Brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande på arbetsformedlingen.se.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns osäkerhet om sidorna alltid uppfyller den semantiska sidstrukturen med html och ARIA-landmarks.
 • När man sparat en aktivitet kommer en notis upp för att visa att aktiviteten är tillagd. Den ligger nu sist i navigeringen.
 • På vissa ställen finns länktexter som heter ”Tillbaka” utan att specificera till vad.
 • Vid tabbning till ett fält med skärmläsare kan "ogiltig inmatning" läsas upp trots att ingen information har matats in. I vissa formulär saknas uppgift om vilket format som krävs. Antal obligatoriska jobb och aktiviteter att lägga till, ändras dynamiskt när du lägger till eller tar bort någon av dessa aktiviteter.
 • Samtliga brister planeras att vara åtgärdade till september 2024.

Vi är medvetna om följande brister:

 • "Välj orsak" i rullgardinsmenyn samt "åååå-mm-dd" i fältet där man fyller i första sjukdag kan ha för låg kontrast i vissa webbläsare. Texterna med låg kontrast kan vara svåra att läsa. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.
 • Radioknapparna har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden vilket kan göra de svåra att urskilja. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.
 • När man för musen över en knapp blir det inte tillräcklig kontrast mellan färgen som knappen får jämfört med när man inte har musen på knappen. Det gör att det kan vara svårt att se på knappen att man har musen över den. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.
 • Fältet där man fyller i datum tillåter bara att man fyller i formatet enligt åååå-mm-dd. Det här gör att det kan bli svårare att fylla i formuläret eftersom man måste anpassa sig efter det tillåtna formatet. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Betoningar och särskilt markerad text
 • Porträtt- och landskapsläge
 • Flexibel layout
 • Ändra textstorlek
 • Ändra textmellanrum
 • Markering och felmeddelande, direktvalidering
 • Statusmeddelande om fel vid direktvalidering

Detta planeras vara åtgärdat senast juni 2024.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Formulär ska inledas med en text som informerar användaren om hur obligatoriska eller frivilliga fält är markerade, markeringen ska framgå tydligt vid de påverkade fälten och obligatoriska fält ska ha attributet ”required”. Vi har den typen av information men den är inte helt sann och vi saknar required-attribut. Vi kommer att hitta en lämplig lösning senast under kvartal fyra 2024.
 • Alla rubriker på en webbsida ska vara korrekt uppmärkta med rubrikelementet <h> för att skapa semantiska rubriker och det ska inte finnas tomma rubrikelement eller H-element som används för sådant som inte är rubriker. Vi har H-element som används som etiketter för inmatningsfält som inte heller går att klicka på för att placera fokus. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Sidans rubriknivåer ska skapa en logisk och korrekt hierarkisk ordning och rubrikstrukturen får inte hoppa över rubriknivåer samt att de ska vara beskrivande. Vi har utfällbara informationsytor på steg 3 som hoppar över en rubriksnivå och det saknas rubriker för en del av informationen. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Formulärobjekt som hör ihop ska grupperas med elementet <fieldset> och <legend>. Vi använder inte rätt element på flera ställen i tjänsten. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Användaren ska kunna mata in data i olika format och det ska framgå tydligt för användaren när det krävs ett särskilt format på den information som ska matas in i ett inmatningsfält. Vi tillåter inte flera format t.ex. datum utan bindestreck, vi är strikta med formatet som krävs men beskriver inte tillräckligt tydligt vad som önskas. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Vid automatisk validering av inmatningsfält ska fältet markeras när det uppstår inmatningsfel och felet beskrivs med text för användaren. Inmatningsfält som innehåller fel ska ha attributet aria-invalid=”true” och användare med skärmläsare ska få information om fel utan att felmeddelandet får fokus. Vi saknas aria-invalid och direktvalideringen i tjänsten är inkonsekvent eller saknas. Skärmläsare ser inte felmeddelandena. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Användare som navigerar med skärmläsare ska få information vid positivt eller förväntat resultat samt om att systemet är upptaget, utan att meddelandet får fokus. Vi saknar aria-live när organisationens uppgifter hämtats och laddningsindikatorn när ansökan skickas innehåller ingen läsbar information. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Text med betoningar eller som utmärker sig visuellt ska vara uppmärkt i koden. Vi använder på granska-sidan ibland endast CSS för att utmärka etiketter. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Det ska gå att navigera på sidan och interagera med alla komponenter genom att enbart använda tangentbordet och alla interagerbara objekt på en webbisda ska vara placerade i en ordning som är logisk för användaren. Vi har en ologisk fokusordning när användaren lägger till perioder på steg 3, samt när användaren backar till föregående steg då fokus hamnar i sidans footer. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • När en användare navigerar på en webbsida med tangentbord, framgår det tydligt vilket element som har fokus. Vi har radio-knappar vars fokus inte är tillräckligt synligt. Vi har lyft problemet till designsystemet och inväntar åtgärd.
