Prognoser för utbetalningar februari 2022

Återrapportering till regeringen 2022-02-07

Sammantaget har utvecklingen på arbetsmarknaden varit starkare under de senaste månaderna än vad som förväntades i föregående utgiftsprognos. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer fortsätta minska i en snabbare takt än vad som tidigare bedömts.

Arbetsförmedlingen utgör fortsatt navet inom arbetsmarknadspolitiken

Av regeringens skrivelse Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) framgår att Arbetsförmedlingen även efter reformeringen kommer att ha ett omfattande uppdrag där en stor, resurskrävande och komplex del av arbetsmarknadspolitiken kvarstår för myndigheten.

Långsiktiga budgetförutsättningar och tydlighet kring uppdrag behövs

Tillsammans med bland annat kommuner och fristående aktörer behöver Arbetsförmedlingen ha en hållbar väg framåt med tydlighet kring respektive uppdrag. Det kräver både en gemensam kontext och långsiktiga budgetförutsättningar.

En osäkerhetsfaktor i denna utgiftsprognos är pandemins utveckling den närmaste tiden. En hög sjukfrånvaro i myndigheten riskerar att påverka produktionskapaciteten på ett negativt sätt så att färre beslut fattas.

Samspelet mellan förvaltningsanslag och programanslag är en viktig förutsättning för att kunna genomföra arbetsmarknadspolitiken

Arbetsförmedlingen fortsätter att i samverkan med kommuner och fristående aktörer göra det bästa möjliga av de medel som myndigheten har att tillgå. Det behövs anställda både för att kunna ge stöd till arbetssökande och arbetsgivare och för att bedöma, besluta, samordna och följa upp insatser. Att samverka effektivt med andra aktörer är även det resurskrävande arbetsuppgifter.

Förvaltningsanslaget minskar kommande år

Föreslagen nivå på förvaltningsanslaget 2023 - 2024 innebär ett krav på att Arbetsförmedlingen ska anpassa sig till ett minskat förvaltningsanslag. Jämfört med 2018 minskar anslaget fram till 2024 sammantaget med 1,3 miljarder kronor, från 8,4 miljarder kronor 2018 till 7,1 miljarder kronor 2024.

Hög nyttjandegrad av tilldelade medel 2021

Tilldelade medel för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt aktivitetsstöd ökade kraftigt 2021 jämfört med 2020. Trots denna ökning av medel och utmaningarna kopplade till pandemin, samt att antalet anställda minskat kontinuerligt sedan 2019, hade Arbetsförmedlingen för 2021 en nyttjandegrad av tilldelade medel som var bland de högsta under den senaste tioårsperioden. Att det ändå uppstod ett anslagssparande beror till stor del på att ytterligare medel tillfördes sent under budgetåret, som därför inte kunde användas under november och december 2021.

Ändrade förutsättningar samt kommande års anslagsnivåer medför ett visst anslagssparande 2022

Anslagsnivån 2022 innebär minskningar både på anslaget för arbetsmarknads­politiska program och insatser och anslaget för aktivitetsstöd. Trots det bedömer Arbetsförmedlingen att det under 2022 kommer att uppstå anslagssparanden på båda anslagen.

Sänkt bedömning av antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning

Det totala antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning har sänkts 2022 jämfört med föregående utgiftsprognos

Positiv utveckling ger minskade kostnader för arbetslöshetsersättning

Bedömningen av antalet personer med arbetslöshetsersättning har skrivits ned till följd av den mer positiva utvecklingen på arbetsmarknaden. Trots att medel omfördelades till anslagen för aktivitetsstöd och arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppstod ett anslagssparande på nästan 7 miljarder kronor för 2021.

Växling från extratjänster till andra subventionerade anställningar

Då extratjänster fasas ut från och med den 1 januari 2022 ser Arbetsförmedlingen över möjligheterna att öka användningen av andra subventionerade anställningar och övriga insatser och program.

Antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster är anpassade till förutsättningarna

Det totala antalet deltagare under 2022 samt kommande år bygger på myndighetens styrning för att klara mål och uppdrag i regleringsbrevet och är en samlad bedömning utifrån målgrupp för tjänsten och sökandesammansättningen, myndighetens beslutskapacitet och behovet av en bredd av insatser för att bryta långtidsarbetslöshet. Trots en minskning jämfört med vad som bedömdes i föregående utgiftsprognos innebär det en väsentlig ökning av antalet deltagare 2022 jämfört med 2021.