AFFS 2021:1

Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 22 april 2021
Utkom från trycket: 2021-04-26
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver med stöd av 6 b, 7 a och 16 c §§ förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

- aktivitetsrapportens utformning

- hur aktivitetsrapporten får lämnas

- när aktivitetsrapport ska lämnas

- hur den som är arbetssökande ska anvisas till arbete

- hur en underrättelse till arbetslöshetskassa ska lämnas och vad den ska innehålla.

Aktivitetsrapportens utformning

2 § En aktivitetsrapport ska innehålla den arbetslöses namn och person- eller samordningsnummer.

I aktivitetsrapporten ska den arbetslöse redovisa:

- sökta arbeten eller utbildningar

- deltagande i anställningsintervjuer eller rekryteringsträffar

- lämnade kontaktuppgifter eller intresseanmälningar till arbetsgivare

- övriga aktiviteter som den arbetslöse vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet.

Datum ska anges för de redovisade aktiviteterna.

Hur får aktivitetsrapporten lämnas?

3 § En aktivitetsrapport får lämnas

- via Arbetsförmedlingens självbetjäningstjänst Mina sidor på Internet

- på blankett fastställd av Arbetsförmedlingen

- muntligt.

En aktivitetsrapport får inte lämnas på andra sätt än vad som har angetts här.

4 § Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen efter varje kalendermånads utgång. För den som anmäler sig som arbetslös på den tjugonde kalenderdagen eller senare i månaden ska den första aktivitetsrapporten lämnas in efter nästföljande kalendermånads utgång.

Anvisning till arbete

5 § Arbetsförmedlingen får lämna en anvisning till arbete muntligen eller skriftligen till den arbetslöse i samband med ett personligt besök, per telefon eller per post. En muntlig anvisning ska snarast kompletteras med en skriftlig bekräftelse.

En anvisning ska lämnas i så god tid att den arbetslöse har möjlighet att söka det anvisade arbetet.

6 § En anvisning ska innehålla följande uppgifter:

- arbetsgivarens kontaktuppgifter, - arbetsuppgifter, - anställningens varaktighet

- om anställningen avser hel-eller deltid. Av anvisningen ska det även framgå datum för när den arbetslöse senast ska redovisa till Arbetsförmedlingen om hen har sökt arbetet.

Underrättelse till arbetslöshetskassan

7 § Underrättelser från Arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassan enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får endast lämnas i form av ett meddelande i enlighet med 8 och 9 §§ i dessa föreskrifter.

8 § Ett meddelande ska innehålla uppgifter om varför en arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning inte bedöms uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Av meddelandet ska det framgå vilket datum en händelse har inträffat. Om händelsedatum är ett annat än datum för Arbetsförmedlingens meddelande, ska detta framgå i meddelandet till arbetslöshetskassan.

Underlag som ligger till grund för Arbetsförmedlingens meddelande ska skickas till arbetslöshetskassan tillsammans med meddelandet.

Meddelandet ska innehålla kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingens handläggare.

9 § Ett meddelande enligt 8 § i dessa föreskrifter ska lämnas via Arbetsförmedlingens systemstöd för meddelanden. Undantagsvis får ett meddelande lämnas via brev. Ett meddelande får inte lämnas via e-post.

______________________________________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2021.
  2. Genom denna författning upphävs

- Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2020:1) om Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa

- Den som har anvisats till förberedande insatser enligt 30 § andra stycket 6 och 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program i dess lydelse enligt SFS 2017:1163 före den 1 november 2020 ska lämna en aktivitetsrapport månaden efter att anvisningen till programmet har upphört.

- Den som har anvisats till förberedande insatser enligt 30 § andra stycket 4 och 5 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program före ikraftträdandet av dessa föreskrifter ska lämna en aktivitetsrapport månaden efter att anvisningen till programmet har upphört. Detta gäller dock endast sådana studier som beskrivs på heltid.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Maria Mindhammar

Anna Middelman, Rättsavdelningen                                                

Ladda ner