 • Länktexter ska vara begripliga och kan tolkas även om länken tas ur sitt sammanhang. Vi har en Tillbaka-länk och en knapp till föregående sida som ha samma funktion men som har olika text och utseende. Vi har också situationer där felsummeringen innehåller flera länkar med samma text men som refererar till olika fält. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Webbsidans layout ska vara flexibel och responsiv, alltså följsam till storleken på användarens skärm. Vi har en fråga om adress som orsakar horisontellt skrollande vid minsta skärmstorleken, samt onödig dubblett av padding kring tjänsten som ger för lite utrymme för mobilskärmar. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Dekorativa eller redundanta bilder och ikoner ska döljas för hjälpmedel. Vi har Alt-texter på plus-ikonerna när man lägger till period som i stället bör vara dolda för skärmläsare, samt illustrationer på bekräftelsesidan och en felsida som också borde döljas. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.
 • Etiketter ska vara placerade så att det är tydligt vilket fält som etiketten beskriver. Vi har etiketter på steg 3 som ligger lite för nära andra fält. Detta kommer att åtgärdas senast under kvartal fyra 2024.

Vi är medvetna om följande brister:

 • I fälten där man fyller i datum måste användaren anpassa sig till det angivna datumformatet. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 augusti 2023.
 • Det kan vara svårt för dig som använder hjälpmedel att navigera mellan sidor och på sidor p.g.a. hur sidorna är uppbyggda. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 augusti 2023.
 • Det finns brister i den logiska tabbordningen. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 juni 2023.
 • Det finns interaktiva komponenter i tjänsten som är svåra att använda när du navigerar med tangentbord, exempelvis datumväljarna. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 augusti 2023.
 • Grupperingar av radioknappar eller kryssrutor har inte en beskrivande överskrift. Vilket kan göra det svårt att förstå vilken information som efterfrågas. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 augusti 2023.
 • Det är inte alltid tydligt vart länkarna går någonstans, navigerar man via en skärmläsares länklista kan det bli svårt att veta vart länken leder. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 augusti 2023.
 • Det är i formulär svårt att veta om fält är obligatoriska eller frivilliga. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 augusti 2023.
 • För dig som använder hjälpmedel kan det vara svårt att se felmeddelanden som dyker upp. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 augusti 2023.
 • Klickytan runt inmatningsfält kan vara begränsad till själva inmatningsfältet. Vilket kan göra det svårt att fylla i fältet. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 augusti 2023.
 • Det kan vara svårt för dig som använder hjälpmedel att förstå att en sida håller på och laddar information. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättningsenast 30 augusti 2023.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kalendern i tjänsten där man väljer tid för sitt samtal saknar logisk fokusordning vid navigering med tangentbord. Detta planeras vara åtgärdat till den 12 december 2023.
 • Finns felmeddelande som saknar direktlänk för guidning till korrigering av felet. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det kan finnas brister för skärmläsare som vi missat eftersom vi inte hunnit testa med det än. Vi planerar att testa det under januari 2023, och vår målsättning är att åtgärda eventuella brister till senast 2023-05-01.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Sidan med inplanerade aktiviteter saknar rubrik. Guiden som visas första gången man besöker tjänsten har inte beskrivande texter. Det här gör att det kan bli svårare att veta vilket innehåll man kan förvänta sig att se på sidan.
 • På vissa ställen i tjänsten fungerar navigering med hjälp av tangentbord inte som det borde.
 • Det är inte alltid tydligt vilken knapp på sidan som har fokus på grund av att färgen som markerar fokus är lik färgen på knapparna.
 • Länken ”gå till sidans innehåll” flyttar inte fokus till rätt del av sidan. Det här gör att man inte kan använda länken på det sätt som den är tänkt.
 • Aktiviteterna har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Även filtreringen på de inplanerade aktiviteterna har för dålig kontrast. Det här gör att det kan bli svårt att se hela ytan som går att klicka på.
 • När man för muspekaren över en knapp blir kontrasten inte tillräckligt hög mellan färgen som knappen får jämfört med när man inte har muspekaren på knappen. Det gör att det kan vara svårt att se på knappens färg att man har muspekaren över den. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • De inplanerade aktiviteterna har ingen länktext som beskriver vart länken leder, utan visar bara webbsidans adress (url). Det beror på tekniska svårigheter och vi arbetar med att hitta en lösning till detta. Knapparna i introduktionen som visas för vissa användare (de som ska klara sig med enbart våra digitala tjänster samt de som deltar i rusta och matcha) saknar tydliga namn. Det kan försvåra för personer som använder hjälpmedel att navigera genom introduktionen.
