Kickstart React-EU

Kickstart React-EU är ett projekt inom Europeiska Socialfonden (ESF) – EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning. Kickstart React-EU ska komplettera och förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken så att fler som har blivit arbetslösa under pandemin får del av insatser för att snabbt komma i arbete igen.

Frågor och svar om Kickstart React-EU

Vad är bakgrunden till projektet?

Arbetsförmedlingen har ansökt om medel för att kunna genomföra riktade insatser mot den aktuella målgruppen och har beviljats 1 miljard kronor av svenska ESF-rådet i stöd från EU för att genomföra Kickstart React-EU. Projektet pågår från 1 september 2021 till 30 november 2022 och ska även bidra till övergången till koldioxidsnål ekonomi med grön och digital inriktning.

Varför är Kickstart React-EU viktigt?

Pandemin har medfört att förändringar, som till exempel digitaliseringen, påskyndats. Det innebär i sin tur andra krav på arbetskraftens kompetenser, vilket riskerar att öka obalanserna på arbetsmarknaden och att arbetslösheten permanentas på en högre nivå. En del arbeten som försvunnit kommer inte tillbaka.

Pandemin visar på vikten av omställning. De som har förlorat arbetet behöver därför goda möjligheter att ställa om till ett nytt jobb, bland annat för att minska kompetensbristen inom vissa yrken och för att möta arbetsgivarnas behov när ekonomin vänder.

Hur ser målgruppen för projektet ut?

Målgruppen är kvinnor och män som har blivit arbetslösa från och med den 11 mars 2020 och som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete.

Exempel på insatser som ingår i Kickstart React-EU är karriärvägledning och arbetsmarknadsutbildningar.

Hur informeras arbetssökande som deltar i projektet?

I ett informationsbrev, som skickas ut samtidigt som beslut om anvisning, får den arbetssökande information om att projektet är EU-finansierat via Europeiska Socialfonden (ESF). Och att deras personuppgifter kommer att delas med Statistiska centralbyrån (SCB) och ESF-rådet. Arbetsförmedlingen samlar in uppgifter om deltagare i projektet för att se till att pengarna för projektet används på ett bra sätt, att projektet når de resultat som är tänkta och för att uppfylla vissa juridiska krav.

eu-flagga