Brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande på arbetsformedlingen.se.

Anmäl frånvaro

Vi är medvetna om följande brister:
 • "Välj orsak" i rullgardinsmenyn samt "åååå-mm-dd" i fältet där man fyller i första sjukdag kan ha för låg kontrast i vissa webbläsare. Texterna med låg kontrast kan vara svåra att läsa. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Radioknapparna har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden vilket kan göra de svåra att urskilja. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • När man för musen över en knapp blir det inte tillräcklig kontrast mellan färgen som knappen får jämfört med när man inte har musen på knappen. Det gör att det kan vara svårt att se på knappen att man har musen över den. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • Fältet där man fyller i datum tillåter bara att man fyller i formatet enligt åååå-mm-dd. Det här gör att det kan bli svårare att fylla i formuläret eftersom man måste anpassa sig efter det tillåtna formatet. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.

Aktivitetsrapportera

Vi är medvetna om följande brister:
 • Det finns osäkerhet om sidorna alltid uppfyller den semantiska sidstrukturen med html och ARIA-landmarks.
 • Det förekommer länktexter som ”Tillbaka” utan att specificera till vad. Länktexter för externa webbplatser och dokument är inte konsekvent hanterade i tjänsten.
 • När man sparat en aktivitet kommer en notis upp för att visa att aktiviteten är tillagd. Den ligger nu sist i navigeringen.
 • Vid navigering till ett nytt formulär stängs det tidigare. När ifyllnad av ett formulär avbryts kommer det upp en pop-over för att säkerställa att du vill avbryta utan att spara. Vid återgång till det påbörjade formuläret kan fokus hamna fel.
 • Vid tabbning till ett fält med skärmläsare kan "ogiltig inmatning" läsas upp trots att ingen information har matats in. I vissa formulär saknas uppgift om vilket format som krävs. Antal obligatoriska jobb och aktiviteter att lägga till, ändras dynamiskt när du lägger till eller tar bort någon av dessa aktiviteter.

Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att åtgärda följande

 • Knappar kan i förekommande fall rent visuellt se ut som länkar och vice versa.
 • Fokus visas på olika sätt. Fokusmarkeringen på blå knappar har bristande kontrast.
 • Datum-väljaren klarar inte olika datumformat.
 • Fält blir ibland blåmarkerade utan synbar anledning. Fält som är fel-ifyllda får röd bakgrund vilket inte får några aria-attribut.

Ersättning för resa

Vi är medvetna om följande brister:

 • I fälten där man fyller i datum måste användaren anpassa sig till det angivna datumformatet. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 juni 2023.
 • Det kan vara svårt för dig som använder hjälpmedel att navigera mellan sidor och på sidor p.g.a. hur sidorna är uppbyggda. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 juni 2023.
 • Det finns brister i den logiska tabbordningen. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 juni 2023.
 • Det finns interaktiva komponenter i tjänsten som är svåra att använda när du navigerar med tangentbord, exempelvis datumväljarna. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 juni 2023.
 • Grupperingar av radioknappar eller kryssrutor har inte en beskrivande överskrift. Vilket kan göra det svårt att förstå vilken information som efterfrågas. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 juni 2023.
 • Det är inte alltid tydligt vart länkarna går någonstans, navigerar man via en skärmläsares länklista kan det bli svårt att veta vart länken leder. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 juni 2023.
 • Det är i formulär svårt att veta om fält är obligatoriska eller frivilliga. Detta kommer att åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 juni 2023.
 • För dig som använder hjälpmedel kan det vara svårt att se felmeddelanden som dyker upp. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast 30 juni 2023.
 • Klickytan runt inmatningsfält kan vara begränsad till själva inmatningsfältet. Vilket kan göra det svårt att fylla i fältet. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning senast30 juni 2023.
 • Det kan vara svårt för dig som använder hjälpmedel att förstå att en sida håller på och laddar information. Vi arbetar just nu med att se över vilka resurser vi har för att åtgärda detta i nuvarande tjänst, annars kommer det åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättningsenast 30 juni 2023.

Hitta arbetsmarknadsutbildning

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Hitta yrken

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Hitta yrkesprognoser

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Intresseguiden

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Komplettera meriter

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det kan finnas brister för skärmläsare som vi missat eftersom vi inte hunnit testa med det än. Vi planerar att testa det under januari 2022, och vår målsättning är att åtgärda eventuella brister senast februari 2022.

