AFFS 2021:2

Arbetsförmedlingens föreskrifter om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 17 juni 2021
Utkom från trycket: 2021-06-17
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver med stöd av 11 och 22 §§ förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten följande.

Föreskrifterna i 7 och 8 §§ är utarbetade efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter tillämpas på behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som sker med stöd av lagen (2002:546) och förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Om behörighet att behandla personuppgifter

2 § Den som i sin anställning har arbetsuppgifter som omfattas av ett ändamål enligt 4 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får förordnas att som användare ha tillgång till det eller de system i vilka behandlingen utförs. Användaren ska tilldelas viss behörighet inom en angiven behörighets- och befattningsnivå. Av anvisningar och manualer för respektive system ska framgå den närmare innebörden av dessa nivåer, vilka faktorer som ska beaktas vid tilldelning av viss behörighet och krav på kunskap hos den som förordnas.
Den som blir behörig ska noga underrättas om innebörden av den tilldelade behörigheten, om innehållet i 3 § samt hans eller hennes ansvar vid hanteringen av användaridentiteten och lösenordet.

3 § Den som fått behörighet enligt 2 § får endast använda sin behörighet till att fullgöra tilldelade arbetsuppgifter.
Oavsett vilken behörighetsnivå som tilldelats en anställd är han eller hon därför förbjuden att inhämta information i annat syfte än som anges i första stycket eller att utom sin tjänsteutövning av privata skäl bereda sig tillgång till uppgifter ur systemen.

Indelning av den arbetsmarknadspolitiska databasen

4 § De uppgifter som behandlas, ska vara fördelade på ett antal register. Uppgifterna i registren läses, bearbetas och lagras för användning i de system som tillsammans utgör den arbetsmarknadspolitiska databasen.
Information om registren ska framgå i den beskrivning av register, förteckning eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar som ska upprättas i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Information till den registrerade

5 § Anteckning om att information enligt 20 § förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten lämnats till den registrerade ska göras i en daganteckning.

Ansvars- och beslutsfördelning

6 § Av verksamhetsordning för Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och funktioner på nationell nivå framgår vem som handlägger och beslutar i ärenden som avses i 2 och 4 §§.

Begränsningar av behandling av känsliga uppgifter

7 § I en arbetsmarknadspolitisk databas får endast följande koder för uppgift om medborgarskap användas.
Om en kod om medborgarskap ska registreras för en arbetssökande ska en av följande koder anges.


Kod

Land eller annat geografiskt område

1

Sverige

2

Övriga Norden

3

Inom Europeiska unionen

4

Utom Europeiska unionen

8 § I arbetsmarknadspolitiska databaser får endast följande koder för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga användas.
Om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska registreras för en arbetssökande, får högst tre koder anges för en arbetssökande.

Kod

Typ av funktionsnedsättning

11

Nedsatt funktion i hjärta, kärl eller lungor

21

Barndomsdöv och/eller teckenspråkig

22

Hörselskada

33

Synnedsättning

43

Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga

51

Övriga somatiskt relaterade funktionsnedsättningar

61

Psykisk funktionsnedsättning

71

Generellt nedsatt inlärningsförmåga

82

Missbruks- eller beroendeproblematik

91

Allergi eller överkänslighet

92

Specifik kognitiv funktionsnedsättning


__________________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2021.
  2. I och med ikraftträdandet av dessa föreskrifter ska föreskrifterna AMSFS 2002:11, 2002:12 om tillämpningen av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt AFFS 2015:1 om kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga upphöra att gälla.
  3. De äldre föreskrifter om koder för uppgifter om medborgarskap som en arbetssökande fått före den 1 september 2021 ska gälla.
  4. De äldre föreskrifter om koder för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som en arbetssökande fått före den 16 februari 2015 ska gälla.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar

Anna Middelman Rättsavdelningen

Ladda ner