Kickstart React-EU

Kickstart React-EU är ett projekt inom Europeiska Socialfonden (ESF) – EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning. Kickstart React-EU ska komplettera och förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken så att fler som har blivit arbetslösa under pandemin får del av insatser för att snabbt komma i arbete igen.

Frågor och svar om Kickstart React-EU

Kickstart React-EU är ett projekt inom Europeiska Socialfonden (ESF) – EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning.

Kickstart React-EU ska komplettera och förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken så att fler kvinnor och män som blivit arbetslösa under pandemin (från och med den 11 mars 2020) får del av insatser i syfte att snabbt komma i arbete igen.

Projektet pågår från 1 september 2021 till 31 juli 2023, och har en total budget på knappt 2, 2 miljarder SEK.

Pandemin medförde att förändringar, som till exempel digitaliseringen, påskyndades. Det innebär i sin tur andra krav på arbetskraftens kompetenser, vilket riskerar att öka obalanserna på arbetsmarknaden och att arbetslösheten permanentas på en högre nivå. En del arbeten som försvunnit kommer inte tillbaka.

Pandemin visade på vikten av omställning. De som förlorade arbetet behöver goda möjligheter att ställa om till ett nytt jobb, bland annat för att minska kompetensbristen inom vissa yrken och för att möta arbetsgivarnas behov.

Målgruppen är kvinnor och män som har blivit arbetslösa från och med den 11 mars 2020 och som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete.

I ett informationsbrev, som skickas ut samtidigt som beslut om anvisning, får den arbetssökande information om att projektet är EU-finansierat via Europeiska Socialfonden (ESF). Och att deras personuppgifter kommer att delas med Statistiska centralbyrån (SCB) och ESF-rådet. Arbetsförmedlingen samlar in uppgifter om deltagare i projektet för att se till att pengarna för projektet används på ett bra sätt, att projektet når de resultat som är tänkta och för att uppfylla vissa juridiska krav.

  • Arbetsmarknadsutbildningar (AUB)
  • Extratjänst (inga nya beslut efter 1 januari 2022)
  • Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte (SMF)
  • Yrkes- och studiemotiverande moduler inom jobbgarantin för ungdomar (YSM-ung)
  • Karriärvägledning (KVL)
  • Introduktionsjobb
  • Yrkessvenska A (YSA) och yrkessvenska B (YSB)
  • Rusta och matcha
  • Rusta och matcha 2

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden