Omdömesenkäter har skickats ut

Publicerad: 2023-09-01

Intresset för våra nya kundomdömen och betygsmodeller har varit stort bland våra leverantörer. Nu har de första omdömesenkäterna skickats ut till de deltagare som varit i rusta och matcha 2 i minst 90 dagar.

När arbetssökande blir anvisade att delta i rusta och matcha 2 väljer de själva vilken leverantör de vill ha. För att de ska kunna göra ett välgrundat val arbetar Arbetsförmedlingen med att ta fram dels betyg för leverantörer, dels ett kundomdömesmått.

Betygsmodellen värderar leverantörernas prestation givet deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden och om dessa deltagare har fått ett arbete eller gått till utbildning. Kundomdöme baseras på en enkät till deltagare som deltar i tjänsten. Kundomdömesmått och betyg ska komplettera varandra. Båda ska vara ett stöd för deltagare att välja leverantör inför start av rusta och matcha.

Kundomdömesmått beräknas komma vid årsskiftet

För att kundomdömesmått ska tas fram behöver vissa villkor vara uppfyllda när det gäller enkätens svarsfrekvens och antal svar. Måttet beräknas därför kunna publiceras tidigast runt årsskiftet 2023/2024. Betygen kommer att publiceras senare, senast 20 månader efter starten av rusta och matcha 2 (som var den 17 april 2023).

Kundomdömesmått bygger på enkätsvar som deltagare som deltar i rusta och matcha 2 svarar på. En tidigare version av enkäten har funnits för rusta och matcha. Enkätfrågorna har reviderats inför rusta och matcha 2.

Enkäten är på svenska, vi undersöker möjligheten att den även ska finnas tillgänglig på andra språk. Den skickas ut till deltagarna per mejl efter 90 och 180 dagar i tjänsten, samt när deltagaren har avslutat tjänsten (enkäten skickas alltså ut tre gånger). Om deltagaren avbryter innan 90/180 dagar i tjänsten så skickas endast avslutat-enkäten.

I enkäten för den tidigare matchningstjänsten har svarsfrekvensen i genomsnitt varit cirka 39 procent. (I leveransområdet med den högsta svarsfrekvensen ligger den på 54 procent och i leveransområdet med den lägsta svarsfrekvensen på 16 procent). Enkäten är frivillig att svara på och deltagarna som svarar är helt anonyma. Arbetsförmedlingen uppmanar alla deltagare att svara, och det är bra om även ni leverantörer uppmanar till det, så att kundomdömesmåttet blir tillförlitligt. Det är viktigt att enkäten besvaras självständigt av den arbetssökande.

För att kunna beräkna ett tillförlitligt kundomdömesmått kommer vi att sätta villkor för svarsfrekvens och antal svaranden. Dessutom kommer svar från frågorna vägas in i måttet och flera aspekter av leverantörers arbete fångas. Måttet kommer att vara relativt till andra leverantörer, och presenteras i en skala 1–4, där det lägsta måttet är 1 och högsta är 4.

Utifrån svaren från enkäten i tidigare tjänst i rusta och matcha var det cirka 80 procent av deltagarna som var mycket nöjda eller nöjda med leverantören som helhet. Endast cirka 5 procent var missnöjda eller mycket missnöjda.

Uppdatera informationen i er tjänstedeklaration

Innan betyg och kundomdömesmått är på plats kan deltagarna läsa leverantörernas tjänstedeklarationer för att jämföra olika alternativ. Det är därför viktigt att informationen är aktuell, saklig och relevant för deltagaren så att det kan vara ett stöd i deras val. I tjänstedeklarationen för rusta och matcha 2 får ni inte skriva om betyg i föregående tjänst.

Mer information kommer

När kundomdömesmått för rusta och matcha 2 publiceras kommer vi att lägga ut ett dokument på hemsidan som beskriver hur det tas fram. Mer information om kundomdömesmåttet för rusta och matcha 2 kommer under hösten.