Uppföljning av målsättningarna i Arbetsförmedlingens överenskommelser med kommuner

För att bidra till en effektivare matchning på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen under de senaste åren arbetat för att stärka samverkan med landets kommuner.

Under hösten 2023 har Arbetsförmedlingen, tillsammans med kommunerna, följt upp målsättningarna i merparten av alla överenskommelser. Syftet med uppföljningen var att följa upp i vilken grad målsättningarna uppnåtts, att identifiera orsaker till uppnådda eller uteblivna resultat, samt att vid behov identifiera och vidta åtgärder för att uppnå bättre resultat.