Prognos för utbetalningar juli 2022

Återrapportering till regeringen 29 juli 2022

Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt och antalet inskrivna arbetslösa är nu lägre än före pandemin. Alltför kortsiktiga budgetförutsättningar försvårar planering och rekrytering.

  • Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Inflationen och kriget i Ukraina kan komma att påverka arbetsmarknaden negativt på sikt.
  • Arbetsförmedlingen har i tidigare budgetunderlag och utgiftsprognoser påtalat behovet av mer långsiktiga budgetförutsättningar. Obalansen mellan programmedel och förvaltningsmedel, samt kommande års aviserade budgetminskningar, försvårar en mer långsiktig planering och rekrytering. Myndigheten har dessutom behov av förstärkning av förvaltningsmedel de kommande åren för att kunna nå högt ställda mål och omfattande uppdrag framöver.
  • Redan i början av året signalerade Arbetsförmedlingen att myndigheten får ett anslagssparande. I juliprognosen beräknas myndigheten använda 41,4 miljarder till aktivitetsstöd, programinsatser, lönebidrag och nystartsjobb. Det innebär 6,3 miljarder i oförbrukade medel på dessa anslagsposter.
  • Antalet deltagare i matchningstjänster blir lägre än planerat. Den förbättrade arbetsmarknaden har inneburit att antalet potentiella deltagare är färre än förväntat. Många har dessutom gått vidare till jobb innan tjänsten är avslutad. Arbetsförmedlingen ser över bedömningsstöd och arbetssätt för att fler beslut ska kunna fattas under hösten.
  • Den förbättrade arbetsmarknaden medför mindre utbetalningar för a-kassa. Här beräknas myndigheten få ett överskott på 5,4 miljarder i år. Det är arbetslöshetskassorna som beslutar och ansvarar för utbetalningen.