Kostnadsanalys av matchningsinsats för nyanlända

2022-05-13

Slutrapporten från projekt Jämställd etablering (se högerspalten) visar att det med rätt utformade insatser går att matcha arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. I denna rapport beskrivs kostnaderna i projektet.

Samhällsekonomiska vinster

Analysen visar att kostnaden för att genomföra projektverksamheten är i linje med, eller något lägre, jämfört med om deltagarna i stället skulle deltagit i liknande insatser som Stöd och matchning eller Rusta och matcha. Dessutom visas att samhällsekonomiska vinster är möjliga på några års sikt. Projektet Jämställd etablering medfinansierades av Europeiska socialfonden och genomfördes på 16 platser i landet mellan 2019 och 2021.

Arbetssättet ökar sannolikheten att komma i arbete

Effektutvärderingen visar att det utvärderade arbetssättet ökar sannolikheten att vara i arbete och studier med ungefär åtta procentenheter jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie stöd, och att skillnaden mellan grupperna helt består av ökade övergångar till subventionerade anställningar som introduktionsjobb och extratjänster.

Även om en metod har goda effekter så kan den inte användas om den är för dyr – kostnaderna för en metod är därför lika viktiga som metodens effekter. I rapporten framkommer att kostnaden per deltagare som tagit del av projektets insats är 38 600 kr. Denna siffra inkluderar kostnader för arbetstid som inte direkt ingår i metodarbetet, och andra kostnader såsom lokaler, IT-utrustning och IT-stöd och andra stödfunktioner på myndigheten.

Liknande eller lägre kostnader jämfört med upphandlade tjänster

Kostnaden jämförs i rapporten med kostnader för de två upphandlade tjänsterna Rusta och matcha samt Stöd och matchning. Kostnaderna för dessa tjänster beror på vilket spår deltagaren får, vilket bestäms av hur långt ifrån arbetsmarknaden deltagaren står, och på vilket resultat deltagaren sedan får. För att göra jämförelsen rättvis beräknas därför vad kostnaderna för dessa tjänster skulle ha blivit för samma personer, om de skulle nått de resultat som de nått inom Jämställd etablering. Jämförelsen visar att kostnaderna ligger på en liknande nivå, eller något högre, i de upphandlade tjänsterna.