8 februari 10:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Vem får jobba i Sverige?

Hur fungerar det med arbetstillstånd i Sverige och vem får arbeta här? Vi gästas av Simon från Migrationsverket. Han förklarar reglerna när det gäller arbetstillstånd. Hur man söker och vad som gäller om man vill förlänga ett tillstånd.

Textad version

[musik]

AdiamTsehaye:

Välkomna till det här avsnittetavNy iSverige-podden.Idag ska vi prata om vad som gäller om man är utländsk medborgare och vill arbeta iSverige. Vi som sitter i studion ärAdiamTsehayeochVeronikaMartinsson.

Veronika Martinsson:

Ja,vi påArbetsförmedlingenfår ibland frågor om det här och eftersomArbetsförmedlingen inte fattar beslut om vem som får jobba iSverigeså kommer viattta hjälp avSimonsom jobbar påMigrationsverketför att reda ut vad som gäller.

Adiam:

Migrationsverketär en myndighet iSverigesom ansvarar för vem som får komma tillSverigeför att bo och arbeta här.De tar också hand om frågor omasyloch medborgarskap.

Veronika:

Ja, det stämmer.Migrationsverketvet vad som gäller för personer som vill komma tillSverige.Jag har träffatSimonsom arbetar där och frågade vilket som var det vanligaste skälet till att personer vill komma tillSverige.

[musik]

Simon:

Alltså,det absolut vanligaste skälet, eller snarare denabsolut vanligaste formen av ansökan om uppehållstillstånd somMigrationsverketfår,är just ansökningar om arbetstillstånd.Alltså att man vill komma tillSverigeföratt arbeta.Därefter så ärdetanhöriga, det vill säga personer som vill flytta till en familjemedlem iSverige,och därefter studenter.

Adiam:

Kul att så många vill komma tillSverigeför att arbeta.MenSimonnämner ordet arbetstillstånd, det betyder att man har rätt att arbeta iSverige.Utan ett sådant tillstånd får man inte jobba här.

Veronika:

Alla utländska medborgare behöver ha ett arbetstillstånd för att få arbeta iSverige.Men det här tillståndet kan man få på olika sätt.Ibland är det väldigt svårt att få ett arbetstillstånd.

Adiam:

Vi ska gå igenom några olika exempel på personer och se vad som gäller för dem.Farzadkommer frånIran.Han har ansökt om asyl iSverigeoch vill ha ett jobb så fort som möjligt.Nu väntar han på beslut om uppehållstillstånd frånMigrationsverket.Frågan är om han som asylsökande får jobba iSverige?Vi ska höra vadSimonpåMigrationsverketsäger.

[musik]

Simon:

Ja,som asylsökandehar du rätt att arbeta underdentiddin asylansökan handläggs,så länge du hjälper till att klarlägga din identitet. Med det så menas att du behöver lämna inid-handlingar tillMigrationsverketsom visar att du är du.Vad som händer då är att du får det vi kallarAT-Undoch det ger dig rätten att arbetaunderdentidsomasylansökan handläggs.

Veronika:

AT-Und,kan du berätta mer om det?

Simon:

Precis.Det ärett undantag från kravet att inneha arbetstillstånd.Så i och med att en asylsökande klarlägger sin identitet under asylprocessen,så får den också undantagetatt behöva arbetstillstånd och därmed rätt att arbeta.

Veronika:

Och gäller det här alla asylsökande,för man kan ju söka av olika skäl?

Simon:

Asylskälethar ingen betydelse för det här.

Adiam:

SåFarzadoch alla asylsökande iSverigefår jobba när de väntar på besked om de får lov att stanna iSverige, det som kallas uppehållstillstånd.Asylsökande får ett bevis på att man har sökt asyl.Det kallas ettLMA-kort och på det kortet finns information om du har rätt att arbeta eller inte.

Veronika:

Jag frågade ocksåSimonvad som händer omFarzadfår ett uppehållstillstånd och vill att hans fru och barn ska komma till honom iSverige.Han berättade attFarzadbehöver ha bostad och pengar,så att han klarar av att försörja sin familj.Han måste kunna ge dem tak över huvudet, köpa mat och betala räkningar.Om han kan det får hans familj också komma tillSverigeoch då får de uppehållstillstånd direkt.

Adiam:

Och hans fru kan börja jobba direkt när hon kommer tillSverige.

Veronika:

Precis, men hon behöver antagligen lära sig svenska först.

Adiam:

Ja, det är viktigt.Och om hon till exempel var lärare iIran så kan det vara så att hon behöver studera för att få en svensk lärarlegitimation.

Veronika:

Nu ska vi gå vidare.Det är dags för nästa person som vill arbeta iSverige.Han heterTom.Tom kommer frånUngern och vill flytta tillSverigeför att jobba som snickare.Ungern är ettEU-land.Vad gäller för honom?Vi frågarSimon.

[musik]

Simon:

Ja,i hans fallså behövs det alltså inget tillstånd innan han reser tillSverigeutan han kan komma tillSverige, börja arbeta utan att egentligen söka något tillstånd i förväg.Det som är viktigt är däremot istället att han folkbokför sig här så att han kan betala skatt och då får ett svenskt personnummer.

