Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare

Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) är en EU-fond som införts för att visa solidaritet med arbetstagare eller egenföretagare som blivit uppsagda på grund av större omstruktureringar. Fonden är en krisfond för att hjälpa uppsagda att snabbt komma i arbete.

Vid omstruktureringar i större skala

EGF kan sättas in vid omstruktureringshändelser i större skala oavsett orsak, som till exempel vid coronakrisen, digitaliseringen, automatiseringen, omställningen till en koldioxidsnål ekonomi eller andra stora förändringar.

Huvudregeln är att EGF hjälper till när mer än 200 arbetstagare sägs upp på ett och samma företag eller flera småföretag i olika branscher. Fonden har en årsbudget på 210 miljoner euro för 2021–2027 och kan stå för 60 procent av kostnaderna.

Arbetsförmedlingen är förvaltande myndighet för fonden. En särskild funktion är utsedd och ansvarar för ansökningsprocessen, att följa upp och kontrollera pågående projekt och att lämna in en slutrapport till EU-kommissionen och Regeringskansliet.

Läs mer om EGF på EU-kommissionens webbplats:

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) (europa.eu)

Frågor och svar

 Hur går ansökan till?

Det är Arbetsförmedlingen som ansöker om finansiering på uppdrag av Regeringen. På EU-kommissionens hemsida finns kontaktpersonerna för EGF angivna.

Kontaktpersoner för EU-länderna (europa.eu)

Uppdraget föregås av lokala, regionala och nationella dialoger mellan arbetsmarknadens parter, näringsliv och organisationer. Arbetsförmedlingen samlar information kring varslet tillsammans med aktörerna, för dialog med arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen och kontrollerar att kriterierna inför en ansökan uppfylls.

Något av dessa kriterier måste uppfyllas

 • Minst 200 uppsagda personer under fyra månader inom ett företag, inklusive leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled.
 • Minst 200 uppsagda personer under sex månader inom samma sektor enligt NACE 2 *, beläget i en eller två NUTS 2 **, regioner som angränsar till varandra.
 • Minst 200 uppsada personer under fyra månader inom samma eller olika sektorer enligt NACE 2, belägna inom en NUTS 2 region.

Beräkningen sker genom olika metoder

 • Datum då arbetsgivaren skriftligen anmäler de planerade uppsägningarna till berörd myndighet. (Arbetsförmedlingen)
 • Datum då arbetsgivaren gav den enskilda arbetstagaren besked om uppsägning.
 • Datum då anställningsavtalet de facto upphör.
 • Datum för dag då placeringen vid kundföretaget upphör. För egenföretagare, datum när verksamheten upphör.

*NACE 2 är EU:s klassificering av näringsgrensstandard för ekonomiska sektorer.

**NUTS 2 är den regionala indelningen som används inom EU för statistikredovisning.

Europeiska kommissionen om NACE (ec.europa.eu)

Läs om hur man ansöker på EU-kommissionens webbplats:

Ansökan samt frågor och svar om EGF (europa.eu)

 Vem kan få stöd?

Stödet är riktat till enskilda arbetstagare, egenföretagare, tillfälligt anställda och visstidsanställda som blivit uppsagda inom det specifika projektet som beskrivs i ansökan.

Pengarna från fonden är individanpassat och får inte användas för att hålla företag på fötter eller för att hjälpa till med modernisering eller omstrukturering.

 Hur kan EGF hjälpa till?

Stödet ges i form av ett samordnat paket med individanpassade åtgärder, där behovet av utbildning och utbildningens nivå ska anpassas till varje bidragsmottagares kvalifikationer och färdigheter.

