Villkor för snabbintervjuer

I Arbetsförmedlingens tjänst snabbintervjuer träffar du som behöver anställa de som söker arbete. Mötena sker i form av videosamtal och syftet är att underlätta rekryteringsprocessen.

Tänk på det här

Som användare bör du tänka på att:

 • inte kopiera och sprida samtalet
 • förhindra att personer utanför mötet blir avbildade utan samtycke
 • du står själv ansvarig för de meddelanden du lämnar genom tjänsten
 • hålla en professionell och trevlig ton, och respektera andra deltagares tid
 • tillåta att Arbetsförmedlingen sparar mina kontaktuppgifter under och efter snabbintervjun samt att Arbetsförmedlingen kan använda dem för att följa upp min användarupplevelse efter intervjun. Arbetsförmedlingen kommer att radera uppgifterna 14 dagar efter att intervjun ägt rum.

Villkor

Följande är villkor för dig som kommer att använda tjänsten snabbintervjuer.

1. Definitioner

 1. Arbetsgivare: Arbetsgivare som är verksamma och registrerade hos Statistiska centralbyråns (SCB) arbetsgivarregister och som har skapat ett användarkonto till Arbetsförmedlingens webbplats. Med arbetsgivare likställs bemannings- och rekryteringsföretag (ombud) som rekryterar personal för annan arbetsgivares räkning.
 2. Användare: Den person som företräder arbetsgivaren vid användning av tjänsten Snabbintervjuer.
 3. Tjänsten: Snabbintervjuer. Snabbintervjuer är Arbetsförmedlingens rekryteringskanal där arbetsgivare kan bjuda in kandidater som de vill intervjua till korta intervjuer.
 4. Eget utrymme: Tjänsten hanteras i ett så kallat eget utrymme. Ett Eget utrymme är en ”insynsskyddad” elektronisk arbetsyta som tillhandahålls endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för användarens räkning.
 5. Parter: Arbetsförmedlingen och Arbetsgivaren som slutit avtal om användningen av Snabbintervjuer.

2. Villkor för arbetsgivaren vid användandet av snabbintervjuer

1. Snabbintervjuer får endast användas av Arbetsgivaren i syfte att söka efter eller kontakta kandidater med avsikten att erbjuda en anställning. Erbjudandet om anställning ska vara genuin och överensstämma med den typ av anställning som kandidaten söker efter.

2. Tjänsten får endast brukas av en Användare som är behörig att, i det avseende som Tjänsten ska används, agera för arbetsgivarens räkning. Arbetsgivaren eller Användaren får inte medge åtkomst till Tjänsten för annan än den som är behörig.

3. Arbetsgivare och/eller Användare ska omedelbart meddela Arbetsförmedlingen vid misstanke om att någon obehörig har fått tillgång till Tjänsten.

4. Snabbintervjuer får inte användas för något annat ändamål än vad som anges i punkten 2.1. Detta innebär till exempel att Arbetsgivaren inte får använda tjänsten på ett sätt som innebär att Arbetsgivaren eller en Användare:

 • begår brottslig handling
 • behandlar personuppgifter i strid mot reglerna om persondataskydd
 • förvarar information med brottsligt innehåll
 • kopierar eller ändrar programvara som ingår i Tjänsten eller tillhörande funktioner eller försöker få tillgång till källkoden till sådan programvara, till exempel genom dekryptering eller dekompilering
 • för in eller bevarar uppgifter eller handlingar som saknar betydelse för det ändamål som tjänsten ska användas eller som är säkerhetsmässigt skadligt, som skadlig kod, eller
 • utger sig för att vara någon annan, agerar obehörigt eller annars ger en oriktig beskrivning av sig själv som användare eller av sin anknytning till Arbetsgivaren.

5. Tjänsten får inte användas i syfte att ge publicitet åt Arbetsgivarens verksamhet exempelvis genom att sprida reklam eller erbjuda företagstjänster i annat fall än för vad som avses i punkten 2.1.

6. Snabbintervjuer får inte användas för att genom automatiserad databehandling eller genom någon annan teknisk lösning samla in eller plocka ut data från Tjänsten.

7. Snabbintervjuer får inte användas för att kopiera, duplicera eller i övrigt användas för att samla in data eller information ur Tjänsten. Begränsningen gäller dock inte nedladdning av befintliga dokument till png-format.

