Arbetsförmedlingens årsredovisning 2021

Återrapportering till regeringen 22 februari 2022

Sammantaget visar utvecklingen för 2021 positiva resultat inom flera av de områden som främst berör arbetssökande som står närmare arbetsmarknaden.

Resultaten för de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ger en mer tudelad bild. Andelen övergångar till arbete och studier för de som står långt ifrån arbetsmarknaden har ökat 2021 jämfört med 2020 samtidigt som resultaten avseende regleringsbrevsmål som övergångar till reguljär utbildning, volymer i matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning inte nått förväntade nivåer. Det har varit en utmaning att kunna prioritera tillräckligt med resurser för att i högre utsträckning bryta den ökande långtidsarbetslösheten.

Trots utmaningarna kopplade till pandemin och att antalet anställda i myndigheten har minskat sedan 2019 har myndigheten ett nästintill fullt ut nyttjat medel både för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt aktivitetsstöd. Den samlade bedömningen är att Arbetsförmedlingen, givet förutsättningarna, klarat prioriteringar och mål för 2021 i enlighet med myndighetens förväntan.