Hur effektiv är matchningen av arbetslösa till jobb?

I rapporten studerar vi effektiviteten i matchningen till jobb bland arbetslösa personer inskrivna på Arbetsförmedlingen under 30 år mellan 1992 och 2022.

Trender och mekanismer 1992–2022

Vi studerar effektiviteten i matchningen till jobb bland arbetslösa personer inskrivna på Arbetsförmedlingen mellan 1992 och 2022. Vi estimerar modeller där jobbchansen bland arbetslösa – sannolikheten att lämna arbetslösheten för jobb varje månad – beror på antalet lediga jobb per arbetslös (stramheten) och på hur effektiv matchningen är på arbetsmarknaden.

Effektiviteten minskade med mer än 50 procent

Mellan 2007 och 2017 minskade matchningseffektiviteten med mer än 50 procent. Vi finner att denna minskning är resultatet av två skeenden. Halva minskningen skedde snabbt under finanskrisen 2008–2009, då breda grupper av arbetslösa fick svårt att konkurrera om lediga jobb. Den andra hälften av minskningen skedde efter 2010, då andelen nyanlända utomeuropeiskt födda ökade bland de arbetslösa.

Förbättrades mellan 2017 och 2022

Matchningseffektiviteten förbättrades mellan 2017 och 2022. Det kan förklaras med att den stora gruppen nyanlända som skrevs in som arbetslösa från 2010 och framåt med tiden förbättrade sin konkurrensförmåga, samtidigt som inflödet av nyanlända minskade. Genom att förvärva kunskaper och färdigheter som är gångbara på den svenska arbetsmarknaden har utrikesfödda personer i ökad utsträckning lämnat arbetslösheten.