Svar på frågor om omprövning

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om att begära omprövning av Arbetsförmedlingens beslut.

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut i mitt ärende?

Den genomsnittliga handläggningstiden hos Arbetsförmedlingens omprövningsenhet är för närvarande cirka 12-15 veckor. Handläggningstiden beräknas från det att omprövningsenheten tar emot en begäran om omprövning till dess att ett beslut har fattats i ärendet.

Den genomsnittliga handläggningstiden påverkas främst av hur många ärenden som kommer in till omprövningsenheten. Om antalet nya ärenden ökar, ökar även den genomsnittliga handläggningstiden. Om antalet nya ärenden istället minskar, minskar även den genomsnittliga handläggningstiden.

Vilka beslut får jag begära omprövning av?

Vilka beslut som du får begära omprövning av, beror främst på följande två skäl:

  1. Är beslutet som du vill begära omprövning av fattat med stöd av någon av de arbetsmarknadspolitiska förordningarna med bestämmelser om omprövning? Arbetsförmedlingens omprövningsenhet får endast pröva beslut som har fattats med stöd av de arbetsmarknadspolitiska förordningarna. Vilka dessa förordningar är kan du se på sidan Regler.
  2. Gäller beslutet som du vill begära omprövning av dig eller gäller det någon annan? Det är endast den arbetssökande eller arbetsgivare som ett beslut gäller, eller dennes ombud, som får begära omprövning av beslutet. Du har alltså inte möjlighet att begära omprövning av ett beslut som Arbetsförmedlingen har fattat, som gäller någon annan, om du inte är ombud för den personen (för mer information om ombud, se nästa fråga).

Får jag anlita ett ombud som begär omprövning i mitt ställe?

Ja, du får anlita ett ombud som begär omprövning i ditt ställe, eller som företräder dig gentemot Arbetsförmedlingen efter att du har begärt omprövning. Den person som ska företräda dig behöver skicka in en fullmakt till Arbetsförmedlingens omprövningsenhet. Av fullmakten ska följande framgå:

  • Dina person- och kontaktuppgifter.
  • Att ombudet har rätt att företräda dig gentemot Arbetsförmedlingen, i ditt ärende hos omprövningsenheten.
  • Ombudets namn och kontaktuppgifter. Observera att Arbetsförmedlingens kommunikation i ärendet kommer att ske med ombudet.
  • Om fullmakten endast gäller under en begränsad tidsperiod, i sådant fall ska tidsperioden anges i fullmakten.

Fullmakten ska vara undertecknad av dig som fullmaktsgivare och skickas i original till Arbetsförmedlingens omprövningsenhet. Skicka fullmakten till följande mottagaradress:

Arbetsförmedlingen
Enheten Omprövning
FE 8050
107 67 Stockholm

Till vilken adress ska jag skicka min begäran om omprövning?

Adressen som du ska skicka blanketten till är redan ifylld.

I vilken ordning utreder Arbetsförmedlingens omprövningsenhet de ärenden som kommer in?

Omprövningsenheten utreder ärenden i den ordning som de kommer in. Alla ärenden är lika angelägna och det är viktigt att de behandlas rättvist. Därför utreder vi alla ärenden i samma ordning som de kommer in.

Har min begäran om omprövning kommit fram till Arbetsförmedlingens omprövningsenhet?

Om du har frågor om en begäran om omprövning som du har skickat till Arbetsförmedlingens omprövningsenhet, kan du ringa Arbetsförmedlingen på telefonnummer 0771-416 416 (för arbetssökande) eller 0771-508 508 (för arbetsgivare). Vi har telefontid helgfria vardagar klockan 9-12. Säg ”omprövning” i talsvaret för att komma rätt.

Har de dokument som jag har skickat till Arbetsförmedlingens omprövningsenhet kommit fram?

Om du har frågor om dokument som du har skickat till Arbetsförmedlingens omprövningsenhet, kan du ringa Arbetsförmedlingen på telefonnummer 0771-416 416 (för arbetssökande) eller 0771-508 508 (för arbetsgivare).

Jag har fått ett brev där det står att ni har tagit emot mitt ärende. Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra något. Arbetsförmedlingens omprövningsenhet vill med brevet informera dig om att din begäran om omprövning har kommit fram. Ytterligare ett syfte med brevet är att informera dig om möjligheten att skicka kompletterande uppgifter/dokumentation till oss om det är något som du anser saknas, något som du inte skickade in till oss i samband med att du begärde omprövning.

Jag har fått ett brev från er med kopior på den dokumentation som finns i mitt ärende. Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra något. Arbetsförmedlingens omprövningsenhet vill med brevet informera dig om att din begäran om omprövning har kommit fram samt säkerställa att du har fått del av samtliga uppgifter som låg till grund för det beslut som du har begärt omprövning av. Ytterligare ett syfte med brevet är att informera dig om möjligheten att skicka kompletterande uppgifter/dokumentation till oss om det är något som du anser saknas, något som du inte skickade in till oss i samband med att du begärde omprövning.

Hur får jag veta när omprövningsenheten har fattat ett beslut i mitt ärende?

När omprövningsenheten har fattat ett beslut i ditt ärende, skickas beslutet till dig med post. Om du har en digital brevlåda, skickas beslutet istället dit.

Jag har fått en faktura med krav på återbetalning från Arbetsförmedlingen, och har frågor om den. Vart vänder jag mig?

Du bör kontakta Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Kontaktuppgifter finns på den faktura som du har fått.

Vad är skillnaden mellan att begära omprövning och att överklaga?

Ett beslut som Arbetsförmedlingen har fattat med stöd av någon av de arbetsmarknadspolitiska förordningarna får begäras omprövning av (se den första frågan). Om ett beslut begärs omprövning av, utreder Arbetsförmedlingens omprövningsenhet om beslutet är korrekt, om det följer det regelverk som finns. Den arbetssökande eller arbetsgivare som anser att omprövningsenhetens beslut är fel, får i vissa fall överklaga det till domstol, till förvaltningsrätten. Om du har fått ett beslut från omprövningsenheten kan du läsa i beslutets sista stycke om vad som gäller i ditt ärende, om beslutet får överklagas eller ej. För mer information, se sidan Regler.