Kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner

2022-06-01

I arbetet med regeringsuppdraget har Arbetsförmedlingen tagit fram en analysmodell för att definiera stora företagsetableringar och företagsexpansioner.

Inrättar en nationell samordningsfunktion

De etableringar och expansioner som är aktuella i Västerbotten och Norrbotten idag definieras som stora och prioriterade enligt definitionen.
Ett utvecklingsarbete påbörjas omgående för att inrätta en nationell samordningsfunktion, så att Arbetsförmedlingen står bättre rustad att bidra till kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner.

Öka stödet till etableringar och expansioner

Utvecklingsarbetet kännetecknas av ett agilt, utforskande och tvärfunktionellt förhållningssätt, där vi gör, lär och vidareutvecklar löpande och där vi agerar snabbfotat. Målsättningen är att samordningsfunktionen ska bidra till en ökad tydlighet för kunder, samverkansparter samt i det interna arbetet i hur Arbetsförmedlingen kan bidra till kompetensförsörjning och en effektiv, hållbar matchning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Det ska i sin tur öka effektiviteten i myndighetens stöd till etableringar och expansioner som prioriteras enligt definitionen.