AFFS 2023:2

Arbetsförmedlingens föreskrifter om statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 12 december 2023
Utkom från trycket: 2023-12-12
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver följande med stöd av 23 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

Inledande bestämmelse

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser om Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag och en arbetslöshetskassas skyldighet om återbetalning av statsbidrag enligt 8 och 8 a §§ förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

Ansökan om statsbidrag

2 § En arbetslöshetskassa ska lämna en ansökan om statsbidrag till Arbetsförmedlingen som underlag för Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag. Ansökan ska vara signerad av två behöriga representanter för arbetslöshetskassan och lämnas elektroniskt via det systemstöd som Arbetsförmedlingen gör tillgängligt.
Ansökan om statsbidrag ska innehålla följande uppgifter:

  • löpnummer,
  • arbetslöshetskassans firma och registreringsnummer hos Arbetsförmedlingen,
  • utbetalningsdag (år, månad, dag),
  • brutto- och nettobelopp fördelat på grundbelopp respektive inkomstrelaterad ersättning samt skatt,
  • ersättningsdagar fördelat på grundbelopp respektive inkomstrelaterad ersättning, och
  • rättelse av skatteredovisning på grund av återkrav, skuldreglering och nettoavdrag.

3 § Ansökan ska lämnas senast vid den tidpunkt som Arbetsförmedlingen bestämmer utifrån den tidplan som arbetslöshetskassan har lämnat enligt 5 §.

Ändring av ansökan om statsbidrag

4 § Ändringar i en ansökan om statsbidrag får göras senast den femte i månaden efter den månad då ersättning har betalats ut och preliminär skatt har debiterats.

Utbetalning av statsbidrag

5 § En arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna en tidplan för utbetalningsdagar av ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

6 § Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag ska ske till ett särskilt bankkonto som en arbetslöshetskassa innehar hos en betalningsförmedlare. En arbetslöshetskassans bankkonto ska endast användas till hantering av statsbidrag för arbetslöshetsersättning och Arbetsförmedlingen ska ha insyn i bankkontot.
Arbetsförmedlingen får i undantagsfall utbetala statsbidrag till annat bank- eller plusgirokonto som en arbetslöshetskassa innehar. Arbetslöshetskassan ska i det fallet lämna en redovisning till Arbetsförmedlingen som visar att arbetslöshetsersättningen har utbetalats till ersättningsmottagaren.

Återbetalning av statsbidrag

7 § En arbetslöshetskassa ska återbetala statsbidrag i anslutning till att uppgift om återbetalning har lämnats till Arbetsförmedlingen enligt 2 § andra stycket.

Inbetalning av skatt

8 § Arbetsförmedlingen ansvarar för att inbetalning av skatt på arbetslöshetsersättning sker till Skatteverket. De uppgifter en arbetslöshetskassa lämnar i ansökan om statsbidrag ska Arbetsförmedlingen använda som underlag för inbetalning av skatt.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2024, då Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2010:5) om handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor upphör att gälla.

På Arbetsförmedlingens vägnar

LARS LÖÖW

Anna Middelman, Rättsavdelningen

Ladda ner