Kompletterande frågor (Behovskollen i Skriv in dig)

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Kunskapsmaterialet RAF

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Min planering

Vi är medvetna om följande brister:

 • Sidan med inplanerade aktiviteter saknar rubrik. Guiden som visas första gången man besöker tjänsten har inte beskrivande texter. Det här gör att det kan bli svårare att veta vilket innehåll man kan förvänta sig att se på sidan.
 • På vissa ställen i tjänsten fungerar navigering med hjälp av tangentbord inte som det borde.
 • Det är inte alltid tydligt vilken knapp på sidan som har fokus på grund av att färgen som markerar fokus är lik färgen på knapparna.
 • Länken ”gå till sidans innehåll” flyttar inte fokus till rätt del av sidan. Det här gör att man inte kan använda länken på det sätt som den är tänkt.
 • Aktiviteterna har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Även filtreringen på de inplanerade aktiviteterna har för dålig kontrast. Det här gör att det kan bli svårt att se hela ytan som går att klicka på.
 • När man för muspekaren över en knapp blir kontrasten inte tillräckligt hög mellan färgen som knappen får jämfört med när man inte har muspekaren på knappen. Det gör att det kan vara svårt att se på knappens färg att man har muspekaren över den. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.
 • De inplanerade aktiviteterna har ingen länktext som beskriver vart länken leder, utan visar bara webbsidans adress (url). Det beror på tekniska svårigheter och vi arbetar med att hitta en lösning till detta. Knapparna i introduktionen som visas för vissa användare (de som ska klara sig med enbart våra digitala tjänster samt de som deltar i rusta och matcha) saknar tydliga namn. Det kan försvåra för personer som använder hjälpmedel att navigera genom introduktionen.
 • Vi markerar inte upp om en länk leder till en sida som ligger utanför Arbetsförmedlingens webbplats. Det är först när man klickat på länken som man ser hur och vart länken leder vilket kan försvåra navigeringen. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta.

Mina sidor

Vi är medvetna om följande brister:

 • Fokusmarkeringen på knappar, kryssrutor, inmatningsfält och radioknappar kan synas dåligt. Det pågår ett arbete för att åtgärda detta.
 • Det finns knappar som är inaktiva (disabled) i modaler. Dessa går inte att interagera med om du inte har fyllt i rätt information i inmatningsfältet. Vår målsättning är att åtgärda detta under mars 2022.
 • Sparat resultat av Intresseguiden har flera brister. Rubrikstrukturen är inte korrekt uppmärkt, det saknas alternativ text för bilder och länkar urskiljs endast med färg. Om du använder dator visas inte all text. Vår målsättning är att åtgärda detta under mars 2022.
 • Under Mina dokument behöver du som navigerar med tangentbord eller använder hjälpmedel klicka två gånger för att komma vidare vid ”ladda ned inskrivningsintyg”. Vår målsättning är att åtgärda detta under mars 2022.
 • När nya kontaktuppgifter sparas visas en bekräftelse på att de är sparade. Bekräftelsen visas endast under några sekunder och kan vara svår att uppfatta om du använder skärmläsare eller andra hjälpmedel. Vår målsättning är att åtgärda detta under mars 2022.
 • Navigering mellan olika tjänster är inte alltid konsekvent. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att åtgärda detta.
 • Funktioner i tjänsten identifieras inte alltid på samma sätt som på andra ställen där de förekommer på webbplatsen. Samma termer ska användas för till exempel knappar som gör samma sak. Funktioner ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Ett arbete kommer göras för att se över detta.

Mina sidor - förslag om praktikplats

Vi är medvetna om följande brister:

 • Tjänsten går inte att hitta på alla ställen såsom menyer, länkar, global sökfunktion eller en sitemap. Tjänsten har varit under omplacering och bristen åtgärdas under Q1 2022.
 • Navigeringen sker inte alltid i en logisk navigeringsordning när användaren till exempel tabbar igenom sidan.
 • Användaren kan inte alltid hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor (till exempel menyer) genom en skip-länk som leder till huvudinnehållet.
 • Interaktiva komponenter presenteras inte alltid för alla användare och går inte alltid att interagera med. Det finns inga komponenter som är avaktiverade (disabled).
 • Vissa oväntade förändringar sker när användaren ändrar inställning för en komponent (matar in text/gör ett val).
 • Förutom färg så används inte alltid andra sätt för att förmedla information.
 • Innehållsbärande bilder och ikoner saknar ibland textalternativ som beskriver motsvarande innehåll som bilden.
 • Alla knappar har inte en synlig text som förklarar knappens syfte.
 • Vissa inmatningsfält där användaren lämnar information om sig själv kan inte autoifyllas, så att användaren kan fylla i formuläret snabbare.
 • Det finns inte alltid synliga etiketter i form av <labels> för formulärkomponenter.
 • Alla etiketter (labels) är inte formulerade och beskriver vilken information som efterfrågas.
 • Vissa felmeddelandet kommuniceras inte till användare med skärmläsare utan att felmeddelandet får fokus.
 • Vissa korrigeringsförslag ger inte förslagen till användaren, utom om det skulle påverka säkerheten.
 • Innehåll som förändras dynamiskt kommuniceras inte alltid till användare utan att innehållet får fokus.
 • Meddelande om att systemet är upptaget kommuniceras inte alltid till användare med skärmläsare utan att meddelandet får fokus.
 • Navigeringsfunktioner som upprepas på flera sidor i tjänsten presenteras inte alltid på samma sätt och i samma inbördes ordning.
 • Tjänsten följer till viss del Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer kring navigering. Navigering ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Ett arbete kommer göras för att se över detta.
 • Vissa funktioner i tjänsten identifieras inte på samma sätt som på andra ställen där de förekommer på webbplatsen. Samma termer används till exemepl inte för knappar som gör samma sak. Funktioner ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Ett arbete kommer göras för att se över detta.

