Många arbetssökande utsatta för våld

Publicerad: 2024-04-09

Som leverantör kan du träffa arbetssökande som har utsatts för eller utsätter andra för våld. En undersökning som Arbetsförmedlingen gjort under våren med 6 500 medarbetare visar att cirka 1 000 arbetssökande utsatts för våld.

Arbetsförmedlingen frågar om våld

Den som utsätts för våld kan drabbas av ohälsa, förlust av arbete och inkomst och i värsta fall bestående skador och dödsfall. Därför ställer Arbetsförmedlingen numer frågan om våld på rutin. I den senaste enkätundersökningen som Arbetsförmedlingen gjort svarade 75 procent av handläggarna att de ställer frågan om våld ibland eller alltid vid inskrivnings- och uppföljningssamtal, vilket är en ökning med cirka 40 procentenheter från i höstas då en liknade undersökning genomfördes.

Våldet påverkar arbetssökandet

I den senaste undersökningen uppger även 97 procent av handläggarna att de vet eller delvis vet vart man hänvisar sökande för stöd och hur man hanterar ett ärende där arbetssökande uppger att våldet påverkar arbetssökandet. Undersökningen visar också att Arbetsförmedlingens handläggare fångat upp cirka 1 000 arbetssökande som den senaste månaden svarat ja på rutinfrågan om huruvida de har erfarenhet av våldsutsatthet eller våldsutövande.

Glädjande att frågan ställs

– Resultatet ger en indikation på att våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, och därmed även en dold orsak till arbetslöshet. Det glädjande är att frågan nu ställs, och att så många på Arbetsförmedlingen har kunskap om hur man kan stötta arbetssökande till jobb, säger Nora Salem på Arbetsförmedlingen.

Enkäten visar också att nio av tio arbetsförmedlare uppger att den vanligaste reaktionen från arbetssökande som får frågor om våld är neutrala eller positiva.

Vid inskrivning krävs inte bara att handläggare ställer frågan om våld utan också att de som behöver hjälp hänvisas till ansvarig myndighet eller samhällsaktör för stöd, skydd eller behandling. Vid behov, där våldets konsekvenser påverkar arbetssökandet, ska även en eventuell anpassning av planeringen göras.

Fakta om enkäten

Enkäten gick ut till cirka 6 500 medarbetare under mars månad och besvarades av närmare 4 400. Undersökningen är en del av uppföljningen av myndighetens regeringsuppdrag om ökad upptäckt av våld.

Den standardiserade frågan om våld ska ställas vid inskrivnings- och uppföljningssamtal i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, etableringsprogrammet och inom SIUS-programmet och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Med våld avses här våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oavsett relationen mellan brottsoffret och förövaren.