Rätt personer får ta del av skyddat arbete

Publicerad: 2023-06-16

Fler personer från prioriterade grupper får ta del av skyddat arbete hos Samhall. Men utmaningar kvarstår för att fler personer med funktionsnedsättning ska få en anställning. Det visar Arbetsförmedlingen i en ny återrapport till regeringen.

Truckförare i lagerlokal

Skyddat arbete är en insats hos Samhall för personer med funktionsnedsättning, som inte kan tillgodogöra sig en anställning med andra stöd på den reguljära arbetsmarknaden. Insatsen är i normalfallet en tillsvidareanställning. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer behovet och anvisar arbetssökande till Samhall som sedan anställer.

Arbetsförmedlingen har fått kritik för att skyddat arbete inte i tillräcklig utsträckning går till dem med störst behov. Nu visar Arbetsförmedlingens egen granskning att myndighetens förbättringsarbete har gett positiva resultat.

Fler från prioriterade grupper

Under 2022 tillhörde 53 procent av personerna som Samhall anställde prioriterade grupper (45 procent 2021), vilket överträffar regeringens mål på 50 procent.

Framför allt har förbättringsarbetet medfört att fler personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga och personer med psykisk funktionsnedsättning får ta del av skyddat arbete.

– Vi har kommit en bra bit på väg och det känns oerhört bra, men vi är inte i mål utan här finns också fortsatta utvecklingsområden som vi behöver arbeta med, säger Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw.

Till exempel kommer myndigheten utveckla arbetssätten ytterligare för att nå mer likvärdiga bedömningar och öka träffsäkerheten. I höst planeras också en gemensam kompetensutvecklingsinsats med Samhall.

Behov av bredare utbud

I rapporten lyfter Arbetsförmedlingen även fler utvecklingsmöjligheter. Tydligare information och informationsutbyte mellan parterna är sådana områden. Arbetsförmedlingen önskar också ett bredare utbud av Samhall-platser för personer med stora behov av anpassningar.

– Ibland uppstår ett gap mellan behov hos de personer som Arbetsförmedlingen har i uppdrag att anvisa och det stöd som Samhall kan ge. Det gapet behöver minska. Då behövs affärer hos Samhall som ger ett bredare utbud av arbetsuppgifter så att fler personer med stora behov ska kunna få ett jobb, säger Lars Lööw.

Arbetsförmedlingen ser också att fler aktörer är viktiga för att stärka målgruppen.

– Det är ingen tvekan om att Samhall fyller en viktig funktion, men många personer med funktionsnedsättning behöver också stöd från flera håll. Samverkan med andra aktörer som till exempel arbetsgivare som söker kompetens såväl som kommuner, Försäkringskassan och idéburna organisationer är oerhört viktigt nu och framöver, säger Lars Lööw.