Förstärkt och systematiserad kontroll av avvikelserapporteringen

Publicerad: 2023-06-14

Nu förstärker Arbetsförmedlingen kvaliteten, uppföljningen och kontrollen av leverantörers avvikelserapportering. Som ett led i detta behöver alla leverantörer säkerställa att de har rutiner för kontroll av deltagarnas närvaro och avvikelserapportering.

Uppgift och skyldighet att avvikelserapportera

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förhindra felaktiga utbetalningar, såväl till arbetssökande och arbetsgivare som leverantörer. Ett led i detta är att kontrollera att de arbetssökande uppfyller villkoren för sin ersättning. Därför har leverantörer en viktig uppgift - och skyldighet - att avvikelserapportera till Arbetsförmedlingen när deltagare inte följer planeringen eller på annat sätt missköter sitt deltagande.

Skillnader i avvikelserapporteringen

Arbetsförmedlingen bedömer att leverantörernas avvikelserapportering har förbättrats under de senaste åren, men det finns fortfarande brister. Statistik visar att det finns skillnader i avvikelserapporteringen mellan leverantörer som levererar samma tjänst vilket kan indikera att alla leverantörer inte följer riktlinjerna för avvikelserapportering enligt krav i avtalet.

Viktigt att säkerställa rutinerna

Med start juni 2023 förstärker och systematiserar därför Arbetsförmedlingen kontrollen av leverantörers avvikelserapportering.

Det är viktigt att alla leverantörer prioriterar detta och säkerställer att:

  • det finns rutiner för kontroll av deltagarnas närvaro och frånvaro
  • det finns rutiner för avvikelserapportering
  • all personal och eventuella underleverantörer känner till och följer riktlinjerna för avvikelserapporteringen.
  • eventuella brister som upptäcks i samband med uppföljning av verksamheten åtgärdas och följs upp.