Konjunktur- och arbetslöshetsbedömning oktober

De ekonomiska utsikterna har försvagats sedan den senaste bedömningen gjordes, och det finns en större osäkerhet kring konjunkturens utveckling och förlopp framöver.

Två gånger per år

Arbetsförmedlingen presenterar bedömningar för utvecklingen på arbetsmarknaden två gånger per år. Sedan sommaren har osäkerheterna i konjunkturen ökat och risken för en mer tydlig konjunkturnedgång är överhängande. Arbetsförmedlingen väljer därför att redogöra för det osäkra läget samt dess potentiella effekter på arbetsmarknaden framåt i denna PM.

Uppdaterade bedömningar i november

I samband med Arbetsförmedlingens nästa återrapportering till regeringen i november redovisas uppdaterade bedömningar av inskrivna arbetslösa under prognosperioden. Därefter kan ytterligare revideringar av Arbetsförmedlingens bedömningar av såväl konjunkturutvecklingen som utvecklingen på arbetsmarknaden komma att presenteras i samband med att Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2022 publiceras den 14 december.