Samtliga leverantörstjänster granskas

Publicerad: 2024-06-11

Arbetsförmedlingens utökar nu sina fysiska kontrollbesök till samtliga upphandlade leverantörstjänster. Inom steg till arbete har det till och med i maj 2024 genomförts fysiska kontrollbesök hos 113 av 129 leverantörer.

Bibehålla och öka kvaliteten

Arbetsförmedlingen gör kontrollbesök för att undersöka om leverantörer av upphandlade arbetsmarknadstjänster uppfyller villkoren i sina avtal och för att alla leverantörer ska ges lika förutsättningar att utföra en tjänst i enlighet med avtal. Det bakomliggande syftet med leverantörsuppföljningen är alltid att bibehålla och öka kvaliteten i de upphandlade tjänsterna. Allt för att få ut fler arbetssökande i arbete och förse arbetsmarknaden med arbetskraft. Arbetsförmedlingen kommer att göra fysiska kontrollbesök inom samtliga upphandlade tjänster under 2024 och 2025.

Riskbedömningar av samtliga leverantörer

I leverantörsuppföljningen görs riskbedömningar av samtliga leverantörer för att hitta indikationer på eventuella avviklelser från deras avtal med Arbetsförmedlingen. Dessa riskbedömningar utgör grunden för de specifika avtal och leverantörer som sedan ska granskas. Arbetsförmedlingen har hittills i år påbörjat granskningar av 136 avtal, främst gällande personalens kompetens.

Inte bedömts av UHR

Vid dessa granskningar förekommer det att leverantörer inte kan presentera intyg som styrker personalens kompetens. Det är till exempel vanligt att utländska utbildningar inte har bedömts av Universitets- och högskolerådet, UHR, och därför inte kan användas för att styrka medarbetarens kompetens.

Ska visas upp med kort varsel

Vidare framkommer det av granskningarna att leverantörer inte sällan saknar dokumentation av sin personals arbetslivserfarenhet. Vi vill därför påminna om kravet på leverantörer att ha intyg som styrker kravställd kompetens innan personalen påbörjar sitt arbete i tjänsten. Dessa intyg ska kunna uppvisas för Arbetsförmedlingen med kort varsel. Av allvarligare art är de förfalskade intyg av utbildningar och anställningsavtal som har påträffats vid våra granskningar. Sådana brott polisanmäls alltid.

Obehöriga hanterar MFSA

I kontrollen av hur leverantörer följer bestämmelserna för Mina sidor fristående för aktörer (MSFA) kan vi konstatera flera fall där obehöriga (underleverantörer och tidigare anställda) har hanterat handlingar i MSFA. Det är leverantörens ansvar att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till Arbetsförmedlingens systemstöd.

Bra jobbat!

Ett exempel på när våra granskningar visar berömvärda resultat är den nationella granskningen inom Bygg och anläggning som har gjorts hittills. Vid granskningen av lokalernas beskaffenhet, utrustning, maskinpark, verktyg, personaltäthet och personalkompetens i samtliga elva leveransområden upptäcktes ingen brist. Bra jobbat!

Relaterad information

Leverantörsuppföljning