Långtidsarbetslösheten kräver fler arbetsplatsnära insatser

Publicerad: 2023-02-15

Arbetsförmedlingen behöver arbeta med ökat individuellt stöd med inriktning på fler arbetsplatsnära insatser för den grupp som står längst från arbetsmarknaden. Det konstaterar myndigheten i en återrapport till regeringen om långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Utöver mer resurser krävs också utökat samarbete med andra samhällsaktörer för att bryta långtidsarbetslösheten.

Folk i rörelse i stadsmiljö

Rapporten bekräftar det myndigheten har framfört i tidigare budgetunderlag – att de som står längst från arbetsmarknaden behöver förstärkta förmedlingsinsatser för att komma närmare arbetsmarknaden. Det handlar till exempel om de insatser som krävs innan en person landar i till exempel praktik eller subventionerad anställning. Dessa insatser är ofta personalintensiva och rapporten är därför ett viktigt underlag i Arbetsförmedlingens dialog med regeringen kring resurser framöver.

Långtidsarbetslösheten är Arbetsförmedlingens prioriterade och tuffaste uppgift. I återrapporten har myndigheten undersökt stödbehoven hos den grupp av långtidsarbetslösa som står längst ifrån arbetsmarknaden. Till dessa räknas de som varit inskrivna i etableringen, jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin under fem år eller mer. I november 2022 beräknades dessa vara cirka 32 000 personer.

Heterogen grupp med stort stödbehov

De långtidsarbetslösa som står längst ifrån arbetsmarknaden är en heterogen grupp där många har mycket lång tid i arbetslöshet och ofta ligger det flera faktorer bakom. Personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade, liksom personer som är 55 år eller äldre. I övrigt har gruppen vitt skilda utmaningar vad gäller exempelvis språk och utbildning. Det gör att en enda åtgärdsmodell inte räcker.

Vanligast med matchningsinsatser

Forskning visar att arbetsplatsnära insatser som praktik, arbetsmarknadsutbildning och subventionerade anställningar har en positiv effekt för arbetssökande som varit utan arbete en längre tid. Olika former av matchningstjänster, i Arbetsförmedlingens regi eller av en fristående aktör, har varit en av de vanligaste insatserna för målgruppen. Detta är ett första led i att landa i arbetsplatsnära insatser men är ofta inte tillräckligt. Många i målgruppen kan också ha behov av förstärkta förmedlingsinsatser. Matchningstjänsterna är en viktig del av kedjan av insatser men den här gruppen behöver ofta mer. I budgetunderlaget 2023-2025 bedömer Arbetsförmedlingen att det finns behov av ytterligare resurser för att öka de förstärkta förmedlingsinsatserna då dessa är personalintensiva.

Insatser som ger effekt

I rapporten lyfts flera förslag för framtiden. Bland annat en anpassning av arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar så att fler långtidsarbetslösa kan tillgodogöra sig dem. Under de senaste femton åren har sammansättningen av de arbetslösa förändrats – fler är utomeuropeiskt födda eller har en funktionsnedsättning.

I rapporten föreslås att fler långtidsarbetslösa som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska få ta del av förstärkta förmedlingsinsatser, exempelvis matchning från dag ett och stöd utifrån SIUS-metodiken. Rapporten lyfter även att det finns behov att utreda nya vägar för individer där Arbetsförmedlingens verktyg bedöms vara otillräckliga eller uttömda.