Uppdrag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Återrapportering till regeringen 3 oktober 2022

Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen att fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i syfte att förbättra stödet till arbetssökande och arbetsgivare med varierande behov.

Regeringen har vidare uppdragit åt Arbetsförmedlingen att införa vidareutvecklade matchningstjänster med grund i det nya arbetsmarknadspolitiska programmet förmedlingsinsatser och beakta vissa förhållanden vid anskaffning och förvaltning av dessa tjänster. I denna lägesbeskrivning redogör myndigheten för åtgärder som vidtagits respektive planeras att vidtas med anledning av uppdraget. Dessutom redovisas här tidsplan för dessa åtgärder.

Av regeringens skrivelse Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) samt propositionen Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Prop. 2021/22:216) framgår att Arbetsförmedlingen även efter reformeringen kommer att ha ett omfattande uppdrag där en stor, resurskrävande och komplex del av arbetsmarknadspolitiken kvarstår för myndigheten. Även om det egna förmedlingsarbetet kan förväntas minska i omfattning, tillkommer uppgifter samtidigt som andra uppgifter kräver nya arbetssätt. Tillsammans med de olika slags aktörer som Arbetsförmedlingen ska samverka med behöver myndigheten en hållbar väg framåt med tydlighet kring respektive uppdrag. Det kräver både en gemensam kontext samt långsiktiga och hållbara budgetförutsättningar.