Prognoser för utbetalningar 2021-2024

Återrapport till regeringen 30 juli 2021

Arbetsmarknaden har gradvis förbättrats under 2021, men långtidsarbetslösheten ökar till historiskt höga nivåer och effekterna av pandemin bedöms bli långvariga. Samtidigt minskar anslagen för aktivitetsstöd och programinsatser, vilket begränsar Arbetsförmedlingens möjligheter att ge tidiga insatser till arbetssökande. I utgiftsprognosen presenterar myndigheten justeringar till rådande läge.

Under 2021 har svensk ekonomi och arbetsmarknad gradvis förbättrats. Långtidsarbetslösheten ligger dock på en historiskt hög nivå och fortsätter att öka. Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet långtidsarbetslösa kan överstiga 200 000 personer i år. Fokus ligger därför på insatser för de långtidsarbetslösa. Tidiga programinsatser behöver samtidigt minska redan under året. Detta för att möta det befintliga ekonomiska utrymmet för 2021 men även aviserade ekonomiska ramar 2022-2024.

Minskade program- och förvaltningsanslag

I regeringens vårproposition minskar anslagsnivåerna för aktivitetsstöd och programinsatser väsentligt kommande år. Arbetsförmedlingen har anpassat prognosen av antalet deltagare i program och insatser i år och kommande år.

Vårpropositionen innebär också minskade förvaltningsanslag med sammanlagt 1,4 miljarder kronor fram till och med 2024, vilket är utmanande i nuvarande arbetsmarknadsläge. Det kommer att påverka omfattningen av vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda arbetssökande, både i egen regi och från fristående aktörer. Den egna verksamheten, inklusive handläggning av beslut för programinsatser såväl som kontrollverksamheten kräver personal. Arbetsförmedlingen ser en risk att minskade möjligheter till ersättningsrekryteringar får negativa konsekvenser för förutsättningarna att motverka och bryta långtidsarbetslöshet. Myndighetens kapacitet att fatta beslut om program och insatser i den omfattning som krävs för att uppnå prognosticerade volymer kommer att påverkas.

Minskade volymer för matchningstjänsterna och AUB

Myndigheten sänker prognosen för hur många personer som deltar i matchningstjänsterna i år. Det beror främst på det ekonomiska utrymmet för 2021 och ett stort utflöde av deltagare i matchningstjänster. Det beror också på utmaningarna med att växla från tjänsten stöd och matchning till tjänsten rusta och matcha, samtidigt som myndigheten flyttar fokus till de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen förändrar arbetssätt och handläggningssystem i samband med bytet av tjänst, vilket påverkar i vilken takt beslut fattas.

Minskade kostnader för a-kassan

Arbetsförmedlingen prognostiserar ett stort sparande på anslaget för arbetslöshetsersättningen, eftersom prognosen för arbetslösheten skrivits ned. Ersättningen per individ minskar också. Myndigheten kan inte påverka detta, eftersom det styrs av hur många som är berättigade till ersättning och vilka ersättningsnivåer som gäller.

I utgiftsprognosen efterlyser Arbetsförmedlingen en utökad flexibilitet mellan anslagen för aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning, så att resurserna kan användas i så stor utsträckning som möjligt.