Arbetsmarknadsläget kvartal 3 2023

2023-10-19

Till följd av det dämpade ekonomiska läget har arbetsmarknaden börjat visa tecken på att försvagas. Arbetslösheten är förvisso något lägre under det tredje kvartalet 2023 än den var under motsvarande period 2022, men antalet inskrivna arbetslösa har slutat att minska, och antalet nyanmälda platser visar inte heller på samma styrka som tidigare under året.

Regionala skillnader

När det tredje kvartalet 2023 jämförs med samma kvartal ett år tidigare syns tydliga regionala skillnader. I landets sydligaste delar är arbetslösheten på i stort sett samma nivå under perioderna. I Skåne har den inte minskat alls, medan Kronoberg, Halland, Jönköping och Kalmar endast har sett små minskningar under perioden. I stora delar av norra och mellersta Sverige är dock arbetslöshetsnivån några decimaler lägre under det tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022.

Den relativa arbetslöshetsnivån, alltså arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften, är högst i Skåne, Södermanlands och Gävleborgs län, medan Västerbotten, Gotland och Norrbotten har landets lägsta arbetslöshetsnivåer.