AMSFS 1996:7

Anställningsfrämjande åtgärder, vissa undantag från lagen (1974:13), föreskrifter.

Stf ansvarig utgivare: Björn Olsson
Beslutade: Den 26 april 1996
Utkom från trycket: Den 30 april 1996
Ursprunglig lydelse

Med stöd av 25 § lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
(främjandelagen) och regeringens beslut den 28 juni 1974 (dnr A 1528/74)
föreskriver Arbetsmarknadsstyrelsen följande undantag från 1-3 och 6 §§
främjandelagen.

1 § Denna författning gäller driftsinskränkningar som berör arbetstagare
inom byggnads-, anläggnings- och vägbyggnadsbranscherna, vilka omfattas
av avtalet om anställningsskydd den 14 mars 1988 mellan Byggförbundet,
Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Statsanställdas Förbund (numera
SEKO, Facket för Service och Kommunikation).

2 § En arbetsgivare, som omfattas av det berörda avtalet om anställningsskydd, får tillämpa följande tider för varsel eller underrättelse om en påkallad MBL-förhandling till länsarbetsnämnden i det län, där driftsinskränkning skall genomföras, i stället för de tider som följer av 1-3 och 6 §§ främjandelagen:

1. Om driftsinskränkningar i ett län för med sig, att antalet uppsägningar eller andra upphöranden av anställningar omfattar högst 19 arbetstagare inom respektive turordningsområde under en period av 90 dagar, behöver arbetsgivaren inte lämna varsel eller underrättelse till länsarbetsnämnden.

2. Om driftsinskränkningar i ett län för med sig, att antalet uppsägningar eller andra upphöranden av anställningar omfattar 20 eller fler arbetstagare inom respektive turordningsområde under en period av 90 dagar, skall arbetsgivaren lämna varsel eller underrättelse om påkallad MBL-förhandling till länsarbetsnämnden minst två månader före den första driftsinskränkningen.

3. Arbetsgivaren behöver inte lämna varsel eller underrättelse till länsarbetsnämnden om en driftsinskränkning som endast föranleder permittering eller att tidsbegränsade anställningar upphör.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 1996 då Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 1988:8) om undantag från 1 och 2 §§ lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder skall upphöra att gälla.

Föreskrifterna upphör att gälla när avtalet om anställningsskydd upphör att
gälla.

ARBETSMARKNADSSTYRELSEN

Göte Bernhardsson
Anders Kruse (Juridiska enheten)

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen av föreskriften / det allmänna rådet.

AMSFS 1996:7, ursprunglig lydelse Pdf, 10 kB.