AFFS 2018:3

Statsbidrag för särskilda främjande och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: 21 september 2018
Utkom från trycket: 2018-09-24
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid ansökan om statsbidrag enligt förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

2 § Ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Arbetsförmedlingen senast den 27 november året före bidragsåret.

______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2018.
2. Författningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2019.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Mikael Sjöberg
Anna Middelman, Rättsavdelningen

Ladda ner