Adiam:

Det här var intressant.Alla personer som bor i ettEU-landfår komma tillSverigeoch jobba.Om man ärEU-medborgare så behöver man inget arbetstillstånd.De här reglerna gäller också för demsom bor i något av de nordiska länderna.Men man måste folkbokföra sig och betala skatt.

Veronika:

Ja,och det är väldigt viktigt.Det är viktigt förSverigeoch det är viktigt fördenperson som kommer hit och jobbar.Personer som bor och arbetar iSverigeska ha samma rättigheter till sjukvård som alla andra iSverigeoch de ska betala skatt.Alla ska också kunna ha ett arbete som ger dem pengar så att det räcker till mat och hyra för bostad.

Adiam:

Om man kommer från ett land utanförEU–från till exempelSomalia, Brasilien,USAellerKina–dåär det annat som gäller.

Veronika:

Simonoch jag pratade om det också.Nu ska vi få höra omAngela.Angela bor iBrasilien.Hennes barn och barnbarn bor iSverige.Hon vill flytta tillSverigeför att vara nära dem.Frågan är om hon kan söka ett jobb iSverigeoch ansöka om ett arbetstillstånd?Vi ska höra vadSimonsäger igen.

[musik]

Simon:

Jo,omAngelahar ett arbetserbjudande iSverige, då harhonmöjlighet att ansöka om arbetstillstånd och flytta tillSverigeför att arbeta.Det är en möjlighet, absolut.

Veronika:

Kan du berätta lite mer om arbetstillstånd?

Simon:

ISverigehar man rätt att få arbetstillstånd så länge man har ett jobberbjudande som uppfyller ettvisstantal krav.Till exempel så ska anställningsavtaletoch lönen varapå samma nivå som svenska kollektivavtal.Arbetsgivaren måste tecknaett antalförsäkringar som gäller för arbetstagaren och sedan måste arbetstagaren också ha ett giltigt pass.Förutsatt att jobberbjudandet du får uppfyller alla de här kraven,så beviljas man arbetstillstånd och det brukar gälla i ungefärtvåår.

Adiam:

Det är en del sakerAngela behöver göra innan hon flyttar tillSverige.För det första behöver hon vara iBrasilien när hon ansöker om arbetstillstånd iSverige.

Veronika:

Ja,och hennes arbete behöver ha en lön som är på samma nivå som andra löner iSverige.Hennes arbetsgivare måste också se till att hon är försäkrad när hon jobbar här.

Adiam:

OmAngela hittar ett jobb som uppfyller alla krav så kan det ta lång tid, kanskesex till tiomånader innan hon får ett svar.Migrationsverkettar emot runt90000ansökningar om arbetstillstånd varje år.

Veronika:

Det finns faktiskt en annan möjlighet att arbeta iSverige.Om du har en utbildning från universitet eller högskolakan du ansöka om uppehållstillstånd för att komma tillSverigeoch söka arbete.Det tillståndet gäller itre till niomånader.

Adiam:

Men du behöver också kunna försörja dig själv och ha en svensk sjukförsäkring som gäller iSverige.Många kommer ju också tillSverigeför att studera här, defår arbeta.

Veronika:

Ja,då spelar det ingen roll vilket land du kommer ifrån.Om du studerar iSverigefår du också jobba här samtidigt.När dina studier är klara kan du be om tillstånd för att vara kvar och söka arbete iSverige.Det tillståndet gäller itolvmånader.

Adiam:

Det börjar bli dags att avsluta nu, men det har varit mycket informationidagens avsnitt. Ska vi ta en kort checklista här på slutet?Jagsägernågra påståenden, så ser vi om det är rätt.Asylsökande får arbetahär om de har giltigaidentitetshandlingar.

Veronika:

Ja, det stämmer.Om de kan bevisavilkade är.

Adiam:

EU/EES-medborgare och personer fråndenordiska länderna behöver inga särskilda tillstånd för att arbeta iSverige.

Veronika:

Det stämmer.

Adiam:

Medborgare från länder utanförEUbehöver ansöka om arbetstillstånd när de är i sitt hemland.Handläggningstiden kan vara lång.

Veronika:

Alldeles riktigt. Och arbetstillstånden brukar gälla itvåår,men det går också att få dem förlängda.

Adiam:

Om du har en utländsk examen från högskola eller universitet,så kan du få komma hit och söka arbete.

Veronika:

Ja, om vissa andra krav också är uppfyllda.

Adiam:

Studenter som kommer från andra länderfår arbetanärde studerar iSverige.

Veronika:

Ja, och de kan också vara kvar och söka arbete en tid efter att deras studier är klara.

Adiam:

Om man vill veta mer om det här,kanske läsa i lugn och ro,vad ska man göra då?

Veronika:

Då ska mangåin påMigrationsverkets hemsida:migrationsverket.seDär finns alla regler på flera olika språk.

Adiam:

Jag hoppas att vi har kunnat ge svar på några frågor idag.

Veronika:

Det hoppas jag med och jag vill tackaSimonpåMigrationsverketför all hjälp också.

Adiam:

Ja,tackSimon.Och tack till alla er som har lyssnat.

[musik]

Mansröst:

Du har lyssnat påArbetsförmedlingensNy iSverige-podd.Du hittaralla tidigare avsnitt påArbetsförmedlingens playsida.Har du frågor, tips eller funderingar?Mejla oss på podcast@arbetsformedlingen.se.Det här avsnittet producerades hösten2022.

[musik]