Prognoser för utbetalningar 2021-2024

Återrapport till regeringen 8 februari 2021

Läget på arbetsmarknaden är allvarligt som en följd av covid-19-pandemin och det allvarliga läget förväntas bestå under 2021. Arbetsförmedlingen ska därför fortsatt fokusera på att omhänderta konsekvenserna av pandemin och att motverka den ökande långtidsarbetslösheten.

Flera orsaker till lägre programkostnader 2020

Pandemin har i mycket stor utsträckning präglat Arbetsförmedlingens verksamhet under 2020. Myndighetens resurskapacitet att erbjuda program och insatser till de arbetssökande har därtill begränsats till förmån för att säkerställa inskrivning och planeringssamtal till det ökande antalet nyinskrivna. Till följd av pandemin har det varit svårt att anvisa arbetssökande till arbetsplatsförlagda aktiviteter och subventionerade anställningar, vilket ledde till minskade utgifter.

Stabilare arbetsmarknad men återhämtningen tar tid

I de arbetsmarknadsutsikter som Arbetsförmedlingen presenterade i december 2020 konstateras att det fortfarande är ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad. Pandemin har slagit hårt mot stora delar av ekonomin och arbetsmarknaden. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen på arbetsmarknaden framöver men bedömningen är att effekterna blir långvariga samt att strukturomvandlingen snabbas på. I slutet av december var 83 000 fler personer inskrivna som öppet arbetslösa eller i program än vid samma tidpunkt 2019. Arbetslösheten förväntas fortsätta stiga och företagens behov av att nyanställa bedöms fortsätta vara lågt
åtminstone till halvårsskiftet 2021.

Osäkerheten om utvecklingen är fortfarande stor

Den ökade smittspridningen under senhösten har dämpat den ekonomiska återhämtningen som inleddes efter andra kvartalet 2020. Antalet nya arbetssökande har dock inte stigit fullt lika mycket som bedömdes i den utgiftsprognos som Arbetsförmedlingen lämnade i oktober 2020.
Detta har även inneburit ett anslagssparande 2020 på anslag 1:2 ap1 Bidrag till arbetslöshetsersättning.

Justerad bedömning av ökningstakten i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar

Arbetsförmedlingen bedömer att ökningen av antalet deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantin fortsätter under 2021, men i något lägre omfattning än i
föregående utgiftsprognos. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar har justerats ned något för 2021 medan bedömningen är en ökning 2022 jämfört med föregående utgiftsprognos.

Fler kan få en tidig insats

Den lägre bedömningen av antalet deltagare i ramprogrammen möjliggör att fler kan få en tidig insats. Utrymmet på anslaget 1:2 ap1 är dock begränsat.
En kraftig uppgång av anvisningar till matchningstjänster har skett och ska
accelerera ytterligare under 2021 och kommande år. I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att öka antalet deltagare i utvecklade matchningstjänster, som Rusta och matcha. Tjänsterna ska göras tillgängliga i fler delar av landet än de 32 kommuner där Arbetsförmedlingen hittills erbjuder Rusta och matcha. Denna utbyggnad ska påbörjas så tidigt som möjligt under 2021.

Tjänsterna redovisas samlat

Arbetsförmedlingen ser över tjänsteutbudet och har därför valt att redovisa
tjänsterna samlat i denna utgiftsprognos. Även antalet som anvisas till arbetsmarknadsutbildningar bedöms fortsätta öka under 2021. Målsättningen är att antalet arbetssökande som tar del av arbetsmarknadsutbildning ska öka väsentligt. Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag ökar tillfälligt under 2021, jämfört med
2020, för att sedan åter minska. Sammantaget, jämfört med 2018, sänks anslaget med 1,4 miljarder kronor till år 2023. Myndigheten måste förhålla sig till detta genom prioriteringar och en fortsatt effektivisering.

Flexibel Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen måste samtidigt vara flexibel för att möta bland annat den reformering av myndigheten som ska ske utifrån den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna. Mer information om förutsättningarna för det nya systemet förväntas komma från uppdragsgivaren under våren. Utgiftsprognosen för 2022 – 2024 är en anpassning till föreslagna belopp i budgetpropositionen för 2021. Arbetsförmedlingen avser att återkomma i budgetunderlaget för 2022–2024 med en bedömning av resursbehovet på förvaltningsanslaget men även övriga anslag kommande år.