Positiv utveckling på arbetsmarknaden trots osäkert världsläge

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022

Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Konjunkturen mattas av under 2022 och 2023

Svensk ekonomi återhämtade sig i en anmärkningsvärt snabb takt under 2021, i spåren av den djupa nedgången under pandemin. Konjunkturen bedöms gå in i en avmattningsfas under prognosperioden där den ökande inflationen och höjda räntor utgör hinder för en fortsättning på förra årets starka återhämtning. Därtill finns stora osäkerheter kring den ekonomiska utvecklingen under prognosperioden, inte minst med koppling till Rysslands krig mot Ukraina.

Fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft med efterfrågade kompetenser

I takt med att pandemirestriktionerna har slopats och den ekonomiska återhämtningen har fortskridit har efterfrågan på arbetskraft ökat kraftigt under inledningen av 2022. Arbetsgivarna i Arbetsförmedlingens enkätundersökning under våren redovisar rekordstora anställningsplaner inför det närmaste året. Samtidigt har antalet nyanmälda lediga platser ökat i mycket hög omfattning. Det finns dock en överhängande risk att de mycket optimistiska anställningsplanerna till stor del inte kommer att kunna realiseras.

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att fortsätta öka under prognosperioden som sträcker sig fram till och med 2023, dock i en avtagande takt. I vårens enkätundersökning har bristtalen ökat till rekordnivåer. Det är därför troligt att bristen på arbetskraft med efterfrågade kompetenser riskerar att hålla tillbaka jobbtillväxten.

Arbetslösheten minskar men fler är arbetslösa under längre tider

Den mycket starka efterfrågan på arbetskraft som fortgått under första halvåret 2022 har fått arbetslösheten att minska till en lägre nivå jämfört med före pandemin. Trots detta utgör även fortsättningsvis långtidsarbetslösheten en stor utmaning på arbetsmarknaden. I slutet av maj uppgick antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer till 164 000 personer, vilket motsvarar hälften av alla inskrivna arbetslösa. Andelen långtidsarbetslösa beräknas därmed ligga kvar på en hög nivå under prognosperioden. Därtill har tiderna inom gruppen långtidsarbetslösa ökat. Det visar sig bland annat genom att nära 100 000 personer har varit utan arbete i mer än 24 månader.

Ökande obalanser försvårar läget på arbetsmarknaden

En tydlig utmaning består i att tillgången på efterfrågade kompetenser inte motsvarar de kompetenskrav som finns på arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar automatiseringen, digitaliseringen och den gröna omställningen till att behovet av kompetenser förändras kontinuerligt. Det riskerar att ytterligare öka obalanserna och försvåra matchningsläget på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten minskar till den lägsta nivån sedan 2008

Under prognosperioden bedöms antalet inskrivna arbetslösa att fortsätta minska, dock i en avtagande takt från och med andra halvåret 2022. För 2022 och 2023 bedöms antalet inskrivna arbetslösa att uppgå till i genomsnitt 345 000 respektive 340 000 personer. Det motsvarar genomsnittliga arbetslöshetsnivåer på 6,8 respektive 6,6 procent. Det innebär den lägsta arbetslöshetsnivån sedan 2008. Det kvarstår dock fortfarande en stor osäkerhet kopplad till den ekonomiska utvecklingen samt till det oroliga läget i omvärlden.