Pressmeddelande, 15 augusti 2023

Stora skillnader i arbetslöshet över landet

Under det senaste året har arbetslösheten minskat i hela landet, men skillnaderna är stora mellan norr och söder.

I slutet av juli var drygt 330 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med 10 000 personer jämfört med samma månad förra året. Däremot har arbetslösheten ökat något jämfört med juni månad, vilket är normalt för säsongen. Det beror på att många utbildningar avslutas inför sommaren och studenter skriver då in sig på Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen på arbetsmarknaden varierar dock mellan länen. I Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har arbetslösheten minskat mest från redan låga nivåer jämfört med i fjol. I Stockholm och Skåne län är nedgången betydligt blygsammare.

– Vi ser att de regionala skillnaderna ökar. Skåne men framförallt Stockholm har en stor privat tjänstesektor som är mer känslig för minskad konsumtion. Även hushållen är mer belånade och därmed mer känsliga för räntehöjningar. I de norra länen bidrar istället de stora industrisatsningarna till en stor brist på arbetskraft vilket trycker ner arbetslösheten, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos, som presenterades i juni, väntas arbetslösheten börja öka under andra halvan av 2023 efter att ha varit på den lägsta nivån sedan mars 2009.

– Vi bedömer att arbetslösheten kommer att öka framöver och därmed också antalet långtidsarbetslösa. Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet är avgörande för att man ska kunna konkurrera om jobben. En fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att varaktigt etablera sig på svensk arbetsmarknad, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i juli 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2022.

  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 329 977 personer (339 782).
  • 7,6 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 38 380 ungdomar (38 911).
  • 137 070 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (159 034).
  • 161 674 personer var öppet arbetslösa (163 257).
  • 168 303 personer deltog i program med aktivitetsstöd (176 525).
  • 30 609 personer anmälde sig som arbetssökande (25 996).
  • 17 793 personer fick arbete (19 626).
  • 3 482 personer varslades om uppsägning (1 176).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juli 2023.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för augusti publiceras den 12 september 2023 kl. 6:00.

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16-65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16-64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se