 • Vi markerar inte upp om en länk leder till en sida som ligger utanför Arbetsförmedlingens webbplats. Det är först när man klickat på länken som man ser hur och vart länken leder vilket kan försvåra navigeringen. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Samtliga brister planeras att vara åtgärdade till september 2024.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det kan finnas brister för skärmläsare som vi missat eftersom vi inte hunnit testa med det än. Vi planerar att testa det under januari 2023, och vår målsättning är att åtgärda eventuella brister till senast 2023-05-01.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Fokusmarkeringen på knappar, kryssrutor, inmatningsfält och radioknappar kan synas dåligt. Vår målsättning är att åtgärda detta tills 2023-07-01.
 • Det finns knappar som är inaktiva (disabled) i modaler. Dessa går inte att interagera med om du inte har fyllt i rätt information i inmatningsfältet. Vår målsättning är att åtgärda detta tills 2023-07-01.
 • Navigering mellan olika tjänster är inte alltid konsekvent. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att åtgärda detta. Vår målsättning är att åtgärda detta till 2023-11-01.
 • Funktioner i tjänsten identifieras inte alltid på samma sätt som på andra ställen där de förekommer på webbplatsen. Samma termer ska användas för till exempel knappar som gör samma sak. Funktioner ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Ett arbete kommer göras för att se över detta. Vår målsättning är att åtgärda detta till 2023-11-01.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Tjänsten går inte att hitta på alla ställen såsom menyer, länkar, global sökfunktion eller en sitemap. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Navigeringen sker inte alltid i en logisk navigeringsordning när användaren till exempel tabbar igenom sidan. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Användaren kan inte alltid hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor (till exempel menyer) genom en skip-länk som leder till huvudinnehållet. Tjänsten är i n överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Interaktiva komponenter presenteras inte alltid för alla användare och går inte alltid att interagera med. Det finns inga komponenter som är avaktiverade (disabled). Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Vissa oväntade förändringar sker när användaren ändrar inställning för en komponent (matar in text/gör ett val). Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Förutom färg så används inte alltid andra sätt för att förmedla information. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Innehållsbärande bilder och ikoner saknar ibland textalternativ som beskriver motsvarande innehåll som bilden. Tjänsten är i en överlämningsfas
  till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Alla knappar har inte en synlig text som förklarar knappens syfte. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Vissa inmatningsfält där användaren lämnar information om sig själv kan inte fyllas i automatiskt så att användaren kan fylla i formuläret snabbare. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Det finns inte alltid synliga etiketter i form av <labels> för formulärkomponenter. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Alla etiketter (labels) är inte formulerade och beskriver vilken information som efterfrågas. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Vissa felmeddelandet kommuniceras inte till användare med skärmläsare utan att felmeddelandet får fokus. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Vissa korrigeringsförslag ger inte förslagen till användaren, utom om det skulle påverka säkerheten. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Innehåll som förändras dynamiskt kommuniceras inte alltid till användare utan att innehållet får fokus. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Meddelande om att systemet är upptaget kommuniceras inte alltid till användare med skärmläsare utan att meddelandet får fokus. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Navigeringsfunktioner som upprepas på flera sidor i tjänsten presenteras inte alltid på samma sätt och i samma inbördes ordning. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Tjänsten följer till viss del Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer kring navigering. Navigering ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.
 • Vissa funktioner i tjänsten identifieras inte på samma sätt som på andra ställen där de förekommer på webbplatsen. Samma termer används t.ex. inte för knappar som gör samma sak. Funktioner ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Tjänsten är i en överlämningsfas till nytt team och målsättningen är att att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Fältet där man fyller i datum måste innehålla sekelsiffror, det här gör att det kan bli svårare att fylla i formuläret eftersom man måste anpassa sig efter det tillåtna formatet. En ny komponent kommer att tas fram innan 2024-05-01.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns bilder där textalternativet behöver ses över för att beskriva bilderna på ett bättre sätt. Det kan finnas dekorativa bilder som inte är dolda för skärmläsare. Vi arbetar med att gå igenom samtliga bilder i tjänsten.
 • Betoningar eller annan specifik text behöver ses över och i vissa fall markeras för att underlätta för skärmläsare. Arbete med att se över detta pågår.
 • Det är inte alltid tydligt var man hamnar när man klickar på en länk. Vi arbetar med att gå igenom samtliga länkar i tjänsten.