Det samordnade paketet ska utformas med hänsyn till framtida arbetsmarknadsutsikter och kompetensbehov och ska komplettera Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

 • Skräddarsydd utbildning och omskolning, inbegripet avseende informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern.
 • Validering av kunskaper och färdigheter.
 • Individuella jobbcoachningstjänster och riktade gruppaktiviteter.
 • Yrkesvägledning, rådgivning, mentorskap.
 • Omställningsstöd.
 • Åtgärder som främjar entreprenörskap, stöd till egenföretagande, skapande av nya företag, anställdas övertagande av företag och samarbetsverksamhet.
 • Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, bidrag för barnomsorg, utbildningsbidrag, traktamenten och bidrag till vårdare.

Läs om hur man ansöker på EU-kommissionens webbplats:

Ansökan samt frågor och svar om EGF (europa.eu)

Våra avslutade projekt

Projektet pågick under augusti 2017 till augusti 2019 för de 2 388 personer som blev av med sina anställningar i samband med Ericssons varsel under 2016 från Ericssons anläggningar i Kumla, Kista, Borås, Göteborg, Karlskrona och Linköping.

Av de 2388 uppsagda var det endast 855 som skrev in sig på Arbetsförmedlingen. 775 genomförde ett kartläggningssamtal av vilka endast 80 personer fick specifika insatser genom EGF. Av de 80 har 48 fått anställning eller startat eget företag. 19 personer har fortsatt att studera och bedöms få anställning när studierna avslutas. 67 av de som fått insatser är i sysselsättning eller i fortsatta studier. Av de övriga 13 deltagarna är tio arbetssökande och tre förhindrade att ta ett arbete på grund av långvarig sjukdom.

Projektet riktade sig till de 1 556 personer inom tillverkning av teleutrustning som efter genomgripande strukturförändringar inom världshandeln blev uppsagda från Ericsson under 2015 på grund av globaliseringen.

Under de senaste åren har Ericsson koncentrerat sin utrustningstillverkning och utveckling till Asien, där inte bara de viktigaste tillväxtmarknaderna är belägna, utan även där samma kvalitet kan levereras till lägre kostnader.

Projektet pågick från mars 2016 till mars 2018 och riktade sig till de som drabbats av neddragningar i Katrineholm, Kumla, Kista, Borås, Göteborg, Karlskrona och Linköping.

790 av de 1 556 uppsagda har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen och utgjorde projektets målgrupp. En kartläggning av dessa 790 personer visar att 230 har behövt ett mer intensifierat stöd. Mervärdet inom projektet har främst varit stöd till reguljära studier och uppdragsutbildningar för att öka de uppsagdas olika kompetensbehov för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

Projektet riktade sig till de 647 som personer som blev uppsagda från Volvo Group Truck Operation EMEA och dess underleverantörer på grund av omstrukturering, vilket påverkade sektorn och regionen negativt. Många av de uppsagda hade arbetat för Volvo Trucks under lång tid med endast gymnasieutbildning som grund. Därför behövde deras kompetenser stärkas för att matcha behovet på arbetsmarknaden.

Majoriteten av de drabbade var anställda i Umeå, men även i Göteborg och Eskilstuna. Projektet drevs av Arbetsförmedlingen i Umeå under september 2015 och september 2017.

Av de uppsagda ingick 619 personer i projektets målgrupp. Av dem har 450 tagit del av stödet i någon form. 93 procent av den gruppen (420 personer) arbetar, studerar eller driver eget företag idag – den högsta andelen hittills bland den handfull EGF-projekt som myndigheten drivit. Än mer uppseendeväckande är att inte mindre än 159 personer valt att utbilda sig, majoriteten inom bristyrken. Det är ett jämförelsevis stort antal, särskilt med tanke på den goda arbetsmarknaden.

Det goda samarbetet mellan de olika aktörerna har varit en framgångsfaktor i projektet. Samarbetet med Volvo Trucks, Umeå kommun, IF Metall och omställningsorganisationerna Antenna, Startkraft och Aventus har stärkt och utvecklat förhållandena i Umeåregionen.

