AFFS 2022:1

Upphävande av (AFFS 2014:1) om individuella handlingsplaner

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 22 september 2022
Utkom från trycket: Den 1 november 2022
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen beslutar med stöd av 6 § förordningen (2000:628)
om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten att Arbetsförmedlingens
föreskrifter om individuella handlingsplaner (AFFS 2014:1) ska upphöra
att gälla från och med den 1 december 2022.

__________________

På Arbetsförmedlingens vägnar

MARIA MINDHAMMAR

Anna Middelman

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AFFS 2022:1, upphävande Pdf, 44 kB.