Omvärldsrapport 2022

2022-03-31

I Arbetsförmedlingens omvärldsrapport för år 2022 utvärderas händelser och utmaningar som påverkar både myndighetens verksamhet och arbetsmarknaden i stort.

Rapporten ringar in områden som myndigheten bör bevaka och ha beredskap för, med ett särskilt fokus på demografi, digitalisering samt arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten.

Rysslands invasion av Ukraina

Omvärldsläget har förändrats snabbt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Framförallt innebär det en humanitär kris för det ukrainska folket, men utöver kraftigt ökade flyktingströmmar inom Europa kan det också få negativa konsekvenser för den pågående konjunkturåterhämtningen. I vilken utsträckning som svensk arbetsmarknad kommer att påverkas av detta är dock fortfarande mycket svårt att svara på, men Arbetsförmedlingen följer utvecklingen noga för att ha en ständig beredskap.

En åldrande befolkning

Omvärldsapporten tar också upp utmaningar som är kopplade till den demografiska utvecklingen där en åldrande befolkning sätter press på välfärden men även på kompetensförsörjningen. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningsgraden måste öka, och det finns stor potential – inte minst inom gruppen utrikes födda kvinnor.

Digitaliseringens påverkan

Digitaliseringen fortsätter att påverka de flesta branscher på arbetsmarknaden och behovet av kompetenser. Sysselsättningen ökar, men det finns flaskhalsar, bland annat i form av ett lågt intresse för tekniska utbildningar. I längden riskerar det att hålla tillbaka både ekonomin, jobbtillväxten samt den gröna omställningen.

Arbetsförmedlingens roll inom arbetsmarknadspolitiken

Inom arbetsmarknadspolitiken kommer Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis att ha en central roll, särskilt när det kommer till att bekämpa långtidsarbetslösheten. Myndigheten behöver resurser för att kunna nyttja anslagsmedlen effektivt, och samspelet mellan förvaltningsanslag och programanslag är en viktig förutsättning för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Nyligen har det presentats stora reformer för att möjliggöra en bättre kompetensförsörjning och rörlighet på arbetsmarknaden inom politiken. Samverkan mellan aktörer inom både arbetsmarknads- och utbildningsområdet kommer att bli än mer viktigt när fler aktörer både utför och påverkar arbetsmarknadspolitiken framöver.