För att möta de omfattande konsekvenserna av Saab:s konkurs i Trollhättan beviljades företaget stöd från Europeiska globaliseringsfonden under perioden från maj 2012 till maj 2014. En stor del av de uppsagda hade varit anställda på Saab under hela sitt yrkesliv. Utbildningsnivån för målgruppen på 3 738 personer visade sig vara lägre än vad arbetsmarknaden krävde, varför det krävdes insatser med syftet att öka intresset för utbildning.

Arbetsförmedlingen satsade på reguljära utbildningar inom yrkesvux, yrkeshögskola och högskola. Cirka en tredjedel av målgruppen bestod av personer som var över 50 år, så för många av dem öppnades nya möjligheter och en andra chans. Tidigare Saab-anställda fick möjlighet att gå specialsydda utbildningar.

Eftersom nästan 90 procent av målgruppen bodde i Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla beslutade Arbetsförmedlingen att starta ett specialkontor i Trollhättan. Därmed samordnades resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt.

Projekt Saab har genererat goda resultat. 84 procent av målgruppen har fått arbete, genomfört utbildning, eller startat eget.

När Astra Zenecas anläggningar i Lund och Umeå avvecklades 2011 varslades 750 personer om uppsägning och blev av med sina anställningar.

EGF-projektet startades i december 2011 och pågick fram till december 2013. Av de 558 personer som var med i projektet har 71 procent fått jobb eller blivit självförsörjande genom att starta egna företag. 58 personer har fått Arbetsförmedlingens stöd att starta företag och dessa är fortfarande igång. De företag som startats är främst verksamma inom läkemedelsbranschen eller säljer tjänster till andra företag inom medicinsk forskning.

Av de 152 beslut som fattats om arbetsmarknadsutbildningar inom projektet har 14 personer utbildats till apotekare genom en skräddarsydd förkortad apotekarutbildning. Tre har utbildats till kemilärare genom pedagogisk påbyggnadsutbildning. Det är tre av totalt fyra som utbildats till kemilärare i landet 2013. Andra insatser har varit kompetenshöjande eller förberedande utbildningar.

Arbetsförmedlingen har fått en ny erfarenhet av att arbeta med en så stor grupp arbetssökande som är högutbildade akademiker. Det startades även en plattform ”Medicon Skills” där näringsliv, myndigheter och akademin har kunnat mötas för att tillsammans skapa förutsättningar för kompetensförsörjning inom Life Science.

När det stod klart att det skulle bli stora uppsägningar på Volvo Cars AB och att Arbetsförmedlingen inte hade några direkta åtgärder till målgruppen blev det uppenbart att det fanns ett stort behov för andra typer av åtgärder. Det blev tydligt att Europeiska globaliseringsfonden skulle kunna tillgodose behovet av åtgärder som den svenska Arbetsförmedlingen saknade. Detta blev därmed det första projektet för Sveriges del och pågick under december 2008 till december 2011.

Målgruppen för projektet var samtliga 3126 personer som varslats från Volvo Cars AB och dess underleverantörer. Deltagarna i projekten har erbjudits vägledning, individbaserade arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildning, företagarutbildning eller annan utbildning i samband med att starta eget företag. Projektet har haft en avgörande faktor för många eftersom det gick att studera utan att behöva ta studielån.

Projektet pågick även i samband med en statlig yrkesinriktad vuxenutbildning där det erbjöds ett brett och etablerat utbud av kurser på många platser runt om i landet, än vad som normalt gick att göra. Det har varit ett framgångsrikt projekt i proportion till det stora varslet. 68 procent av målgruppen fick jobb, 19 procent fortsatte i arbetsmarknadspolitiskt program och 13 procent lämnade Arbetsförmedlingen av andra skäl än arbete.

Kontakt

Arbetsförmedlingen är förvaltande myndighet för EGF och ansvarar för samordningen och att skicka in ansökan till EU-kommissionen. Funktionen ansvarar även för att kontrollera och följa upp pågående projekt och att lämna slutrapport till EU-kommissionen.

Internationella@arbetsformedlingen.se