Mina profiler

Vi är medvetna om följande brister:

 • En del knappar i tjänsten följer inte kodstandard vilket kan göra det svårare för användare att använda tjänsten med hjälpmedel.
 • Det krävs en potentiellt större ombyggnad av applikationen för att kunna lösa några enstaka problem för användarna av skärmläsare. Ombyggnaden ska ske vid ett senare tillfälle.
 • Samtliga brister kommer att åtgärdas senast 31 mars .

Mina ärenden

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Nystartsjobb

Vi är medvetna om följande brister:

 • Fältet där man fyller i datum måste innehålla sekelsiffror, det här gör att det kan bli svårare att fylla i formuläret eftersom man måste anpassa sig efter det tillåtna formatet. En ny komponent kommer att tas fram innan 30 juni 2023.

Platsbanken

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Quiz framtidens arbetsmarknad

Vi är medvetna om följande brister:

 • All text som förmedlar betoningar eller annan speciell text är uppmärkt i koden med <strong> istället för font-weight:700.
 • 'Börja nu' knappen är a-tagg, inte <button>.
 • Kontrastskillnaden är tillräcklig mellan fokus och knappfärg.

Riktade utskick via e-post till inskrivna arbetssökande

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns bilder där textalternativet behöver ses över för att beskriva bilderna på ett bättre sätt. Det kan finnas dekorativa bilder som inte är dolda för skärmläsare. Vi arbetar med att gå igenom samtliga bilder i tjänsten.
 • Betoningar eller annan specifik text behöver ses över och i vissa fall markeras för att underlätta för skärmläsare. Arbete med att se över detta pågår.
 • Det är inte alltid tydligt var man hamnar när man klickar på en länk. Vi arbetar med att gå igenom samtliga länkar i tjänsten.
 • Alla bilder med länkar är inte uppmärkta i länktexten. Vi arbetar med att gå igenom samtliga bilder i tjänsten.

Samarbetshistorik (ESF)

Vi är medvetna om följande brister:

Datum i kalendern utanför den gällande månaden är avaktiverad och har låg kontrast. Detta leder till att det kan svårt att förstå varför något som egentligen är valbart ibland inte är det. Samt att den låga kontrasten gör det svårt för personer med nedsatt syn att ta till sig informationen. Det pågår ett övergripande arbete med myndighetens digitala riktlinjer för att ändra detta. Kommer åtgärdas i nästa version av tjänsten med planerad driftsättning under 2021.

Signera programbeslut

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Skapa konto

Vi är medvetna om följande brister:

 • Vissa grupper av radioknappar eller kryssrutor saknar en beskrivande överskrift i form av en <legend> och en <fieldset> runt om. Åtgärdas i Q1-Q2 2022 på grund av en äldre applikation som delvis ska avvecklas.
 • Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska, antingen genom att det står obligatorisk eller frivilligt i etiketten. Obligatoriska fält ska även ha attributet "required". Åtgärdas i Q1-Q2 2022 på grund av en äldre applikation som delvis ska avvecklas.
 • Det saknas text inledningsvis i formuläret som informerar om vilket sätt som används för att markera obligatoriska eller frivilliga fält. Åtgärdas i Q1-Q2 2022 på grund av en äldre applikation som delvis ska avvecklas.
 • Användare kan inte alltid mata in data i olika format (till exempel datum kan skrivas som ååmmdd eller åå-mm-dd, telefonnummer som +4670... eller 070). Åtgärdas i Q1-Q2 2022 på grund av en äldre applikation som delvis ska avvecklas.
 • Det är inte alltid tydligt om ett särskilt format krävs för inmatade uppgifter. Åtgärdas i Q1-Q2 2022 på grund av en äldre applikation som delvis ska avvecklas.
 • Etiketter (labels) är inte alltid tydligt formulerade och beskriver vilken information som efterfrågas. Åtgärdas i Q1-Q2 2022 på grund av en äldre applikation som delvis ska avvecklas.
 • Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt så markeras inte fältet och felet beskrivs inte för användaren med text. Fältet ska få attributet aria-invalid. Åtgärdas i Q1-Q2 2022 på grund av en äldre applikation som delvis ska avvecklas.
 • Kända korrigeringsförslag ger inte förslagen till användaren, utom om det skulle påverka säkerheten. Åtgärdas i Q1-Q2 2022 på grund av en äldre applikation som delvis ska avvecklas.
 • Tjänsten följer inte Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer kring navigering. Navigering ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Ett arbete kommer göras för att se över detta.
 • Samma termer används inte alltid för till exempel knappar som gör samma sak (både synlig text och textalternativ). Gäller funktioner i tjänsten. Åtgärdas i Q1-Q2 2022 på grund av en äldre applikation som delvis ska avvecklas.
 • Funktioner i tjänsten identifieras inte på samma sätt som på andra ställen där de förekommer på webbplatsen. Samma termer ska användas för till exempel knappar som gör samma sak. Funktioner ska vara konsekvent mellan olika tjänster. För att uppnå det krävs generella designmönster. Ett arbete kommer göras för att se över detta.

