Effekter av tre arbetsmarknadspolitiska program 2010–2020

2023-01-27

I rapporten redovisas en utvärdering av effekterna av att delta i tre av Arbetsförmedlingens program, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik samt stöd till start av näringsverksamhet.

De arbetsmarknadspolitiska programmen

Arbetsmarknadsutbildning är en yrkesutbildning som syftar både till att öka de arbetssökandes möjligheter att hitta arbete och att underlätta för arbetsgivare att hitta arbetskraft. Arbetspraktik innebär att en person under en tid får prova arbetsuppgifter på en riktig arbetsplats under handledning. Stöd till start av näringsverksamhet innebär stöd och hjälp till arbetssökande som har goda förutsättningar att driva ett företag. I rapporten redovisas effekterna för deltagare som påbörjade programmen under perioden 2010–2020.

Positiva effekter på sysselsättning och inkomst

Effekterna är alltid positiva på två års sikt från programstart på samtliga utfall. Sedan 2015 är effekterna positiva redan på ett års sikt. Effekten på sysselsättning och inkomst är positiva redan på ett års sikt under hela den studerade perioden. De är generellt högre för de kohorter som deltagit senare under uppföljningsperioden, men effekterna har minskat under pandemin.