Fysiska kontrollbesök gör arbetsmarknadstjänster bättre

Publicerad: 2024-03-11

Lokaler, personaltäthet, kompetens och dokumentationshantering är några delar inom rusta och matcha 2 som Arbetsförmedlingen granskat under 2023.

1854 fysiska kontrollbesök

Under 2023 genomförde enheten Leverantörsuppföljning på Arbetsförmedlingen 1854 fysiska kontrollbesök hos leverantörer av rusta och matcha 2. Vid besöken kontrollerades det om lokalen finns, om den är bemannad och om lokalen uppfyller krav enligt utarbetad checklista.

Kontroller ger bättre leverantörsmarknad

Merparten av våra leverantörer vill göra rätt och gör rätt. Våra systematiska kontroller gör att dessa leverantörer får bättre förutsättningar och ger en bättre leverantörsmarknad. Identifierade brister som förhållandevis enkelt kan åtgärdas, hanteras inom det löpande arbetet och föranleder inte någon utredningsrapport och därmed inte heller någon sanktion mot leverantör. De brister som bedöms vara av allvarlig karaktär, rapporteras för bedömning av eventuell sanktion.

Resultat av granskningarna 2023

  • 868 klagomål har registrerats utifrån konstaterade brister
  • 170 klagomål har lett till utredningsrapporter

Konstaterade brister inom lokaler:

  • Vid 15 besök saknades lokal på angiven adress
  • Vid 158 besök saknades personal på plats, men i 21 av dessa kom personal efter kontakt. Vid 36 besök fanns personal på plats men var upptagen.
  • 698 lokaler uppfyllde inte kraven enligt checklista

Konstaterade brister inom personalkompetens:

  • 34 utredningsrapporter
  • Löpande vite: 17 leveransområden
  • Enstaka viten: 28 leveransområden

Totalt har klagomål och granskningar för tjänsterna lett till sanktioner på
3 760 000 kronor, både enstaka viten och löpande viten.

Klagomål och granskningar

Alla klagomålsärenden mot en leverantör som inkommer till Arbetsförmedlingen utreds. Arbetsförmedlingen genomför även granskningar, vilka baseras på inkommen information via klagomålsärenden, tips, omvärldsbevakning eller utfall vid riskbedömning eller resultatmätning. Alla granskningar och klagomål diarieförs.

Härutöver genomför Enheten Leverantörsuppföljning kontinuerligt proaktiva riskbedömningar av leverantörer, då risk för att leverantör avviker från avtal bedöms. Baserat på utfall vid bedömningen beslutas om ytterligare kontroller bör genomföras. Kreditbevakning av leverantörer sker löpande.

Hjälpa leverantörer att göra rätt

De brister Arbetsförmedlingen fångat upp bidrar också till ökad kunskap och insikt vad gäller att utveckla upphandlade arbetsmarknadstjänster då vi har ett ansvar att se till att leverantörer ges lika förutsättningar enligt avtal. Vår målsättning är att i första hand vara transparanta och stöttande för att hjälpa leverantörer att göra rätt. Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt för att förbättra kommunikationen, informationen och samarbetet med leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster i olika avseenden.

Arbetet med kontrollbesök, klagomålsutredningar och granskningar fortlöper under 2024.

Relaterad information

Leverantörsuppföljning