Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2022

Återrapportering till regeringen -18

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2022 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med juni 2022.

Sammanställningen omfattar:

• Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
• Inkomster på inkomsttitel
• Utbetalda belopp per insats under anslagen