 • Alla bilder med länkar är inte uppmärkta i länktexten. Vi arbetar med att gå igenom samtliga bilder i tjänsten.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Vissa grupper av radioknappar eller kryssrutor saknar en beskrivande överskrift i form av en <legend> och en <fieldset> runt om. Ett arbete pågår för att ersätta applikationen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska, antingen genom att det står obligatorisk eller frivilligt i etiketten. Obligatoriska fält ska även ha attributet "required". Ett arbete pågår för att ersätta applikationen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Det saknas text inledningsvis i formuläret som informerar om vilket sätt som används för att markera obligatoriska eller frivilliga fält. Ett arbete pågår för att ersätta applikationen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Användare kan inte alltid mata in data i olika format (till exempel datum kan skrivas som ååmmdd eller åå-mm-dd, telefonnummer som +4670... eller 070). Ett arbete pågår för att ersätta applikationen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Det är inte alltid tydligt om ett särskilt format krävs för inmatade uppgifter. Ett arbete pågår för att ersätta inloggningen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Etiketter (labels) är inte alltid tydligt formulerade och beskriver vilken information som efterfrågas. Ett arbete pågår för att ersätta inloggningen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt så markeras inte fältet och felet beskrivs inte för användaren med text. Fältet ska få attributet aria-invalid. Ett arbete pågår för att ersätta applikationen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Kända korrigeringsförslag ger inte förslagen till användaren, utom om det skulle påverka säkerheten. Ett arbete pågår för att ersätta applikationen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Tjänsten följer inte Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer kring navigering. Navigering ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Ett arbete pågår för att ersätta applikationen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Samma termer används inte alltid för till exempel knappar som gör samma sak (både synlig text och textalternativ). Gäller funktioner i tjänsten. Ett arbete pågår för att ersätta applikationen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.
 • Funktioner i tjänsten identifieras inte på samma sätt som på andra ställen där de förekommer på webbplatsen. Samma termer ska användas för till exempel knappar som gör samma sak. Funktioner ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Ett arbete pågår för att ersätta applikationen med en ny tjänst, och målsättningen är att detta ska vara åtgärdat 2023-11-01.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kartfunktionen saknar textalternativ och borde vara dold för skärmläsare.
 • Det finns dold sökfunktionalitet för seende men som visas/läses upp i skärmläsare.
 • Det är svårt att urskilja Hämta-knapparna då bakgrund och knapp i stort sett har samma färg.
 • Fokus hamnar överst på sidan efter sökning, vilket gör att man behöver leta sig ned på sidan igen för att hitta sökresultatet alternativt meddelande om det inte finns något sökresultat.
 • Det framgår inte vilket format som ska användas vid inmatning av ID-nummer för utbildning respektive utbildningstillfälle.
 • Sök arbetsmarknadsutbildning publicerades 2012 och innehåller brister utifrån dagens gällande krav på tillgänglighet. Sök arbetsmarknadsutbildning kommer att ersättas preliminärt under 2021.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Vissa länkar i tjänsten markeras endast med färg. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 december 2023.
 • I sökfunktionen under ”Sök på leverantörens unika KA-nummer” saknar sökknappen text och markeras endast av en symbol i dagsläget. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.
 • Vid sökning med skärmläsare informeras inte användaren om att ett sökresultat finns. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.
 • När man skriver in en plats i sökfältet och får upp föreslagna alternativ i en lista så läser inte skärmläsare upp dessa alternativ. Användaren informeras inte heller om antalet föreslagna alternativ. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.
 • Filterknappar visar sig inte som aktiva när man klickat sig in på en leverantörssida och sen tillbaka till söksidan trots att dessa är aktiva. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.
 • Sökradien nollställs när man klickat sig in på en leverantörssida och sen tillbaka till söksidan. Detta planeras vara åtgärdat till den 31 maj 2024.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Användaren kan inte mata in data i olika format, datum måste skrivas 2020-09-21 annars får man ett felmeddelande.
 • Det finns knappar utan synlig text i mobilläge och som saknar ett namn som hjälpmedel kommer åt.
 • Felmeddelande kommuniceras till användare med skärmläsare utan att felmeddelandet får fokus. Osäkert om detta stämmer i samtalsvyn.
 • Alla fel i formuläret är inte presenterade. Användare får inte alla fel presenterade i bokningsformuläret. Det krävs två-stegsvalidering i vissa fall. Samtliga fel åtgärdas andra kvartalet 2023.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Vid kontaktuppgifterna på detaljsidan så markeras länkar endast med färg.
 • Radavstånd går ej att ändra. Detta medför att texter kan vara svårlästa.
 • Externa länkar till vägbeskrivning till leverantörernas adresser är ej tillräckligt tydliga att de leder till en extern sida. Behöver utformas och formuleras så att det är tydligt att länkarna tar en utanför Arbetsförmedlingens webbplats.

Rapportera brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 4 juli 2024.