Slutrapport för Jämställd etablering

2022-05-13

Slutrapporten från projekt Jämställd etablering visar att det med rätt utformade insatser går att matcha arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden och att detta kan göras utan större kostnadsökningar relativt befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser.

Målgruppen var flyktinginvandrare

Projektet Jämställd etablering medfinansierades av Europeiska socialfonden och genomfördes som en storskalig randomiserad försöksverksamhet på 16 platser i landet mellan 2019 och 2021. Målgruppen var flyktinginvandrare och andra skyddsbehövande, samt deras anhöriga, som haft uppehållstillstånd i max fyra år.

I projektet utvärderades Matchning från dag 1, en metod som särskilt utformats för att kunna matcha arbetssökande som står långt bort från arbetsmarknaden. Hela projektet genomfördes med en aktiv styrning mot att hela tiden prioritera resurser till de arbetssökande som hade störst stödbehov. Under projekttiden erbjöds 3 625 arbetssökande att ta del av projektets arbetssätt. Av de 3 087 arbetssökande som tog del av projektets insatser var 44 procent i arbete eller studier 18 månader efter att de tackat ja till att delta.

Arbetssättet ökade andelen som är i arbete eller studier

Jämställd etablering genomfördes som en forskningsstudie där arbetssökande i målgruppen, som samtyckte till att delta i studien, fördelades slumpmässigt mellan att erbjudas projektets verksamhet och att fortsätta ta del av stöd i ordinarie verksamhet. Effektutvärderingen visar att det utvärderade arbetssättet ökar sannolikheten att vara i arbete och studier med ungefär åtta procentenheter jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie stöd. Skillnaden mellan grupperna består helt av ökade övergångar till subventionerade anställningar som introduktionsjobb och extratjänster. De positiva effekterna gäller för både kvinnor och män och för de som står närmare och längre ifrån arbetsmarknaden.

Positiv kostnadsanalys av projektet

Samtidigt med slutrapporten publiceras också en kostnadsanalys av verksamheten i Jämställd etablering. I denna rapport undersöks bland annat om projektverksamheten är samhällsekonomiskt lönsam och hur kostnaden för projektverksamheten står sig mot kostnaden för likvärdiga insatser. Kostnadseffektivitetsberäkningarna visar att matchningsinsatsen kan genomföras till likvärdig eller något lägre kostnad jämfört med liknande insatser som Stöd och matchning och Rusta och matcha.