigt att Arbetsförmedlingen ges förutsättningar för att ha beredskap för en sämre utveckling på arbetsmarknaden, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivare behåller personal

Bristen på utbildad arbetskraft kan medföra att arbetsgivare väljer att behålla personal även när konjunkturen är svagare, för att inte riskera att stå utan nödvändig kompetens när ekonomin blir starkare. Det här väntas mildra uppgången av arbetslösheten.

Bristen på arbetskraft skiljer sig åt regionalt. Allra störst är bristen i norra Sverige där den väntade befolkningsutvecklingen inte är tillräcklig för att tillgodose behoven av arbetskraft.

Om ni behöver rekrytera

För arbetsgivare som behöver rekrytera går det alltid bra att ta hjälp av Arbetsförmedlingen för att se om det finns inskrivna kandidater som matchar behoven. Antingen genom att göra en intresseanmälan eller om man redan har en kandidat i åtanke undersöka möjligheten att anställa med hjälp av nystartsjobb.

­I branscher med stora rekryteringsbehov går det också att få tag på nyutbildad arbetskraft via de arbetsmarknadsutbildningar som genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det går också att undersöka möjligheten att låta Arbetsförmedlingen ta fram skräddarsydda rekryteringsutbildningar.