Förebyggande arbete mest effektivt mot den organiserade brottsligheten

Publicerad: 2023-06-02

Den ekonomiska brottsligheten bedöms fortsätta att öka i Sverige. Det framgår av den aktuella lägesbild över den organiserade brottsligheten som tolv samverkande myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen, presenterar.

Sveriges lagbok med domslutsklubba ovanpå sig.

Ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan

Den myndighetsgemensamma lägesbilden, MGL, om organiserad brottslighet presenterades den 2 juni. Den samlade bilden är att den ekonomiska brottsligheten fortsätter att öka och utförs allt oftare av kriminella globala och lokala nätverk.

Även otillåten påverkan ökar, det vill säga korruption, infiltration, mutor och andra trakasserier som syftar till att påverka myndighetsutövningen och göra våra välfärdssystem sårbara.

Så arbetar Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen bidrar till myndighetssamverkan genom att jobba brottsförebyggande och med sitt regeringsuppdrag; att förhindra felaktiga utbetalningar och motverka bidragsbrott och bedrägerier.

– En gemensam problembild ger oss myndigheter bättre förutsättningar till ökat samarbete och till fler verktyg, säger Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen. 

Breddning av välfärdsbrotten

Den aktuella lägesbilden visar att flera kriminella aktörer och nätverk börjar söka sig till mindre städer och samhällen, vilket är en utveckling som troligen kan få betydelse för samverkan mellan statliga och kommunala myndigheter. Bedömningen är att det skett en breddning av välfärdsbrottsligheten till att även rikta sig mot kommuner och regioner. Det tyder på en ökning av brott mot våra välfärdssystem, men det kan också bero på att myndigheter, kommuner och regioner har blivit mer medvetna om problematiken.

Mer proaktivt arbete behövs

En slutsats som dras i rapporten är att repressiva åtgärder, som hårdare straff och starkare tvångsmedel, inte är tillräckligt effektiva för att stävja organiserad brottslighet. Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt för att förebygga välfärdsbrottslighet, bland annat genom att driva regeländringsförslag.

– De förordningsändringar vi fick i december 2022 har gett oss vassare verktyg och är till stor hjälp i det fortsatta brottsförebyggande arbetet inom myndigheten. Inspektörer gör oanmälda kontrollbesök och vi arbetar kontinuerligt med att höja medvetenheten kring otillåten påverkan, säger Eva-Lena Edberg, enhetschef Uppföljning och kontroll på Arbetsförmedlingen

I samband med förordningsändringen har Arbetsförmedlingen fått fler möjligheter att neka stöd till arbetsgivare som uppfyller villkoren, men som på andra sätt inte övertygar i sin lämplighet.

Mer rättssäkra bedömningar nu

Arbetsförmedlingen har idag bättre förutsättningar att göra enhetliga och mer rättssäkra bedömningar av dessa ärenden. Kontrollverksamheten kan över lag arbeta mer sammanhållet, vilket gynnar det långsiktiga, brottsförebyggande arbetet. Dessa förändringar har gett Arbetsförmedlingen mer muskler, men slutsatsen är att det behövs ännu fler åtgärder för att stävja den organiserade brottsligheten.

Ta del av hela lägesbilden

Myndighetsgemensam lägesbild 2023 (Polisens webbplats)