ቢሮታትና

ኣብ ቢሮ ግልጋሎት ምስ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) ዝተሓሓዙ ቅልል ኣብ ዝበሉ ጉዳያት ሓገዝ ይረኽቡ። ናብ ቢሮ ግልጋሎት ንምኽያድ ቆፆሮ ምሓዝ ኣየድልን። ኣብ ሓድሓደ ጉዳያት ሓድሓደ ግዘ ምሳና ቆፆሮ ምሓዝ ከድልዮም እዩ። ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንሕና ንዖኦም ክንረኽቦም እንኽእለሎም ናይ ባዕልና ቢሮታትን ካልኦት ግቢታትን ኣለዉና።

Vänta, informationen laddas...

ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ቢሮ ግልጋሎት ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም

ቢሮ ግልጋሎት ናይ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ (Arbetsförmedlingen)፣ ኤጀንሲ ጡረታ ሽወደን (Pensionsmyndigheten)፣ ኤጀንሲ ማሕበራዊ ውሕስነት ሽወደን (Försäkringskassan)፣ ኤጀንሲ ግብርን (Skatteverket)፣ ሃገራዊ ማእኸል ግልጋሎት (Statens servicekontor) ን ሕብረት እዩ። ኣብ ናይ ሃገራዊ ማእኸል ግልጋሎት ቢሮ ግልጋሎት በዚ ዝስዕብ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ፦

  • ግልጋሎታት ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ ኣብ ኢንተርኔት ምጥቃም
  • ኣብ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ ምምዝጋብ
  • ሓበሬታ ንጥፈት
  • ቅጥዕታትን ወረቐት ምስክርን ምምላእን ምሕታምን

ከም ደላዪ ስራሕ፣ ስራሕ ንምድላይን መመልከቲ ሰነድ ንምፅሓፍን ኮምፒዩተር ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም።

ከም ወሃቢ ስራሕ፣ ናይ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ ዲጂታል ግልጋሎታት ብምጥቃም ሓገዝ ምርካብን ጠቕላላ ሓበሬታን ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ቢሮ ግልጋሎት ሓገዝ ንምርካብ ቆፆሮ ኣየድልዮምን እዩ። ቅድሚ ቢሮ ግልጋሎት ምጉብናዮም ቀልጢፎም ስለዝቕይሩ ናይ ስራሕ ሰዓታቶም ምርግጋፅ ፅቡቕ እዩ። ቢሮ ግልጋሎት እንትጉብንዩ ታሴራ ሒዞም ምምፅኦም ይዘክሩ።

ደብዳበ ናብ ቢሮ ዝልእኹ እንተኾይኖም

ብፖስታ ናባና ደብዳበ እንትልእኹ፤ ብኻልእ እንተዘይተገሊፁ፤ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ኣድራሻታት ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ኣለዎም። ናይ ተቐባሊ ሽም ኣብቲ ፖስታ ክፀሓፍ ኣለዎ፤ ኮይኑ ግና ኣብ ትሕቲ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) ኣለዎ። ኣብቲ መዐሸጊ ፖስታ ንተቐባሊ ከመልክቱ የብሎምን።

Arbetsförmedlingen
(ናይ ተቐባሊ ሽም ኣብዚ የስፍሩ)
FE 8xxx (xxx ኣብ ቢሮታትና እንትርእዩ ኣብቲ ቢሮ ዝርአ ፍሉይ FE ናይ ቢሮ ቁፅሪ ክትካእ ኣለዎ።)
107 67 Stockholm

ንምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ

ናይ ተቐባሊ ስም ኣብ ልዕሊ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) እንተፅሒፎምዎ እቲ ደብዳበ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ፖስትኖርድ ተርሚናል ውሽጢ ይተርፍ፣ ብሱሩ ዘይክበፅሕ እውን ይኽእል እዩ።

ተመክሮኣዊ ፍልጠት እንህበሎም ኢንዱስትሪታት

ኣብ ባህልን መራኸቢ ብዙሓንን፣ ጉዕዞ መርከብ፣ ኢንዱስትሪ መዓድን ወይከዓ ኣርላንዳ ስራሕ እንትእልሹ እንህቦ ተወሳኺ ምኽሪ ኣለና።

ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ ኢንዱስትሪ (ብሽወደንኛን እንግሊዝኛን)