Prognos för utbetalningar april 2022

Återrapportering till regeringen 2022-04-27

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter och arbetslösheten fortsätter att minska. Kriget i Ukraina och ökad inflation inom världsekonomin kan däremot ge en negativ effekt längre fram.

  • Det osäkra världsläget försvårar en bedömning av arbetsmarknadens utveckling. Arbetsförmedlingen bedömer dock att arbetslösheten fortsätter minska i något snabbare takt än i tidigare prognoser, för att sedan successivt dämpas.

  • Långtidsarbetslösheten är fortsatt i fokus och kräver personalintensiva insatser. Samtidigt har Arbetsförmedlingen fler omfattande och nya uppdrag från regeringen som också kräver stora resurser.

  • Myndigheten har behov av förstärkningar av förvaltningsmedel de kommande åren. Samspelet mellan förvaltningsanslag och programanslag är en viktig förutsättning för att kunna genomföra arbetsmarknadspolitiken.

  • Arbetsförmedlingen prognostiserar ett anslagssparande för program och insatser, aktivitetsstöd, lönebidrag och nystartsjobb. Myndigheten fortsätter att utreda om och hur de beräknade överskotten kan nyttjas på bästa sätt. Inom lönebidrag genomför myndigheten flera åtgärder för att öka antalet deltagare.

  • Tack vare den minskande arbetslösheten beräknas myndigheten få ett överskott på 3,8 miljarder till följd av lägre utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

  • Utökningen av antalet deltagare i matchningstjänster är oförändrat jämfört med föregående utgiftsprognos. I år bedöms i genomsnitt 78 000 deltagare per månad finnas i matchningstjänster hos leverantörer. Det är 14 000 fler per månad jämfört med förra året.