کمک اقتصادی برای مصارف سفر برای مصاحبه های استخدامی یا برنامه

اگر شما برای مصاحبۀ استخدامی به یک محل دیگر،به غیر از محل اقامت تان میروید میتوانید برای مصارف سفر و اقامت تان کمک اقتصادی دریافت نمایید. همچنان اگر شما در یک برنامه و یا یک بررسی در یک محل دیگر سهم میگیرید نیز میتوانید کمک اقتصادی دریافت کنید.

سفر ها در هنگام مصاحبۀ استخدامی

زمانی که به یک مصاحبۀ استخدامی میروید میتوانید برای مصارف سفر و اقامت کمک اقتصادی دریافت نمایید در صورتی که

 • 20 ساله شده و بیکار باشید و یا هم این خطر وجود داشته باشد که بیکار شوید
 • به عنوان یک جویای کار نزد ما ثبت نام باشید
 • یافتن کار در نزدیکی محل اقامت تان مشکل باشد
 • بتوانید ثابت سازید که کارفرما شما را برای اجرای بازدید نزد خود فرا خوانده است.

برعلاوه باید

 • ما این ارزیابی را انجام داده باشیم که این بازدید تان برای استخدام شدن شما لازمی میباشد
 • کار در Platsbanken یا هم در ادارۀ معادل آن در آن کشور EU, EES که شما در آن کار جستجو میکنید،وجود دارد. همچنان مشاغل میتواند در ویب سایت Eure نیز وجود داشته باشد.

سفر ها در هنگامی که شما در یک برنامه سهم میگیرید

شما میتوانید برای مصارف سفر و اقامت کمک اقتصادی دریافت کنید، در صورتی که

 • در یکی از برنامه های ما ثبت نام باشید
 • توانبخشی به هدف زندگی کاری را حاصل نمایید
 • قبل آغاز نمودن یک برنامه یک بررسی را سپری نمایید
 • قبل از تصمیم در مورد برنامۀ استقرار و جاگزینی، باید نزد ما رفت و آمد نمایید.

اگر شما در یکی از برنامه های ما در یک شهری سهم میگیرید که نمیتوانید به آنجا روزمره سفر نمایید، در آن صورت میتوانید برای مصارف اقامت و مصارف اضافی برای اقامت دو نفری کمک اقتصادی دریافت کنید.

چگونه میتوانم سفر خود را رزیرف نماییم؟

 • به خاطر داشته باشید که قبل از ریزرف نمودن سفر باید جهت دریافت کمک اقتصادی برای مصارف سفر و اقامت تقاضا نمایید.
 • سپس ما تصمیم میگیریم که شما مستحق کدام نوع کمک اقتصادی میگردید.
 • ما میتوانیم شما را در قسمت ریزرف نمودن سفر های هوایی در داخل اتحادیۀ اروپا و کشور های منطقۀ همکاری اقتصادی اروپا و همچنان برای سفر توسط)ریل/قطار(در داخل اسکندناویا،کمک نماییم. سفر های دیگر را شما خود ریزرف می نمایید.
 • بعد از سفر برای مصارف احتمالی تان در خواست نمایید. ساده ترین شکل اجرای این کار از طریق “تقاضا برای مصارف سفر” یا Ersättning för resa درMina sidor میباشد.

تقاضای دریافت پول برای مصارف تان را این چنین انجام میدهید

 1. با “کارت شناسایی الکترونیک” وارد Mina sidor شوید.
 2. در صورتی که ما تصمیم گرفته باشیم که شما مستحق دریافت پول میشوید، گزینۀ تقاضا برای مصارف سفر قابل دید میباشد. در صورتی که شما دارای کدام تعویض پولی نمی باشید که آن را تقاضا کنید گزینۀ مذکور قابل دید نمی باشد.
 3. روی “تقاضا برای مصارف سفر” کلیک نموده و مطابق راهنمایی ها در بخش خدمات الکترونیک،اطلاعات شخصی در مورد خود را تکمیل نمایید.
 4. زمانی که این کار را انجام دادید توسط کارت شناسایی الکترونیک خود امضاء نمایید.

در صورتی که کمپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیک ندارید

اگر شما بنابر دلایلی امکان تقاضا برای تعویض پولی را به شکل دیجیتال ندارید به شمارۀ 0771416416 به ما زنگ بزنید.

چه مقدار پول بدست میآورم؟

 • برای آن بخش از مصارف سفر های روزمرۀ تان که بیشتر از 600 کرون در ماه باشد و همچنان برای آن بخش از مصارف سفر تان که بیشتر از مصارف سفر های روزانه در محل زندگی تان باشد، میتوانید پول بدست بیآورید.
 • برای سفر در هنگام مصاحبه های استخدامی میتوانید حداکثر 2500 کرون بدست بیآورید.
 • اگر شما باید قبل از اخذ تصمیم در مورد برنامۀ استقرار و جاگزینی،نزد ما رفت و آمد نمایید، میتوانید برای همه مصارف پول بدست بیآورید.
 • برای مصارف مسکن میتوانید 110 کرون برای هرروز و حداکثر 2400 کرون را در ماه دریافت کنید.

سوال ها و جواب ها

چگونه میتوانم پول های خود را بدست بیآورم؟

است که پرداخت پول ها را تنظیم میکند. اگر دارای یک حساب بانکی هستید که با شمارۀ شناسایی تان مرتبط Swedbank این میباشد در آن صورت پول ها در همان حساب بانکی تان گذاشته میشود،البته بدون در نظر داشت اینکه مشتری کدام بانک میباشید.Swedbank همچنان یک پیام را نیز با معلومات در مورد پرداخت پول به شما میفرستد.

اگر شما هیچ حساب بانکی ندارید، در عوض یک کارت پرداخت پول را توسط پُست بدست میآورید.

من کارت پرداخت پول را بدست آورده ام آیا میتوانم در عوض پول هایم را در حساب بانکی ام داشته باشم؟

اگر شما یک کارت پرداخت پول را دریافت نموده اید و در عوض میخواهید بار دیگر پول ها به حساب بانکی تان گذاشته شود در آن صورت باید با Swedbank تماس بگیرید. شما میتوانید حساب بانکی تان را از طریق ویب سایت Swedbank ثبت نمایید.

حساب بانکی تان را به بخش ثبت حسابات بانکی Swedbank معرفی کنید

در صورتی که با موتر خود سفر کنم، چگونه باید عمل نمایم؟

در هنگام تقاضا پول برای مصارف تان، تعداد روز های را که سفر نموده اید درج نمایید. هر روز سفر متشکل است از سفر از خانه به محل کار و از محل کار به خانه. شما ضرورت ندارید تا رسید(سند) خرید بنزین را بفرستید.

من دارای یک معیوبیت بوده و نیازمند داشتن یک همراه میباشم. آیا شخص همراۀ من نیز میتواند پول بدست بیآورد؟

اگر شما در ارتباط به سفر های تان نیازمند داشتن یک همراه هستید،شخص همراه میتواند برای مصارف سفر،هزینۀ خواب و خوراک،مصارف جای خواب و درآمد شغلی از دست رفته، پول بدست بیآورد.