Prognoser för utbetalningar 2021-2024

Återrapport till regeringen 25 oktober 2021

Utsikterna för svensk ekonomi och arbetsmarknad har gradvis förbättrats under 2021. Arbetsförmedlingen förväntar sig en fortsatt förbättring av arbetsmarknaden under 2022. Däremot bedömer Arbetsförmedlingen att andelen långtidsarbetslösa kommer att utgöra ungefär hälften av det totala antalet inskrivna arbetslösa under de kommande åren.

Tilldelning enligt regeringens budgetproposition

I förhållande till innevarande års anslagsnivåer föreslår regeringen en neddragning för 2022 om 40 miljoner kronor på förvaltningsanslaget och 900 miljoner kronor på anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Samtidigt föreslås anslaget för aktivitetsstöd öka med 500 miljoner kronor. Anslagsnivåerna i budgetpropositionen för 2022 innebär en klart lägre neddragning av förvaltningsanslaget samt 4,5 miljarder kronor mer till arbetsmarknadspolitiska program och aktivitetsstöd jämfört med vad regeringen tidigare aviserat. Detta innebär att fler kan få ta del av matchningstjänster, arbetsmarknadsutbildning och praktik utanför ramprogrammen.

Föreslagen nivå på förvaltningsanslaget innebär att Arbetsförmedlingen inte tvingas anpassa sin personalbudget redan 2022 på ett sätt som skulle ha försvårat arbetet med att ge arbetssökande och arbetsgivare det stöd som efterfrågas. Kravet på att myndigheten ska anpassa sig till ett minskat förvaltningsanslag de följande åren kvarstår dock, om än i mindre omfattning jämfört med tidigare förslag. Jämfört med 2018 minskar anslaget fram till 2024 sammantaget med 1,3 miljarder kronor, från 8,4 miljarder kronor 2018 till 7,1 miljarder kronor 2024.

Arbetsförmedlingen betonar att det behövs anställda både för att kunna ge stöd till arbetssökande och arbetsgivare och för att bedöma, besluta, samordna och följa upp insatser. Även att samverka effektivt med andra aktörer är resurskrävande arbetsuppgifter. Samspelet mellan förvaltningsanslag och programanslag är därför en viktig förutsättning för att kunna genomföra arbetsmarknadspolitiken och bedriva en bra verksamhet. Nivån på antalet deltagare i program och insatser för åren 2023–2024 enligt denna utgiftsprognos kräver rätt förutsättningar i form av förvaltningsmedel. Arbetsförmedlingen står kvar vid bedömningen från budgetunderlaget för 2022–2024 (Af-2020/0033 6676) att nivån på förvaltningsanslaget för dessa år åtminstone bör ligga på samma nivå som tilldelats myndigheten 2021.