Prognos för utbetalningar november 2022

Återrapportering till regeringen 2022-11-23

Arbetsmarknadens utveckling har varit starkare än väntat hittills 2022. Arbetsförmedlingen bedömer att ekonomin och arbetsmarknaden mattas av under prognosperioden, men det finns flera osäkerhetsfaktorer i bedömningen.

Innehåll

Större anslagssparande än tidigare prognos

Utvecklingen innebär ett större anslagssparande på sakanslagen jämfört med föregående utgiftsprognos. Av sammanlagt cirka 13 miljarder kronor beror 5,5 miljarder kronor på att färre personer än beräknat haft arbetslöshetsersättning.

Lägre arbetslöshet har även gett färre programdeltagaremed aktivitetsstöd, och därmed lägre kostnader för program och insatser. Starten av etableringsjobb har flyttats och anslaget på 317 miljoner kronor samt tillfällig förstärkning av förvaltningsanslaget på 50 miljoner kronor har inte nyttjats.

Återstående anslagssparande knyts i hög grad till en obalans mellan tilldelade förvaltningsanslag och programmedel. Arbetsförmedlingen har lyft detta i budgetunderlaget för 2023–2024 samt tidigare lämnade utgiftsprognoser under året.

Kraven för utbildningarna ses över

Antalet deltagare 2022 är lägre jämfört med föregående utgiftsprognos. Detta beror till stor del på att det är svårt att hitta deltagare som har rätt förutsättningar att delta i nuvarande utbildningar. Kraven för utbildningarna ses nu över.

Antalet deltagare i matchningstjänster utanför ramprogrammen ökar. Myndigheten arbetar intensivt för att ha en så hög nivå som möjligt i upphandlade matchningstjänster. Antalet deltagare har dock varit lägre än vad som bedömdes i juli, vilket till viss del beror på lägre arbetslöshet.

Preliminära bedömningar

Bedömningarna för 2023-2023 utgår från regeringens budgetproposition. Bedömningarna är preliminära och kan revideras när regleringsbrevet för 2023 samt myndighetens verksamhetsplan är fastställda.

Osäkra budgetförutsättningar på förvaltningsanslaget, både för tidigare och kommande år, har gjort det svårt att planera långsiktigt för myndighetens bemanning. Främst påverkas personalintensiva insatser som till exempel praktik, arbetsmarknadsutbildningar och lönebidrag men även anvisningar till tjänster.

Förvaltningsanslaget minskar 2023 och 2024

Enligt budgetpropositionen minskar förvaltningsanslaget med cirka 200 miljoner kronor till 2023, från 7,8 till 7,6 miljarder kronor för 2023 (undantaget tillfällig förstärkning på 5o miljoner kronor för etableringsjobb 2022). Från och med 2024 minskar anslaget med ytterligare cirka 400 miljoner kronor enligt regeringens förslag.

Myndigheten behöver tillräckligt med personalresurser för att genomföra sitt uppdrag och det behövs en balans mellan förvaltningsanslag och övriga medel. Aviserade programmedel för kommande år innebär en utmaning mot bakgrund av den föreslagna minskningen av förvaltningsanslaget. Med aviserad lägre nivå på förvaltningsanslaget är det inte möjligt att fullt nyttja medlen för lönebidrag 2023 och 2024.

Antalet deltagare i matchningstjänster, övriga tjänster, arbetsmarknadsutbildning och introduktionsjobb bedöms bli lägre 2023 jämfört med föregående utgiftsprognos. Detta är en anpassning till lägre förvaltningsanslag samt att anslaget 1:3 ap1 föreslås minska jämfört med tidigare förslag.

Beroende av arbetsgivare

Arbetsförmedlingen är beroende av arbetsgivare som bereder plats för till exempel praktik och anställningar med lönebidrag, men också nystartsjobb. Antalet deltagare i nystartsjobb 2023 bedöms vara lägre än vad anslaget är dimensionerat för.

Arbetsförmedlingen ser behov av fortsatt dialog med uppdragsgivaren, inte minst mot bakgrund av att vi nu går in i en lågkonjunktur, och återkommer med sin bedömning av resursbehovet för perioden i budgetunderlaget för 2024 – 2026 som lämnas senast den 1 mars 2023.