Prognoser för utbetalningar 2021-2024

Återrapport till regeringen 29 april 2021

Långtidsarbetslösheten ökar och myndighetens bedömning är att antalet under 2021 kan komma att överstiga 200 000 personer. Samtidigt sker en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet när personer som blev arbetslösa under pandemin fortsatt står utan arbete. Det syns dock en viss ljusning på arbetsmarknaden, och fler som står nära arbetsmarknaden får jobb.

En viss ljusning på arbetsmarknaden – men långtidsarbetslösheten ökar

De som går tillbaka ut i jobb nu är främst de som står nära arbetsmarknaden, medan de som var arbetslösa före, eller blev det i anslutning till, pandemin har svårare att komma i arbete.

Det är fortsatt viktigt att rikta tidiga insatser till arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet samtidigt som Arbetsförmedlingen fokuserar ytterligare på insatser för de som redan är långtidsarbetslösa. Centralt för vägen ur långtidsarbetslöshet är att vägleda och motivera till kompetensutveckling liksom insatser som ökar arbetssökandes kontakt med arbetsmarknaden.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är svårbedömd. Arbetsförmedlingen sänker dock bedömningen av arbetslöshetsnivån jämfört med den utgiftsprognos som myndigheten lämnade i februari. En förklaring till justeringen är att arbetsmarknaden kom igång igen under andra halvåret 2020, bland annat inom industrin. Även effekterna av regeringens krispaket har bidragit till den nuvarande ljusare bedömningen.

Förändrade ekonomiska förutsättningar får kraftig påverkan

Vårändringsbudgeten och den ekonomiska vårpropositionen som regeringen lämnade till riksdagen den 15 april innebär förändrade förutsättningar för Arbetsförmedlingens verVksamhet kommande år. Till följd av regeringens lägre prognos för arbetslösheten är anslagen 1:2 ap1 Aktivitetsstöd samt 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser väsentligt lägre än vad regeringen tidigare aviserat.

Arbetsförmedlingen har i sina beräkningar i denna utgiftsprognos för kommande år inte beaktat möjligheten att föra kostnader mellan anslagen 1:2 ap1 Aktivitetsstöd och 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Vidare har nyttjandet av anslagskrediten sänkts samtidigt som anslagen föreslås minska. Sammantaget har ovanstående stor volympåverkan för kommande år jämfört med föregående utgiftsprognos. Arbetsförmedlingen behöver föra en dialog med regeringen kring fördelningen av volymerna samt konsekvenserna av politikens inriktning.

Mindre utrymme för tidiga insatser

Anslaget 1:2 ap1 Aktivitetsstöd blir nästan 1 miljard kronor lägre 2022 jämfört med vad som tidigare aviserats. Det innebär att anslagsnivån minskar med nästan 2,5 miljarder kronor mellan 2021 och 2022. För kommande år aviserar regeringen ytterligare kraftiga sänkningar. Jämfört med bedömningen i föregående utgiftsprognos innebär det att antalet deltagare med tidiga insatser utanför ramprogrammen behöver reduceras redan under 2021 och minskar ytterligare kommande år. Denna justering ligger visserligen till viss del i linje med Arbetsförmedlingens inriktning att ytterligare öka fokus på långtidsarbetslösheten.

Samtidigt försvagar det på ett icke önskvärt sätt myndighetens möjligheter att ge insatser till personer som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Snittkostnaderna för aktivitetsstöd har justerats upp till följd av den höjda taknivån för a-kassa under 2021 och 2022. Det bidrar ytterligare till ett ansträngt ekonomiskt läge och därmed minskat antal deltagare utanför ramprogrammen jämfört med föregående utgiftsprognos för åren 2022–2024.

Generell minskning av samtliga program och insatser

Även anslagsnivån för anslaget 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser är lägre än tidigare aviserat, och finansieringen med medel från REACT-EU beräknas bli lägre än vad som tidigare bedömts. Detta medför att det bedömda antalet deltagare i samtliga program och insatser under anslaget är lägre, framförallt under åren 2022–2024, jämfört med föregående utgiftsprognos och av myndigheten tidigare uppställda målsättningar. Nedskrivningen av antalet deltagare är generellt fördelad mellan de olika programmen och insatserna. Som nämnts ovan behöver Arbetsförmedlingen inleda en dialog med uppdragsgivaren kring fördelningen, och därmed effekt, av budgetneddragningarna.

Upphandlade matchningstjänster ökar i mindre omfattning

Den planerade ökningen av upphandlade matchningstjänster enligt föregående utgiftsprognos samt den lägesrapport som Arbetsförmedlingen lämnade den 15 april (Af-2021/0001 6786) påverkas också av de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Antalet deltagare minskar tillfälligt under andra halvåret 2021. Detta beror främst på den planerade växlingen mellan STOM och KROM samt den begränsade möjligheten att erbjuda upphandlade matchningstjänster utanför ramprogrammen utifrån tillgängliga medel för aktivitetsstöd. Ett intensivt arbete pågår med att upprätthålla volymerna på en så hög nivå som möjligt.

Användningen av upphandlade matchningstjänster bedöms fortsätta att öka under åren 2022 och 2023, men i lägre omfattning än vad som redovisades i föregående utgiftsprognos samt i lägesrapporten. Det beror på den generella justeringen för samtliga program och insatser utifrån de aviserade ekonomiska förutsättningarna kommande år som beskrivits ovan.

Sammansättningen av deltagare har justerats så att upphandlade matchningstjänster i högre utsträckning erbjuds deltagare i ramprogrammen jämfört med föregående utgiftsprognos. Det beror både på Arbetsförmedlingens inriktning att fokusera ytterligare på långtidsarbetslösa och på det begränsade utrymmet för aktivitetsstöd till deltagare utanför ramprogrammen.

Bedömningarna från budgetunderlaget kvarstår

Utgiftsprognosen för 2022 – 2024 är en anpassning till föreslagna belopp i vårpropositionen 2021. Arbetsförmedlingen har i sitt budgetunderlag för 2022–2024 redovisat ett större behov på förvaltningsanslaget såväl som för aktivitetsstöd för tidiga insatser samt programmedel för arbetsmarknadsutbildning och subventionerade anställningar. Dessa bedömningar kvarstår och behoven har med vårpropositionen som presenterades den 15 april ökat ytterligare bland annat för att lyckas nå de högt uppsatta målen för upphandlade matchningstjänster.