Skriv in dig

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns kvar enstaka gemensamma ikoner som i vissa fall kan få fokus i skärmläsare.
 • I steg 1 finns en datumväljare där det går att markera ogiltiga datum i skärmläsare.
 • I steg 2 finns en dialogruta för att välja yrkesområde, denna fungerar även i skärmläsare men upplevs som förvirrande och ska bytas ut.
 • I steg 4 finns en dialogruta för att lägga till arbetslivserfarenhet som kan upplevas förvirrande i skärmläsare. Det finns också en bugg som stänger rutan om användaren ”klickar” på en rubrik som fått fokus i skärmläsare.
 • I steg 6 finns en nedräkning från 5 minuter efter att mötestid reserverats.

Skriv ut dig

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Sök arbetsmarknadsutbildning

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kartfunktionen saknar textalternativ och borde vara dold för skärmläsare.
 • Det finns dold sökfunktionalitet för seende men som visas/läses upp i skärmläsare.
 • Det är svårt att urskilja Hämta-knapparna då bakgrund och knapp i stort sett har samma färg.
 • Fokus hamnar överst på sidan efter sökning, vilket gör att man behöver leta sig ned på sidan igen för att hitta sökresultatet alternativt meddelande om det inte finns något sökresultat.
 • Det framgår inte vilket format som ska användas vid inmatning av ID-nummer för utbildning respektive utbildningstillfälle.
 • Sök arbetsmarknadsutbildning publicerades 2012 och innehåller brister utifrån dagens gällande krav på tillgänglighet. Sök arbetsmarknadsutbildning kommer att ersättas preliminärt under 2021.

Sök validering

Vi är medvetna om följande brister:

 • Kartfunktionen saknar textalternativ och borde vara dold för skärmläsare.
 • Det finns dold hämta-funktionalitet för seende men som visas/läses upp i skärmläsare.
 • Det går inte att öka avståndet mellan text eller rad.
 • Fokus hamnar överst på sidan efter sökning, vilket gör att man behöver leta sig ned på sidan igen för att hitta sökresultatet alternativt meddelande om det inte finns något sökresultat.
 • Det framgår inte vilket format som ska användas vid inmatning av TillfälleID.
 • Sök validering publicerades 2017 och innehåller brister utifrån dagens gällande krav på tillgänglighet. Sök validering kommer att ersättas preliminärt under 2021.

Videomöte

Vi är medvetna om följande brister:

 • Användaren kan inte mata in data i olika format, datum måste skrivas 2020-09-21 annars får man ett felmeddelande.
 • Det finns knappar utan synlig text i mobilläge och som saknar ett namn som hjälpmedel kommer åt.
 • Felmeddelande kommuniceras till användare med skärmläsare utan att felmeddelandet får fokus. Osäkert om detta stämmer i samtalsvyn.
 • Alla fel i formuläret är inte presenterade. Användare får inte alla fel presenterade i bokningsformuläret. Det krävs två-stegsvalidering i vissa fall.Samtliga fel åtgärdas andra kvartalet 2023.

Välj leverantör (Sök leverantör för Stöd och matchning samt Rusta och matcha)

Vi är medvetna om följande brister:

 • Vid kontaktuppgifterna på detaljsidan så markeras länkar endast med färg.
 • Radavstånd går ej att ändra. Detta medför att texter kan vara svårlästa.
 • Externa länkar till vägbeskrivning till leverantörernas adresser är ej tillräckligt tydliga att de leder till en extern sida. Behöver utformas och formuleras så att det är tydligt att länkarna tar en utanför Arbetsförmedlingens webbplats.

Yrkesguiden

Vi är medvetna om följande brister:

 • Formulärvalidering är inte tydlig nog vid fel. Bristen kommer att åtgärdas senast den 31 mars 2023.

Rapportera brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 21november 2022.