Romsk inkludering

Återrapportering till regeringen 2023-03-01

Det övergripande målet med regeringens strategi för romsk inkludering4 är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Regeringens tjugoåriga strategi ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken.

Arbetsförmedlingen har under 2022 bland annat utrett olika uppföljningsmöjligheter, tillämpat nya samrådsrutiner samt färdigställt och publicerat fyra olika webbprogram på romani chib på myndighetens webbplats, ett arbete som inleddes i slutet av 2021.

Vidare har en ny grundutbildning i minoritetslagstiftning, framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget, tillgängliggjorts för medarbetare och chefer på Arbetsförmedlingens interna kompetensportal.