8. I Snabbintervjuer finns möjligheten att skriva anteckningar. Användaren av Tjänsten ansvarar för innehållet i dessa anteckningar och att inte innehållet i information kan uppfattas som stötande, diskriminerande eller i övrigt kan uppfattas som olämpligt. Se vidare punkterna 3.6 – 3.7 nedan vad avser anteckning av personuppgifter.

9. Användaren av Snabbintervjuer ansvarar för att de meddelanden som skickas till utvalda kandidater är relevanta och endast skickas i avsett syfte enligt punkten 2.1 samt inte innehåller information som kan uppfattas som stötande, olagliga, bryter mot diskrimineringslagen eller i övrigt kan uppfattas som olämpligt.

3. Behandling av personuppgifter i snabbintervjuer

 1. Användningen av tjänsten medför hantering av personuppgifter. Hanteringen ska ske i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679), lag (2018:218) om kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen (dataskyddslagen) samt i övrigt med var tid gällande lagar för skydd av personuppgifter.
 2. Vid behandling av personuppgifter som hör till Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet gäller de lagar som följer av p. 3.1 samt de legala föreskrifterna (2002:546) och (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
 3. Arbetsförmedlingen ska vidta de åtgärder, som följer av tillämplig lag, för att tillse att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas i Tjänsten.
 4. Användaren ska, vid behandling av personuppgifter i Tjänsten, säkerställa att behandling av personuppgifter endast sker i enlighet med Arbetsförmedlingens anvisningar enligt nedan samt i enlighet med övriga instruktioner, exempelvis på Arbetsförmedlingens webbplats.
 5. Användarens behandling ska endast omfatta behandling som följer ändamålet och syftet med Tjänsten enligt p.2.1.
 6. Användaren ansvarar för att inte onödiga eller känsliga personuppgifter registreras i anteckningsfältet och att informationen i anteckningarna förblir personliga och inte sprids till obehöriga. Användaren får under inga omständigheter anteckna känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, hälsa, eller uppgifter om åtgärder enligt socialtjänstlagen eller utlänningslagen.
 7. Anteckningarna får heller inte omfatta sociala förhållanden, omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om den enskilde. Inte heller får Användaren registrerar uppgifter om lagöverträdelser som omfattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

4. Åtgärder vid missbruk av snabbintervjuer

 1. Tjänsten Snabbintervjuer tillhandahålls som en service och det finns inget hinder mot att Arbetsförmedlingen begränsar eller avslutar tillhandahållandet av den.
 2. Om Arbetsförmedlingen har skäl att anta att Användare inte följer användarvillkoren för Tjänsten eller agerar i strid med författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner, exempelvis via webbplats, har Arbetsförmedlingen rätt att begränsa eller Användarens åtkomst till Tjänsten under en viss tidsperiod eller att helt stänga av tillgången till Tjänsten.
 3. Om Användaren får åtkomsten begränsad eller om kontot avregistreras på grund av missbruk kommer åtkomsten att begränsas till samtliga tjänster som användaren har tillgång till på Arbetsförmedlingens webbplats som kräver inloggning.
 4. Om Arbetsförmedlingen upptäcker att någon har missbrukat en Användares tillgång till tjänsten, ska Arbetsförmedlingen meddela Arbetsgivaren och Användaren så snart det kan ske utan att utredningen av händelsen försvåras.
 5. Användare som upptäcker att någon missbrukar eller har missbrukat tjänsten ska, utan dröjsmål, rapportera detta till Arbetsförmedlingen.

5. Immateriella rättigheter

Användningen av tjänsterna innebär inte på något sätt en överlåtelse eller överföring av några immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, know how, rättighet till eller i databasen eller några övriga rättigheter till Arbetsgivaren (företaget) eller Användare.

6. Avtalstid

 1. Detta avtal löper tills vidare från och med den dag Arbetsgivaren har lämnat sin accept genom att en användare registrerar ett användarkonto alternativt loggar in i Tjänsten.
 2. Arbetsgivarens konto avregistreras automatiskt när 14 dagar har gått efter ett uppsatt möte och informationen relaterat till mötet gallras. Arbetsgivaren/Användare har då inte längre rätt att använda utrymmet eller att begära tillgång till information där.

7. Tillägg och ändringar av användarvillkoren

Arbetsförmedlingen har rätt att göra tillägg och ändringar Tjänstens funktionalitet samt i de villkor som gäller för Tjänsten. Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetsgivaren/användaren via Arbetsförmedlingens webbplats om sådana tillägg och ändringar. Underrättelse behöver dock inte ske om ändringarna är av begränsad betydelse.

8. Tillämplig lag

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.