با ما در ادارۀ کاریابی تماس بگیرید

خدمات مشتریان به زبان های سوئدی و انگلیسی

شما میتوانید از طریق تلفن از کارمندان توانای ادارۀ کاریابی کمک بگیرید.

ساعات کاری در روزهای هفته بین8 تا 16.

شمارۀ تلفن 0771416416

نزدیک ترین ادارۀ کاریابی به خود را پیدا کنید

نزدیکترین دفتر را به خود پیدا کنید این صفحه به زبان سوئدی است

برای شما به در استقرار کار و زندگی شرکت می کنید

اگر شما در استقرار کار و زندگی شرکت می کنید به پنج زبان دیگر میتوانیم به شما مشاوره و راهنمائی بدهیم.

ساعات کاری روز های هفته بین 10 تا 16 می باشد.

0771-860100

خدمات مشتریان میتواند در موارد زیر به شما کمک کند:

  • کمک به چگونگی ثبت شدن در سیسیتم ادارۀ کاریابی
  • نکته هایی دربارۀ چگونگی پیدا کردن کار
  • راهنکایی در مورد این که چگونه در کاریابی بهتر شوید
  • کمک به شما در هنگام گشتن به دنبال کار در سایت ادارۀ کاریابی Platsbanken و چگونگی نوشتن نامۀ درخواست برای کار
  • شرایط خود را با یکی از کارمندان ادارۀ کاریابی در میان بگذارید تا او کمک هایی که از طرف این اداره میتوانید بگیرید را برایتان بگوید
  • پاسخ به پرسش های رایج دربارۀ برنامۀ ما و کمک ها، آموزشها و مشاغل و همچنین بیمۀ بیکاری.