Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2021

Återrapportering till regeringen 2021-10-22

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2021 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med septembar 2021.

Sammanställningen omfattar:

• Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
• Inkomster på inkomsttitel
• Utbetalda belopp per insats under anslagen