AFFS 2019:1

Underlag för beräkning av stödbelopp, föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 18 februari 2019
Utkom från trycket: 2019-02-18
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver med stöd av 41 § förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb, 59 § förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 42 § förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd och 32 § förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar följande.

1 § Dessa föreskrifter tillämpas för det underlag som en arbetsgivare ska lämna till Arbetsförmedlingen för beräkning av stödbelopp enligt

1. 19 § förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar,
2. 30 § förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb,
3. 31 § förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd och
4. 46 § förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

2 § De uppgifter som en arbetsgivare lämnar i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket enligt 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen, motsvarar det underlag som ska lämnas till Arbetsförmedlingen för beräkning av stödbelopp enligt 1 § i denna föreskrift.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2019.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Mikael Sjöberg
Anna Middelman, Rättsavdelningen

Ladda ner